مقایسه نقش دو رویکرد منظر و برنامه‌ریزی در ارتقا کیفیت سکونت در ایران با تکیه بر مسکن مهر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر د‌‌‌‌‌‌کتری معماری منظر، د‌‌‌‌‌‌انشکد‌‌‌‌‌‌ۀ معماری، پرد‌‌‌‌‌‌یس هنرهای زیبا، د‌‌‌‌‌‌انشگاه تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران،ایران.

3 دانشکده معماری و شهرسازی/دانشگاه بین المللی امام خمینی/ قزوین/ ایران

چکیده

مسکن مهر امروزه با بحران جدی کیفیت سکونت روبروست،که ریشه‌های آن را باید در نظام برنامه‌ریزی آن جستجو نمود. رویکرد برنامه ریزی مسکن در ایران -رویکرد متولی- که تحت تاثیر مدرنیسم اروپا در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی، بواسطه نگرش خاص خود به فضا و جهان بینی اتمیستی،سبب این بحران است.
در مقابل رویکرد منظر با نگرش کل‌نگر، ارتقا کیفیت سکونت را در گرو نظامی از فضا می داند که متضمن کیفیت بخشی در قالب معیارهایی دوگانه ادراکی-مادی است .
پژوهش حاضر در صدد مقایسه مولفه‌هایی است که بر کیفیت سکونت در دو رویکرد "برنامه‌ریزی" و " منظر" اثرگذار بوده و سوال اصلی مقاله نیز چنین است که چه نسبتی میان مولفه‌های موثر بر کیفیت سکونت در دو رویکرد منظر و برنامه ریزی در ایران برقرار است؟
هدف این پژوهش دست‌یابی به راهکاری جهت ارتقا کیفی سکونت در مسکن مهر از طریق تحلیل مقایسه‌ای بنیان‌های نظری "رویکرد برنامه‌ریزی" به عنوان رویکرد متولی مسکن مهر، و رویکرد منظر است.
روش انجام این پژوهش کیفی، متکی بر تحلیل نظری دو رویکرد منظر و برنامه ریزی و مقایسه مولفه‌های موثر بر کیفیت سکونت در آنهاست که از طریق قیاس و استدلال منطقی انجام می‌شود.ارزیابی داده‌های مسکن مهر برآمده از مطالعات دیگر،از طریق انطباق با مولفه‌های مقایسه پیشین صورت می‌گیرد.
نتیجه‌گیری: "رویکرد برنامه‌ریزی" به واسطه نگاه بخشی و جزنگر خود به مولفه‌هایی از کیفیت در محیط سکونت نظر دارد که علی‌رغم اهمیت آنها، نتوانسته موجب کیفیت بخشی به محیط گردد. رخدادی که در رویکرد منظر در قالب "سازمان فضایی" و ایجاد یک "کل" به وجوه مختلف نیازهای ساکنان پاسخ داده و از طریق آن موجب ارتقا کیفیت سکونت می‌گردد. از این رو می‌توان با اصلاح شرایط محیط – و نه با نگرشی ایده‌آل نگر – با اتخاذ رویکرد منظر در راستای احیا سرمایه‌های اجتماعی ساکن در طرح مسکن مهر گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the role of landscape and planning approaches in improving the quality of residence in Iran (Case study: Mehr housing project)

نویسندگان [English]

  • sina nsaeri 1
  • Seyed Amir Mansouri 2
  • Naser Barati 3
1 Ph.D. Candidate in Landscape Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 Associate Professor Faculty of Architecture, College of Fine Art , University of Tehran
3 Faculty of Architecture and Urbanism /Imam Khomeini International University (IKIU)/Qazvin/Iran
چکیده [English]

Abstract :
Today, Mehr housing is grappling with a serious housing quality crisis, the roots of which should be sought in the planning system. The housing planning approach (the administrative approach) in Iran which is an imitation of the European modernism and has emerged in the form of comprehensive and detailed plans with a specific and atomistic attitude towards space, is regarded as the leading cause of this crisis. On the contrary, the landscape plan which has applied a holistic attitude towards housing, holds that the quality of housing is dependent on a spatial system that guarantees quality against perceptual-material criteria.
The present study seeks to compare the factors that affect the quality of residence in the two "planning" and "landscape" approaches and to discover the relationship between the afore-mentioned factors in the landscape and planning approaches in Iran.

The present study was an attempt to find a solution to the problem of residence quality in Mehr housing units through a comparative analysis of the theoretical foundations of "planning approach" (as the administrative approach ) and the landscape approach.
The present article falls into the category of qualitative studies based on the theoretical analysis of landscape and planning approaches as well as comparative analysis of the factors affecting quality of residence in them. The theoretical and comparative analyses are carried out through analogy and logical reasoning. The housing data collected from the literature are analyzed with respect to the afore-mentioned comparative factors.
The "planning approach" as the approach with an atomistic attitude towards factors affecting the quality in the residential spaces, has failed to bring about improvements in the quality of the environment. The landscape approach, however, as a "spatial system" with a "holistic attitude” has successfully met the needs of residents and has thereby improved the quality of residence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of residence
  • landscape approach
  • planning approach
  • Mehr housing project