نور ایران

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

رنگ به عنوان مهمترین نمود ماده، زادة نور است. نوع گیاهان روی زمین تابع نور است. صورت خاک و زمین به نور وابسته است. هرجا در زمین رنگ و روی خاص خود را دارد. منظره‌های زمین، در نقاط مختلف آن، متفاوتند.
امپرسیونیست‌ها در نقاشی، گروهی از هنرمندان قرن 19 بودند که محیط و منظر را براساس نور تفسیر و ترسیم می‌کردند. «کلود مونه» در چهار پردة نقاشی از مناره یک کلیسا، یک منظر را در چهار هنگام روز نمایش داد. آنها در آثار خود، شخصیت شیء را برآمده از نور آن تفسیر می‌کردند.
سیمای زمین و شهرهای آن از نور تبعیت می‌کند. شکل معماری یزد، سایه روشن کوچه‌های آن، شدت نور در آسمان و زمین ماسه‌ای کویر از تابش ویژه خورشید در این اقلیم برآمده است. توضیح رابطة میان منظر زمین با نور، در مثال‌هایی که گفته شد موضوع این نوشته نیست. بلکه به اهمیت نور در صورت‌بخشی به محیط زمین نظر دارد؛ صورت‌هایی که در جاهای مختلف، گوناگون‌اند.
زمین، با محوری مایل نسبت به خورشید، بر مداری بیضی شکل به دور آن می‌چرخد. درنتیجه دریافت نور خورشید در نقاط مختلف زمین متفاوت است. تفاوت‌های تابش خورشید (نور زمین) به فاصله، زاویه و میزان تابش خورشید به زمین وابسته است. به دلیل موقعیت زمین نسبت به خورشید و نحوة حرکت آن، تفاوت دریافت نور زمین در نقاط مختلف، بسیار زیاد است. پراکندگی خشکی‌ها در سطح کره زمین و یکنواخت‌نبودن آن، دگرگونی تابش خورشید بر زمین را افزون می‌سازد.
از این روست که منظر ایرانی، یکه است. هر جای زمین همین وضع را دارد. اما یگانگی منظر ایرانی، دو وصف دارد : اول، متفاوت بودن با دیگر جای‌ها، دوم، نوع و میزان خاص دریافت نور. تنوع گیاهی ایران، قدیم بودن حضور تمدن‌ها در این سرزمین، وجود اقلیم‌های مختلف، همجواری کوه و کویر، رنگ آسمان، جنس خاک، شکل مردمان و رنگ محیط در ایران خصوصیاتی دارد که تنوع و تکامل آن را در جاهای دیگر نمی‌توان دید.
این جمله اگرچه کمی جانبدارانه به نظر می‌رسد، اما قابل تحقیق است. ایران، سرزمین آسمان آبی، دشت‌های سبز و خاکی، آب‌های روان و فضایی شفاف است. اینها از نور ایران برآمده‌اند. منظره‌های ایران از خصوصیاتی انحصاری بهره می‌برند.
«نفیسه موسویان» در قاب زیبای خود، روایتی از این منظره مثالی را، که برای ایرانیان آشنا و خاطره‌انگیز است، به دست داده؛ اگرچه در این عکس همه چیز عادی است، اما به شکلی حیرت‌آور مملو از نمادها و نمودهایی است که تنها در منظر ایران یافت می‌شود. درک آن برای ایرانیان معنابخش و برای دیگران لذت‌آفرین است.

عنوان مقاله [English]

Introduction/Iranian Landscape: Iran’s Light

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

Color as the most significant aspect of matter is born from light. The vegetation species on earth is a light dependant action. The soil and the earth also depend on light. Every place on earth has its own special color theme. The earth’s landscapes are diverse in various locations.
Impressionists were a group of painters in 19th century who interpreted and depicted the landscape and outdoor environment based on light. For instance, “Cluade Monet” depicts a landscape of a church’s steeple consisting of four canvases in four different times of a day. They interpreted the objects’ characteristics in their paintings based on the light.
The earth and city appearance follow the light. The architecture in Yazd is shaped based on the shadows, the intensity of light in the sky and the sand of the desert due to sun exposure, especially in this climate. The aim of this paper is not to explain the relation of landscape and light by giving examples, but to explain the significance of light in shaping the environment which is delivered differently in multiple places.
The earth rotates with a tilted axis and in an elliptical orbit around the sun. Therefore, sun exposure is different in different parts of the earth. Differences in solar exposure (earth light) depend on the distance and angle of sun to the earth. Dependent upon the position of the earth to the sun and its movement, difference in sun exposure in different parts of the earth has outcome. Non-uniform distribution of land on the Earth's surface makes the solar exposure further evolving.
As a result, Iranian landscape is one. Every place on Earth has the same condition. But the unity of Iranian landscape has two descriptions: first, being different from other places, second, type and amount of received light. Diversity of vegetation in Iran, presence of ancient civilizations in this land, existence of different climates, proximity of mountains and desert, type of soil and color of environment in Iran cannot be found in any other place.
Although it is biased to sate the following statement but it is researchable. Iran is the land of blue sky, green and land plains, vivacious water and a clear space. These are brought due to Iran’s light. Iranian landscapes are unique in features.
“Nafiseh Mousavian” has confined her interpretation of this phenomenal landscape which is familiar and memorable for Iranian people in a frame. Although everything seems ordinary, it is amazingly full of symbols that can only be found in Iran’s landscape. Perception of this landscape is meaningful for Iranian people and joyful for others.