روند انتقال باغ ایرانی به هند

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکتری معماری، استادیار گروه معماری، دانشگاه مازندران.

چکیده

باغ ایرانی به گواهی تاریخ از قدیمی‌ترین شیوه‌های منظرسازی بوده که حاصل تعامل فرهنگی، تاریخی و اقلیمی انسان و طبیعت است و توانسته به بهترین شیوه به آراستن فضاهای انسانی بپردازد. سرزمین ایران به عنوان  خاستگاه جغرافیایی این هنر عظیم در مسیر توسعه خود و در دوران مختلف تاریخی گونه‌های مختلف باغ را از لحاظ کارکردی و کالبدی خلق کرده است. باغ ایرانی در طول تاریخ حیات خود سرمشق و الگویی برای  باغ‌سازی بسیاری از سرزمین‌های دیگر بوده است. از بین گونه‌های مختلف باغ ایرانی به اقتضای ویژگی‌های سرزمینی کشور مقصد، گونه‌های خاصی به آن سرزمین‌ها برده شده‌اند که با برخورداری از اصول مشترک می‌توان آنها را در زیرگروه‌ باغ ایرانی جای داد.
هندوستان از جمله  سرزمین‌هایی است که هنر ایرانی از جمله باغ‌سازی در آن رسوخ کرده به طوری‌که باغ ایرانی برگیره بسیاری از باغ‌های منتسب به پهنه فرهنگی هندوستان است. این مقاله با روش تاریخی و توصیفی‌ـ تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای و با بررسی نمونه موردی، روند راه‌یابی الگوهای اصیل باغ ایرانی به سرزمین هند را بررسی کرده و با شناسایی ویژگی‌های باغ‌های احداثی بابر به عنوان حلقه اتصال باغ‌های ایرانی و باغ‌های هندی (از جمله باغ بابر در کابل)، به ذکر اشتراکات و افتراقات باغ‌های دو منطقه پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process of Persian Garden Transmission to India

نویسنده [English]

  • Vahid Heidar Nattaj
چکیده [English]

Historically, Persian garden benefited from the earliest landscape and environment arrangements designed for humans as a cultural, historic and geographic interaction of human and nature. Persia is considered as the geographic origin of this remarkable type of art. Persian garden has developed different types of function and form throughout history; and maintained a basis in Persian culture. Persian garden has been the sample of gardening in many other lands throughout history; the specific types of the Persian gardens were developed in these lands which took place as subgroup of Persian garden.
Owing to multiple differences in cultural and architectural history of other countries; specific features of the Persian garden was more prominent and more developed in those areas. India is one of the territories that Persian garden is considered as a sample for many of Hindi gardens. In this paper, historical method and case studies are studied as a transfer process of original pattern of Persian garden to India. This paper shows that gardens built up by Babur link Persian and Hindi gardens; BABUR garden in Kabul is the case study of this paper whose characteristics is compared with Persian garden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian garden
  • Hindi gardens
  • Babur the king
  • Babur garden
  • Charbagh