بیانیه تحلیلی ویژه‌نامه "رویکرد استراتژیک، ضرورت موفقیت نوسازی شهری"

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

نوسازی شهری در هر یک از بافت‌های مشکل‌دار اعم از فرسوده، تاریخی، حاشیه‌نشینی و غیررسمی مسئله‌ای چند‌بعدی و پیچیده است که انتظار راه حل خطی و ساده برای آن نمی‌توان داشت. علی‌رغم عزم سیاسی دولت‌های مختلف در حل مشکل بافت‌های مسئله‌دار، موفقیت کمی در این زمینه حاصل شده است. در سه دهة اخیر، سرعت رشد بافت‌های مشکل‌دار شهری در کشور بیشتر از نوسازی آنها بوده است. در نتیجه بحران ناشی از شکاف میان بافت‌های مسئله‌دار و متعارف شهری روز به روز دامنه‌دارتر می‌شود.
در سال‌های پس از جنگ و شروع فعالیت‌های بازسازی، فضای توجه به نوسازی و بازسازی شهری در ایران توسعه یافت. وقوع زلزله‌های پی‌در‌پی در نقاط مختلف کشور، ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده را بیش از پیش عیان ساخت. در این راستا شرکت عمران و بهسازی در وزارت مسکن و نوسازی شهری در بسیاری از شهرداری‌های کشور تشکیل شد. ضرورت نوسازی فوری با تعیین مهلت‌های غیرممکن در برنامه‌های توسعه کشور مورد تأیید قرار گرفت.
در یک دهة گذشته، نوسازی شهری در کانون توجهات فعالیت‌های عمران شهری بوده است. کتاب‌های زیادی درباره شیوه نوسازی و مداخله در بافت‌های فرسوده منتشر شده و امروزه ایران با اخذ رویکردهای چندجانبه در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد که ادبیات نوسازی را به نحو نسبتاً فنی می‌شناسد. با این همه نتایج روند نوسازی مقبول نیست. چرا؟ این پرسش با متخصصان در میان گذارده شد.

عنوان مقاله [English]

Analytical Statement of the Specified Issue “Strategic Approach, the Necessity of Success in Urban Renewal”

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

Urban renewal in an issued context ranging from deteriorated, historic, marginalized and informal is a multidimensional and complex issue that one cannot expect a simple linear solution for them. Despite the political will of the government in solving the problematic fabrics, little success has been achieved in this field. In the past three decades, the fast growth of problematic urban fabrics has surpassed the urban renewal. As a result of the crisis caused by the gap between the normal fabrics and the issued urban fabrics is increasing constantly.
In the years following the war, since the beginning of reconstructions, urban renewal and reconstruction of the city was developed in Iran. Moreover, successive earthquakes in different parts of the country accentuated the need to repair deteriorated fabrics majorly. In this regard the Construction and development corporation at the Ministry of and Housing and Urban Renewal in many municipalities across the nation was formed and the essential immediate renewals with impossible deadlines were planned and approved in the country's developmental plans.
In the last decade, urban renewal has been the main focus of urban development activities. Multiple books on the intervention and methods in deteriorated fabrics have been published and Iran is now among the countries who take multilateral approaches in renovation and renewal and recognizes this technical literature. However, the process of renovation is not acceptable. Why? This was the question that queried from the experts.