سنجش الگوهای منظر بیوفیلیک در اثربخشی بر یکپارچگی حسی کودکان مبتلا به اوتیسم

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، مؤسسۀ آموزش عالی حافظ شیراز، فارس، ایران.

2 دکترای معماری منظر، استاد مدعو مؤسسۀ آموزش عالی حافظ شیراز، فارس، ایران.

چکیده

با توجه به افزایش نوزادان مبتلا به اوتیسم و عملکرد حسی و شناختی متفاوت مبتلایان نسبت به انسان‌های عادی این پژوهش با هدف رسیدن به معیارهای مناظر درمانی مناسب کودکان اوتیسم مبتنی بر الگوهای منظر بیوفیلیک سعی بر آزمون الگوهای منظر بیوفیلیک را دارد. از همین‌رو پس از بررسی الگوهای پیشنهادی براساس نظریات نظریه‌پردازان طراحی بیوفیلیک، الگوها به‌صورت ترکیبی با هدف بررسی اثربخشی بر حواس کودکان در دو طیف ابتلاء یک و سه، در سه زون عملکردی در فضای بیرونی ساخته شده، سپس با استفاده از روش پژوهش تجربی در محیط، الگوهای انطباقی آزمون شده و با بررسی حواس، تمرکز، عملکرد و گفتار گروه آزمودنی، تأثیر الگوها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برخی از الگوهای طراحی بیوفیلیک از قبیل، ارتباط بصری با طبیعت، حضور آب، ریسک/خطر، طبق عملکرد لحظه‌ای کودک بر حواس بینایی، شنوایی، عمقی، لامسه و وستیبولار کودکان دو طیف اثربخش است و تأثیر بر حواس منجر به اثربخشی بر تمرکز، گفتار و خلق‌وخوی کودکان می‌شود. اما برخی از الگوها از قبیل ابهام و رمزوراز، بازی نور و سایه و تغییرات در سطوح بر کودکان اثر مثبتی نداشته و اتخاذ الگوها بایست به‌گونه‌ای صورت گیرد که یک زون‌درمانی با دیگر زون‌ها تداخل حسی نداشته باشند، در غیر این‌صورت ادراک حسی کودک مختل‌شده و تمرکز بر درمان مختل می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به‌دلیل اثربخشی متفاوت محرک‌های حسی بر کودکان مبتلا به اتیسم نمی‌توان الگوهای مناسب انسان‌های عادی از جمله الگوهای منظر بیوفیلیک را عیناً به الگوهای منظردرمانی کودکان مبتلا تعمیم داد. بلکه ابتدا بایست راهبردها و راهکارهای اتخاذی آزمون شده و سپس الگوهای منظردرمانی مناسب کودکان مبتلا تدوین شود. در نتیجۀ طراحی فضا، محیط و منظر مناسب کودکان اوتیسم در برخی موارد متفاوت از منظر مناسب کودکان غیر مبتلاست و کودکان مبتلا نیازمند فضای مناسب خود هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Effectiveness of Biophilic Landscape Patterns on the Sensory Integration of Autistic Children

نویسندگان [English]

  • Samar Dami 1
  • Maryam Esmaeeldokht 2
1 M.A. Student in Landscape Architecture, Hafez Shiraz Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.
2 Ph.D. in Landscape Architecture, Visiting Assistant Professor at Hafez Shiraz Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Due to the rise in the number of autistic children and their different sensory and cognitive performances in comparison to normal people, this research aims to develop the criteria of suitable therapeutic landscapes for autistic children based on biophilic landscape patterns. It also attempts to examine the effect of such patterns. Framed by theories of biophilic design theorists, this study employed a mixed-methods design to investigate if biophilic landscape patterns can influence children’s senses on two spectrums of suffering namely one and three, in three functional zones outdoors. For this purpose, adaptive patterns were piloted using the experimental research method, and the effects of the patterns were evaluated by examining the senses, concentration, performance, and speech of the subjects. Some biophilic design patterns, such as visual connection with nature, presence of water, and risk/peril, could effectively improve the visual, olfactory, tactile, and vestibular senses of children of two spectrums, and such effects on the senses improved the concentrations, children’s speech and mood. However, some patterns, such as ambiguity and mystery, the light and shadow game, and changes in levels, did not have positive impacts on children. The design of the pattern needs to keep the therapeutic zone away from the sensory interference of other zones. Otherwise, children’s sensory perception will be disturbed, and the treatment will not be effective. The results of the research indicate that due to the different effectiveness of sensory stimuli on children with autism, it is not possible to generalize the patterns to normal people and use biophilic landscape patterns for therapeutic purposes with autistic children. Rather, before employing the strategies, they need to be tested first, and then the models of the therapeutic landscape suitable for affected children need to be developed. The suitable space, the environment, and the landscape for autistic children are different from the ones that can be used for non-autistic children, and autistic children need their own appropriate space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape
  • Autism
  • Biophilic
  • Sensory Integration
اثنی‌عشری، شیما و باقری بهشتی، آیدا. (1399). طراحی پارک برای کودکان اوتیسم. تهران: انتشارات میعاد اندیشه.
اعرابی، مهتاالسادات؛ عبدی، کیانوش و خانجانی، محمدسعید. (1400). چالش‌های دسترسی و استفاده از خدمات توانبخشی برای افراد مبتلا به اختلال اوتیسم: مرور نظام‌مند. توانبخشی، ۲۲(۳)، ۲۶۰-۲۷۷. 
اکبری بیاتیانی، زهرا. (1397). اختلال طیف اتیسم از تشخیص تا درمان. علوم اعصاب شفای خاتم، 6(4)، 93- 101.
رامشینی، مریم؛ حسن‌زاده، سعید؛ افروز، غلامعلی و هاشمی رزینی، هادی. (1397). تأثیر طبیعت‌درمانی خانواده‌محور در نشانگان کودکان طیف اتیسم. توانبخشی، 19(2)، 150-159.
رمضانلو، مهرزاد؛ ابوالمعالی الحسینی، خدیجه؛ باقری، فریبرز و رباط میلی، سمیه. (1399). تجربۀ زیستۀ مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مطالعۀ پدیدارشناسی. فصلنامۀ علمی پژوهشی روان‌شناسی افراد استثنایی، 10(39)، 133-174.
محمدی، تینا؛ سالمی خامنه، علیرضا؛ راه نجات، امیرمحسن و دنیوی، محمد. (1397). مقایسۀ اثربخشی درمان یکپارچگی حسی و درمان پاسخ‌محور بر میزان کاهش کیفیت غیرعادی تعاملات اجتماعی، کیفیت غیرعادی ارتباط و رفتارهای خودتحریکی در کودکان مبتلا به اوتیسم. فصلنامۀ پرستار و پزشک در رزم، 6(21)، 32-40.
مصدق‌راد، علی محمد؛ پوررضا، ابوالقاسم و اکبرپور، ندا. (1397). بار اقتصادی اختلال طیف اوتیسم در شهر تهران. مجلۀ دانشکدۀ پزشکی، 76(10)، 665-671.

Aristizabal, S., Byun, K., Porter, P., Clements, N., Campanella, C., Li, L., Mullan, A., Ly, Sh., Senerat, A., Ivan, Z., Nenadic, W., Browning, D., Loftness, V. & Bauer, B. (2021). Biophilic office design: Exploring the impact of a multisensory approach on human well-being. Journal of Environmental Psychology, 77(1), 101682.
Barakat, B., El-Sayad, H. A., Bakr, A. & Zeyad, E. (2019). Nature as Healer for Autistic Children. Alexandria Engineering Journal. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.aej.2018.10.014
Browning, W., AIA, H., Ryan, C. & Clancy, J. (2014). 14 Patterns of Biophilic Design. New York: Terrapin Bright Green llc.
Browning, W. & Ryan, C. (2020). Nature Inside a Biophilic Design Guide, RIBA Publishing, 66 Portland Place, London, W1IB IADISBN 978-1-85946-903-3, Science Direct.
Faber Taylor, A. & Kuo, F. E. (2009). Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. Journal of attention disorders, 12, 402-409.
Gopal, A. & Raghavan, J. (2018). Design interventions for Sensory comfort of Autistic children. Autism Open Access. DOI: 10.4172/2165-7890.1000227
Hebert, B. B. (2003). Design guidelines of a therapeutic garden for autistic children. Louisiana State University (Master’s Theses). 3288. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/3288
Hussein, H. (2012). The Influence of Sensory Gardens on the Behaviour of Children with Special Educational Needs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 38, 343-354.
Kaihara, A. & Patricia, K. (2019). Benefits of landscape design on autism-literature review. California: Polytechnic University, Pomona, MLA II Program.
Kellert, S. & Calabrese, E. (2015). The Practice of Biophilic Design. www.biophilic-design.com.
Kodak, T. & Bergmann, S. (2020). Autism spectrum disorder: Characteristics, associated behaviors, and early intervention. Pediatric Clinics of North America, 67(3), 35-525. DOI:10.1016/j.pcl.2020.02.007[PMID]
Li, H. J., Chen, C. Y., Tsai, Ch. H., Kuo, Ch. Ch., Chen, K. H., Chen, K. H. & Li, Y. Ch. (2019). Utilization and medical costs of outpatient rehabilitation among children with autism spectrum conditions in Taiwan. BMC Health Services Research, 19(1), 354. [DOI:10.1186/s12913-019-4193-z] [PMID] [PMCID]
Luo, Y., Pang, L., Guo, Ch., Zhang, L., Wang, Y. & Zheng, X. (2020). Urbanicity and autism of children in China. China: Psychiatry Research. doi:https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112867
Mazuch, R. (2017). Salutogenic and Biophilic Design as Therapeutic Approaches to Sustainable Architecture, Science Direct. Architectural Design, 87(2), 42-47.
McPartland, J. C., Reichow, B. & Volkmar, F. R. (2012). Sensitivity and specificity of proposed DSM-5 diagnos tic criteria for autism spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 51(4), 83-368.
MD, S., Shurley, J. T., Toussieng, P. W., Maier, W. J. & Pediatr, J. (2020). 50 Years Ago in the Journal of Pediatrics: Neonatal Mortality: Making the Nonpreventable Preventable. Journal of Pediatrics, 224 (1).
Mostafa, M. (2014). ARCHITECTURE FOR AUTISM: Autism ASPECTSS™ in School Design. International Journal of Architectural Research: ArchNet-IJAR, 8(1), 143-158. doi: http://dx.doi.org/10.26687/archnet-ijar.v8i1.314
Nagib, W. & Williams, A. (2018). Creating “therapeutic landscapes” at home: The experiences of families of children with autism School of Geography and Earth Sciences, McMaster University. Canada: Hamilton, Ontario.
Peters, T. & D’Penna, K. (2020). Biophilic Design for Restorative University Learning Environments: A Critical Review of Literature and Design Recommendations. Journal of Sustainability, (10), 33-90.
Salingaros, N. A. (2015). Biophilia and Healing Environments: Healthy Principles For Designing the Built World. New York: Terrapin Bright Green, LLC.
Scartazza, A., Mancini, M. L., Proietti, S., Mosvatello, S., Mattioni, C., Costantini, F., Di Baccio, D., Villani, F. & Massacci, A. (2020) .Caring local biodiversity in a healing garden: therapeutic benefits in young subjects with autism. Urban Forestry and amp; Urban Greening, 47, 126511.
Wagenfeld, S. K. (2019). Designing an Impactful Sensory Garden for Children and Youth with Autism Spectrum Disorder, Children, Youth and Environments Center. Civilica ISI article, 29(1), 1-8.
Wijesooriya, N. & Brambilla, A. (2020). Bridging Biophilic Design and Environmentally Sustainable Design: A Critical Review. Journal of Cleaner Production, 283, 124591.
Wilson, B. J. (2006). Sensory Gardens for Children with Autism Spectrum Disorders. The University of Arizona (Master Thesis). ProQuest Dissertations Publishing, Arizona, USA.
Xue, F., Gou, Zh., Lau, S. Y. & Lau, S. K. (2018). From biophilic design to biophilic urbanism: Stakeholders’ perspectives, science direct. Journal of Cleaner Production, 211(30), 1-59.
Young, R. L. & Rodi, M. L. (2014). Redefining autism spectrum disorder using DSM-5: The implications of the proposed DSM-5 criteria for autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord, 44(4), 65-758.
Zare, Gh., Faizi, M., Baharvand, M. & Masnavi, M. R. (2021). Determination of biophilic design strategies that affecting the patients’ health in hospitals. Journal of Iranian Architecture, 12(1), 59-78. 
Zhong, W., Schroder, T. & Bekkering, J. (2022). Biophilic design in architecture and its contributions to health, well-being, and sustainability: A critical review, Science Direct.