منظر شبانه در تهران؛ ارزیابی ظرفیت‌ها و ضرورت‌ها

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد مدیرت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مفهوم منظر شهر با عینیات و ذهنیات یک شهر توأمان در ارتباط است. بنابراین، برای مدیریت این مفهوم در شب، افزون بر تجلیات کالبدی ـ عملکردی شهر باید بر مباحث ادراکی شهروندان که شاید ریشه در هویت، آیین و رسوم دیرین آنها داشته باشد نیز تمرکز کرد. با پذیرش چنین فرضی، الگوی مناسب برای مدیریت "منظر شهری شبانه" را باید الگویی دانست که هم تجلیات و زیبایی‌های کالبدی و عملکردی شهر را باز می‌نمایاند و هم بر مؤلفه‌های ادراکی و روان‌شناختی شهروندان از شب نظر دارد. تداوم حیات شبانه شهر مستلزم افزایش پذیرندگی و به عبارت بهتر دعوت‌کنندگیفضاهای شهری شبانه است. دست‌یابی به چنین خصیصه‌هایی مستلزم ارتقای کیفی و کمی فضا است که در سایة مؤلفه‌های عینی و ذهنی چون روشنایی- نورپردازی، تنوع فعالیت‌ها و رسیدن به یک اقتصاد پایدار شبانه، تأمین خوانایی و امنیت فضا و مسایلی از این دست، حاصل می‌شود. کلان‌شهر تهران به عنوان پایتخت ایران و نیز به عنوان یکی از شهرهای مهم خاورمیانه نیازمند ایجاد یا بازآفرینی فضاهای شبانه در شهر است. در این راستا می‌توان با آزادسازی پتانسیل‌های نهفته در فضاها و اماکن عمومی شهر تهران به شرط لحاظ الزامات کالبدی، ادراکی و نیز فرهنگی ـ آیینی مورد نیاز، رویای زندگی شبانه را برای شهروندان محقق ساخت. این نوشتار در نظر دارد تا با روش اسنادی و با مروری بر ادبیات موضوع، اهمیت آزادسازی پتانسیل مدیریت منظر شهری شبانه در تهران را تبیین کرد و الزامات آن را بیان‌کرده و در نهایت ارزش‌های افزوده اقتصادی و اجتماعی حاصل از مدیریت مطلوب شهر تهران در شب‌هنگام را ارایه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nightscape of Tehran; Assessing Capacities and Necessities

نویسندگان [English]

  • Reza Basiri mozhdehi 1
  • Hamidreza Mahmeli Abyaneh 2
1 M.A. in Urban Designer, Iran University of Science & Technology,Tehran, Iran.
2 M.A. in Urban Management, Allameh Tabatabaei University,Tehran, Iran.
چکیده [English]

The cityscape is closely related to mentalities and realities of a city. Thus, management of urban nightscape should be done under two main themes. On the one hand, physical and functional expressions of city must be considered, but on the other hand, perceptual concepts derived from identity and old traditions are also to be strictly emphasized. An appropriate model for organizing night scenes of city is one that represents physical beauty of the city and indicates, moreover, physiological needs of citizens. The continuity of urban night life is required by making the space more inviting. Achieving such characteristics in night urban spaces needs qualitative and quantitative promotion of space, in turn, is matter of paying attention to subjectivity and objectivity of urban environment and consequently of providing appropriate lighting, a wide variety of activities, a sustainable economy at night, and security and legibility of space. Megacity of Tehran as Iran capital and also as one of important cities in Middle East needs to produce or revitalize night urban spaces. Realizing potentials available in its public spaces and places, city of Tehran can fulfill dream of nightlife for its citizens, provided that physical, perceptual, and cultural requirements could be incorporated. Additionally, it is good to mention that new comprehensive plan of Tehran (2008) has provided a strong valid and legitimate support for doing it. Among statements of vision of this plan, keywords such as global, safe, lively, and vibrant put a strict emphasis on necessity of turning Tehran to a 24 hours city. Hence, an exhaustive planning for continuing urban nightlife in City of Tehran should be considered by both urban management and experts of urban affairs. With a concise literature review and a reasoned documentation, this paper tries to explain significance of realization of urban nightscape management potentials in city of Tehran, to express its requirements, and finally, to offer added economic and social values obtained from suitable organization of Tehran urban spaces at night time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Townscape
  • Nightscape
  • Night
  • Objective _ Subjective
  • urban management
  • Tehran