نورافشانی منظر تاریخی؛ احیای مرکز تاریخی «کانازاوا» با تکیه بر نورپردازی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

امروزه ارتقای سطح کیفی فضاهای شهری با فراهم آوردن امکان زندگی پیاده در شب از دغدغه‌های معماران و شهرسازان است. از آنجا که نورپردازی فضاهای شهری امکان تداوم حضور شهروندان در شب و تعاملات ناشی از شکل‌گیری منظر شبانه را سبب می‌شود، پلان نورپردازی به ویژه در توسعه و احیای بخش‌های قدیمی شهر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این اهمیت و توجه جهانی به پتانسیل‌های نورپردازی در شهر و منظر آن، حوزه‌های مختلف را به برگزاری جشن‌ها و مسابقات نورپردازی در سطح بین‌المللی و ملی ترغیب کرده است. یکی از مسابقات مطرح در این حوزه مسابقه جهانی «شهرـ مردم‌ـ‌ نور» است که در آن پروژة برتر با توجه به معیارهایی چون کاهش سطح مصرف انرژی، جنبه‌های زیبایی‌شناسانه و اصول توسعه پایدار معرفی می‌شود.
پروژه نورپردازی پارک‌ـ قلعه شهر کانازاوا در سال 2011 برندة جایزه سوم این مسابقه بوده است. فاز اول این پروژه در سال 2000 آغاز شد و فاز دوم آن در آوریل 2010 به پایان رسید.
در این نوشتار نکات مثبت و منفی و تأثیرات متقابل این نورپردازی در دست‌یابی به اهداف منظر شهری به ویژه در بخش مدیریت منظر در بافت قدیمی کانازاوا مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. این پروژه توانسته از طریق ایجاد حس دراماتیک میان دو بخش جدید و تاریخی بر فرهنگ و تاریخ شهر تأکید سازد و در عین حال هویت شهر را با ایجاد هارمونی در عناصر نورپردازی‌شده بازنمایی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The floodlight of historical landscape; Revitalization of the historical center of Kanazawa, based on illuminating

نویسنده [English]

  • Fatemehalsadat Shojaei
M.A in Urban Design, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, enhancing the quality of urban spaces through providing pedestrian night life is the main concern of architects` and urban planners` main concerns. Since urban space lighting can lead to the presence of citizens at night, lighting plans, especially in developing and rejuvenating the older urban spaces has been taking more attention. This importance and global attention to the lighting of urban landscapes, has lead to various national and international lighting ceremonies and competitions. One of the most famous lighting competitions is an international competition named "City-People-Light ", which is considered a premier project due to its reduction of energy consumption and incorporation of the principles of sustainable development. Lighting of Kanazawa`s castle park won this competition`s third prize in 2011. This project`s first phase began in 2000 and the second phase was completed in 2010.
In this article, this lighting project`s positive and negative points and its mutual effects on reaching the urban landscape goals are discussed and analyzed, especially in aspect of landscape managing of the Kanazawa`s older area. Through creating a dramatic sense between the modern and historical parts of the city, this project achieves to emphasize on the city`s culture and history. This article also represents and emphasize the city`s identity through creating a harmony between the lighting elements.
Lighting is both used to emphasize the natural elements and cultural historical symbols while keeping Kanazawa`s famous peaceful space. Recognizing the permanent and temporary landscape shaping components in various scales, makes the design to have a special cascading pattern. The Kanazawa`s castle park lighting project is a successful sample of using light energy with minimal damage to the natural environment which causes the presence of night life while keeping the area`s cultural historical identity using artifact elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lighting
  • Nightscape
  • Kanazawa Castle Park
  • Distant Landscape
  • Near Landscape