هم افزایی گره شهری و شریان های حمل ونقل

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

مرز بین شریان‌های حمل‌ونقل بیرون از شهر با بافت شهری از چالش‌برانگیزترین مقوله‌های ساماندهی منظر شهرها به شمار می‌رود. عموماً زیرساخت‌های ریلی عاملی در گسست منظر شهرها بوده و حل معضلات ناشی از این گسست دخالت تخصص‌های مختلف حوزه شهر را می‌طلبد. از سوی دیگر شریان های حمل‌ونقل همچون استخوان‌بندی کارکردی و حیاتی و به‌عنوان مولد توسعه شهری، نقش کلیدی در منظر شهری ایفا می کنند.
پروژه نوسازی ایستگاه مرکزی روتردام در فرآیند دگردیسی یک گره شهری از جایگاه تاریخی-اجتماعی، با رویکردهای معطوف به زیرساخت ها و بازنگری در منظر شهری، در نقش عامل محرک توسعه و کانون جذب فرایندهای حیات بخش، موجب تحول ساختاری در فضای شهر روتردام شده است. این کانون با اتصال دوباره شریان‌های شهری گسیخته شده در نفوذ شبکه حمل ونقل ریلی به درون بافت شهری، موجب پیوند دوباره امکانات و موقعیت ها میان شبکه ریلی درون‌شهری و بین‌شهری شده است. این طرح راهکارهایی را برای جبران جدایی حاصل از عبور خطوط ریلی از میان بافت شهری پیشنهاد می‌کند؛ از جمله : افزایش کیفیت فضای شهری با کاهش مرزها و موانع کالبدی و اجتماعی حاصل از حصارها، بهبود تصویر ذهنی شهروندان با افزایش شفافیت، خوانایی و خاطره انگیزی، افزایش حضور مردم، ادراک مکان و تعاملات اجتماعی از طریق هم‌نشینی جریان های پویای شهری، و بهبود بستر تجربه کیفیت های شهری که در هم‌افزایی میان گره شهری و لایه های منظر شهری شکل می گیرد.
بستر این پروژه با جایگاه خاص در شریان های ارتباطی اروپا و تجربه توسعه همگن در بافت شهری، شرایط قابل قیاسی با شهرهای ایران از نظر موقعیت استراتژیک و برنامه های بلندمدت توسعه دارد و به این سؤال پاسخ می‌گوید که «قابلیت های پنهان در شریان های شهری چگونه می تواند از معضلات شهری تبدیل به فرصت های توسعه شهری گردد؟». رویکرد تحلیل موضوع در این بررسی، کاربردی و از نوع ارزیابی است، روش جمع آوری اطلاعات موردی و روش تحلیل داده ها کیفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synergy of urban nodes and transportation routes

نویسنده [English]

  • Rasha Kiani
Master of landscape architecture