ارزیابی نقش خیابان جمهوری در منظر شهر تهران

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

خیابان جمهوری به عنوان عنصری فعال و پویا از شهر تهران، در هر دوره تاریخی معلول شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی زمان خود بوده است. این خیابان در طول چند کیلومتر مسیر خود تفسیری است بر وقایعی که در دوره شکل‌گیری بر آن گذشته است.خیابان متأثر ازاتفاقات حوزه‌های همسایگی خود بوده و نیز بر آنها تأثیرگذار است. این شکل از تأثیر و تأثر در هر بخش از خیابان، پیوندی ناگسستنی بین خیابان و حوزه‌های مجاور آن به وجود می‌آورد. در نتیجه خیابان، مرزی بین دو طرف گسسته خود نیست؛ بلکه نمایشگاهی از محدوده‌های متفاوتی است که از بین آنها عبور می‌کند.
بررسی شکل‌گیری خیابان جمهوری می‌تواند منجر به ارائه راهکارهایی در زمینه بهسازی و نوسازی این خیابان و سایر خیابان‌هایی شود که واجد شاخصه‌های تاریخی و پیوندهای ناگسستنی با محیط اطراف خود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Askarzadeh
  • Sahar Sadat Hosseini
MA in Landscape Architecture
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -