عشایر مکان‌مند

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ سرمقاله

نویسنده

دانشیارگروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

روستا و شهر تنها گونه‌های رسمی در طبقه‌بندی مکان‌ زیست اجتماعی انسان است. این تقسیم دوره‌ای را شامل می‌شود که انسان اولیه از دوره‌گردی و غارنشینی دست کشید و به یکجا‌نشینی روی آورد. نام این دوره را انقلاب کشاورزی گذاشته‌اند که اساس آن بر استقرار و سکونت در محل ثابت است. از این پس، ثبات محل استقرار، جوهر رشد انسان و جامعه شناخته شده و نام محصول آن را تمدن گذاشته‌اند. تمدن به معنای دستاورد مدینه، مجموعه آدابی است که انسان شهرنشین به‌واسطۀ تقسیم کار و به‌دست آوردن زمان اضافی برای ارتقای فرهنگ و روابط خود تولید کرد. از آنجاکه حجم این آداب در شهر بیشتر از روستا بود، نام آن را تمدن گذاشت به تصور آن‌که محصول شهرنشینی اوست. در مقابل روستا و روستایی را نیز واجد نوعی عقب ماندگی و رشد نایافتگی دانست که مستند به محل زیست او بود. در این نوع نامگذاری، هر رفتار و ادب برآمده از محل شهر، چون حاوی سطح بالاتری از علم و تسلط بر طبیعت است، برتر از رفتارها و آداب روستایی است. می‌توان گفت که مقسم و جوهر تقسیم در این نامگذاری، نه امر کمالی که محل وقوع آن است. زیرا اطلاق تمدن به هر حرکت شهرنشینان در مقابل افعال روستانشینی مخالف عقل سلیم و درک کلی انسان است. این دقت روشن می‌سازد که اهمیت «محل» در طبقه‌بندی فهم بشر از امر کمالی و متعالی تا چه میزان زیاد است؛ طوری‌که به‌جای ارائۀ معیار مجرد و معنوی برای تبیین امر کمالی، از شاخصی استفاده کرده است که به معیار مادی (شهر یا روستا) منتهی می‌شود. در این رویکرد هر عمل برآمده از زندگی شهری مساوی برتری و نمود تمدن است؛ ولو با موازین عقلی و اخلاقی همسو نباشد. در مقابل این نوع نامگذاری، رویکرد قرآن در تفکیک قریه و مدینه است که به‌جای وابستگی آن به کثرت جمعیت یا نوع تولید، خصوصیات کمالی را مبنای تفکیک قرار داده است. «در قرآن واژۀ مدینه ۱۴ بار و قریه ۶۰ بار به‌کاررفته است ... در اصطلاح قرآنی همۀ آبادی‌های روی زمین با تابلوی قریه شناسانده می‌شوند، مگر این‌که با ملاک‌های ویژه‌ای سازگاری داشته باشند ... ملاک‌های قرآن در شناسایی شهر عبارتند از : صلاحیت فرهنگی اشخاص و حضور و سکونت پیامبری از پیامبران خدا» (رهبری، ۱۳۸۷). در منطق قرآن یک مکان در دو زمان مختلف با دو عنوان قریه و مدینه خطاب شده که تغییر عنوان ناشی از ماهیت عمل رخ‌داده در آن است. آن هنگام که رخداد ناقض رشد انسان و معیارهای کمالی بوده از عنوان قریه، و هنگامی که رخدادی کمالی در آن محل ذکر شده از نام مدینه بهره گرفته شده است. لذا مقسم قرآن در طبقه‌بندی مکان زیست انسان نه ناظر بر یکجانشینی یا اندازۀ محل، که مبتنی‌بر وضع اخلاقی آن است. اینجا می‌توان این نتیجۀ ضمنی را نیز به‌دست آورد که دو خطاب مختلف نسبت به یک محل به‌واسطۀ دو عمل مختلف منتسب به آن، مؤید ذی‌روح دانستن «محل» و به تعبیر امروزین آن، احتساب آن به‌عنوان «مکان» است؛ آن‌طور که دانش امروز، مکان و منظر را پدیده‌ای زنده، ذی‌روح و حامل معنایی می‌شناسد که ذهن ناظر از تفسیر و ادراک هم‌زمان«بیرون» به‌دست می‌آورد.
تا اینجا دو منطق معارض برای بیان وجه تسمیه شهر و روستا معرفی شده است: اول اندازه و نوع اقتصاد، دوم عمل برآمده از اجتماع ساکن در آنها. اگرچه این بحث به خودی خود جذاب و واجد اهمیت و کارکرد فوق‌العاده است، اما دقت در انحصار مکان زندگی اجتماعی انسان به روستا و شهر، غفلت از یک گونۀ مهم و رایج سرزمین ایران و بسیاری سرزمین‌های دیگر است. نتیجۀ این خطا اتخاذ برنامه‌ها و انجام اقداماتی است که مخالف حقوق طبیعی، انسانی و ملی ساکنان آن است. کما این‌که در دورۀ معاصر ایران و از زمان رضاخان به این سو این خطا مستمراً تحت عنوان تخت‌قاپو یا اسکان عشایر جریان دارد. زندگی عشایری گونۀ سوم از زیست اجتماعی انسان است که بر خلاف شهر و روستا نه‌تنها وابسته به یکجانشینی نیست، بلکه شرط تحقق آن سیالیت «محل» زندگی این جامعه است. عشایر که بر مبنای اقتصاد مولد لبنیات شیوۀ سکونت و تولید خود را پایه‌گذاری کرده‌اند، به جای کشاورزی و وابستگی به زمین و نتایج قهری آن که یکجا‌نشینی و تولید وابسته به محل ثابت است، شیوۀ کوچ‌روی و بهره‌مندی از مراتع گسترده و پویا در پهنۀ سرزمین را مبنای نظام اجتماعی خود قرار داده‌اند. تولید لبنیات، گوشت، بافته‌ها و صنایع‌دستی معیشت آنها را سامان می‌دهد. روابط اجتماعی خود را با تعریف نظام ایلی و طایفه‌ای به شرحی که در مطالعات مختلف نگاشته شده سامان می‌دهند و بر اساس دو نظام اجتماعی و معیشتی مختص خود تمدن بزرگی را بنا کرده‌اند که مظاهر غیرمادی آن بر نمونه‌های عینی آن برتری دارد. خصائل سلحشوری، آزادگی، جوانمردی، طبیعت شناسی، وطن‌دوستی و بسیاری صفات اجتماعی و اخلاقی دیگر به حد کثیر در جامعۀ عشایری موجود است. با این وصف به دلیل بروز خطا در طبقه‌بندی مکان زیست انسان‌ها به شهر و روستا، و غفلت از گونۀ مکان‌های عشایری، گروه بزرگی از جامعۀ ایران در مسیر حذف قرار گرفتند. بلاهایی که تحت عنوان توسعه و عمران اما ناشی از انگیزه‌های قدرت‌مدار یا نادانی بر این جامعه تحمیل شده خسارت‌های انسانی و طبیعی بزرگی را رقم زده است. بیکاری و فقر فزاینده در مکان‌های عشایرنشین کشور که به ظهور آمار عجیب دو هزار نفر در انتظار حکم اعدام برای قاچاق مواد مخدر در شهرستان دلفان (ابراهیمی، ۱۴۰۲) انجامیده نتیجۀ این سیاست‌هاست. برای ملتی که هزاران سال تمدن کوچ‌رو را برپا کرده و در تعادل مثبتی با محیط طبیعی و انسانی خود به سر می‌برد، تحمیل یکجانشینی و آدابی که اساساً نمی‌شناسد، معنایی جز نابودی هستی و تمدن او ندارد. روش ارتقای زندگی عشایر، به رسمیت شناختن تمدن آنها و پرداختن به نیازهای آنان در تناسب با شرایط زندگی آنان است. عشایر ملت مکان‌مندی هستند که مکان را در گسترۀ وسیع آن تجربه کرده و می‌شناسند و بر خلاف یکجانشینان، فهم عمیق‌تری از سرزمین و مکان دارند؛ چیزی که تمنای انسان امروز است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Placed Nomads

نویسنده [English]

  • Seyed Amir Mansouri
Associate Professor, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Village and city are the only official categories in the classification of human social life. This division includes the period when early humans stopped wandering and living in caves and settled down. The name of this period has been given as the agricultural revolution, which is based on settling and living in a fixed place. Since then, the stability of the place of residence has been recognized as the essence of human and societal growth, and its product has been named civilization. Civilization means the achievements of the Madinah, referring to the array of manners that the urban man adopted by dividing work and having more spare time to foster his culture and relationships. Given that compared to villages, customs were higher in the cities, the term civilization was selected to reflect supposedly the product of his urbanization. Comparatively, the village connoted a kind of backwardness and lack of development, which was documented by his place of residence. In naming, any manners originating from the city are superior to rural manners and customs because they reflect a higher level of knowledge and mastery over nature. Neither the divider nor the essence of division in this naming can be said to echo integrity but is the locus of occurrence. As the application of civilization to every movement of urban dwellers is against common sense and general human understanding, its accuracy makes it clear how important "place" is in the classification of human understanding of perfection and transcendence. So instead of providing a single spiritual criterion to explain perfection, he used an index that leads to a material criterion (city or village). In this approach, every act arising from urban life is a sign of superiority and a manifestation of civilization, even if it is not in line with rational and moral standards. In contrast to this naming, the Qur'an's approach is to separate the village and the Medina, which, instead of depending on the population or the type of production, has defined the characteristics of integrity as a criterion for the separation. "In the Qur'an, the word Medina has been used 14 times and village 60 times... In the Qur'anic terminology, all settlements on earth have been identified with the sign of a village, unless they are compatible with special criteria... The criteria of the Qur'an in identifying a city include the cultural competence of individuals and the presence and residence of a prophet from God's prophets" (Rehbari, 2008).
In the logic of the Qur'an, a place is addressed with the two titles of village and Medina at two different times. When the event violates human development and integrity standards, the name of the village is used, and when there is a perfect event in that mentioned place, the name of Medina is used. Therefore, the Qur'anic division in the classification of the place of human life is not based on the location or the size of the place, which is based on its moral status. This implicit conclusion can be arrived that two different addresses to the same place for two different actions prove that the "place" is spiritual and, in today's interpretation, is a "place." The way today's knowledge recognizes the place and landscape as a living, soulful phenomenon that carries the meaning that the observer gains from the simultaneous interpretation and perception of "outside". So far, two opposing logics have been proposed to describe the terms city and village: first, the size and type of economy, and second, the action of the community living in. Although this discussion is per se attractive and important, limiting the place of human social life to the village and the city means neglecting an important and common group in Iran and many other lands. The result of this mistake is adopting plans and taking actions that are against the natural, human, and national rights of its inhabitants. Moreover, in the contemporary period of Iran and from the time of Reza Khan onwards, such a mistake has been repeated under the name Takht Qapu, or nomad settlement.
Nomadic life is the third type of human social life, which, unlike the city and the village, is not only dependent on living together, but the condition for its realization is the fluidity of the "place" of the life of this society. Nomads have based their way of living and production on the dairy production economy rather than agriculture, which is dependent on land and its forced results requiring settlement and production dependent on a fixed place. They have set up their social system based on migration, benefitted from wide and dynamic pastures in the territory, and made a living by producing dairy, meat, textiles, and handicrafts. They have organized their social relations by defining the tribal and clan systems as described in various studies, and they have built a great civilization based on two specific social and livelihood systems, whose immaterial manifestations outweigh their material aspects. The traits of chivalry, freedom, chivalry, naturalism, patriotism, and many other social and moral traits are present in nomadic society. With this description, due to the occurrence of such mistakes in the classification of human habitations into cities and villages and the neglect of nomadic places, a large group of Iranian society has been eliminated. The calamities that have been imposed on this society under the title of development but caused by power-oriented motives or ignorance have caused great human and natural losses. The increasing unemployment and poverty in the nomadic areas of the country, which has led to the appearance of a strange figure of 20 thousand people awaiting death sentences for drug trafficking in Delfan city (Ebrahimi, 2023), is the result of these policies. For a nation that has established a nomadic civilization for thousands of years and lives in a positive interaction with its natural and human environment, the burden of monotony and customs that it does not know has no meaning other than the destruction of its existence and civilization. The way to improve the lives of nomads is to recognize their civilization and address their needs with regard to their living conditions. The nomads are the people of the place who have experienced and know the place to its vast extent, and unlike the nomads, they have a deeper understanding of the land and the place. What is the desire of man today?

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • Village
  • Nomads
  • Place
  • Fluidity
رهبری، حسن. (1387). شهر و روستا در فرهنگ قرآن. پژوهش‌های قرآنی، 14(۵۴ و 55)، 320-341.
ابراهیمی، یحیی. (1402). نماینده مجلس: برای هزار تا ۲ هزار نفر در شهرستان دلفان لرستان به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام صادر شده است. تاریخ مراجعه: 29/09/1402، قابل دسترس در : https://www.didbaniran.ir/fa/tiny/news-173136
---------.