طبیعت در قاب دیوارنگاره‌های خیابان ولی‌عصر تهران برآمده از هویت محیط یا نگرشی صرفاً تزئینی؟ ارزیابی حضور و جایگاه طبیعت در دیوارنگاره‌ها در پیوند با هویت محیطی بستر آثار

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ نقدنظر

نویسندگان

1 دکترای معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

اولین ردّ تغییر ساختارهای زندگی ناشی از تحولات دنیای جدید در شهر، در جداافتادگی انسان از محیط طبیعی پیرامون او پدیدار شد. مترتب بر آن، بخشی از جبران این خلأ به‌ویژه در ارتقاء کیفیت‌ زندگی شهری و در راستای ارتباط میان این دوگانۀ فوق، بر عهدۀ توانایی‌های هنر گمارده شد. در این میان، دیوارنگاری از جملۀ کارآمدترین هنرهای شهری است که بیش‌تر با مخاطب عمومی سروکار داشته و به‌عنوان یک اثر هنری در شهر در تلاقی شرایط بستر اثر، ذهنیت و برداشت هنرمند و ادراک مخاطب شکل می‌یابد. از میان تعداد نامتناهی موضوع متنوع نقش‌بسته بر دیوارهای شهر، «طبیعت» به‌عنوان یک رکن منظرین با تأکید و تکیۀ ویژۀ خود بر ذهنیت جامعۀ مخاطب و جاری‌شدن در اندیشه و ناخودآگاه جمعی مخاطبان، یکی از نقش‌آفرینان اصلی موضوع دیوارنگاره‌ها به‌ شمار رفته که جایگاه و ارتباط آن با ذهنیت و مطالبۀ شهروندان به‌درستی تبیین نشده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که پس از نضج‌یافتن رویکرد تزئینی در نگاه متولیان هنر دیوارنگاری، طبیعت و ارکان آن در دیوارنگاره‌های شهری تهران به‌ویژه در خیابان ولی‌عصر بیش‌تر مبتنی بر بهره‌مندی از اصول رویکرد تزئینی در نمایش آثار بوده و به ‌دور از پیوند با محیط بصری و الهام از هویت منظرین بستر، به‌عنوان محمل تجربۀ زیستۀ طبیعت‌گرا در ذهنیت شهروندان شکل‌ گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nature in the Murals on Vali-E-Asr Street in Tehran Influenced by the Identity of the Environment or a Purely Decorative Attitude? Evaluating the Relationships Between the Presence and Position of Nature with the Identity of the Environment in the Murals’ Context

نویسندگان [English]

  • Sina Nsaeri 1
  • Neda Boualizade Rostami 2
1 Ph.D. in Landscape Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 M.A. in Landscape Architecture, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The first trace of the changed living structures caused by the evolution of the new world in the city has emerged in the separation between humans and the surrounding environment. Subsequently, art has become responsible for filling a part of this gap, especially in improving the quality of urban life regarding the connection between the dualities. In this case, murals are the most efficient urban art that deals with the public audience and is formed as an artwork in the city within the interaction between painting context conditions, the subjectivity and perception of the artist, and the audience’s understanding. Among the infinitely diverse topics of the motifs depending on the city walls, as a landscape foundation emphasizing the mentality of the audience community and influencing the thought and collective unconscious of the audiences, “nature” has been one of the major role players in the topic of murals. However, the position of nature and its relationship with the mentality and demands of citizens have not been explained accurately. Studies imply that after the decorative approach was elaborated given mural art practitioners, nature and its bases in the urban murals of Tehran, particularly in Vali-E-Asr Street, have been based on the decorative approach principles used in the exhibition of works. In this regard, nature has been shaped as an indicator of naturalistic lived experience in the minds of citizens beyond this interaction with the visual environment and being inspired by the context’s landscape identity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mural Painting
  • Nature
  • Urban Landscape
  • Vali-E-Asr Street
آتشین‌بار، محمد. (1391). زیباشناسی منظر خیابان‌های تهران؛ سیاست‌های زیباسازی خیابان‌های تهران در چهار دورۀ تاریخی. منظر، 4(19)، 12-19.
پاکزاد، احمد. (1392). درآمدی بر نقش دیوارنگاره‌ها در هویت شهری انسان‌گرا. پژوهش هنر، 1(1)، 4-5.
پوربخش، معصومه سادات. (1392). روند تحولات دیوارنگاری‌های معاصر شهر تهران با رویکرد بررسی نقش سازمان‌های متولی. پژوهش هنر، 1(1)، 143-152.
جوادی، شهره. (1383). منظره‌پردازی در نگارگری ایران. باغ نظر، 1(1)، 25-37.
علوی‌نژاد، محسن. (1387). بررسی مفهوم دیوارنگاری در منابع هنر اسلامی. نگره، 4(7)، 19-29.
کفشچیان مقدم، اصغر. (1383). بررسی ویژگی‌های نقاشی دیواری. هنرهای زیبا، 20(20)، 67-78.
کفشچیان مقدم، اصغر و رویان، سمیرا. (1386). بررسی دیوارنگاری معاصر تهران (قبل و بعد از انقلاب). هنرهای زیبا، 33(33)، 103-114.
منصوری، سید امیر. (1389). نشست تخصصی زیبایی‌شناسی منظر شهری، تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری پژوهشکدۀ نظر. تهران، ایران.