گردشگری و قابلیت های روستا

نویسنده

پژوهشگر دکترای معماری، مدرس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین.

چکیده

سرزمین ایران واجد روستاهای با ارزشی است که تنوع و پراکندگی آنها بر مبنای شناسه‌های ارزشمند متأثر از موقعیت طبیعی و خصوصیات فرهنگی فراوان است. وقوف بر چنین تنوعی زمینه‌ساز انتظاراتی است که مقاصد اقتصادی، فرهنگی و درنهایت توسعه را دربردارد و خواسته یا ناخواسته از ویژگی‌های عصر حاضر به شمار می‌رود. لذا در مواجهه با این پدیده باید به‌گونه‌ای اندیشید که ضمن رفع تمامی ابهامات و تصورات ناسازگار با واقعیات جاری در روستا، محدودیت‌ها را به امکان و تهدیدات را به فرصت تبدیل نمود. در این راستا توجه به برخی ویژگی‌های ذاتی که به شکل قابلیت‌های نهفته در روستاها ظهور می‌یابند، بسیار راهگشا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • reza sameh
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -