چارچوب مفهومی طراحی منظر محوطة بیمارستان از سطح نظری تا قلمروی اجرایی (با تلفیق مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا)

نوع مقاله : مقالۀ مروری

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری منظر، گروه معماری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه مهندسی سیستم‏های سلامت، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

با وجود پژوهش‌های متعدد انجام‌شده در ارتباط با نحوة اثرگذاری منظر محوطة بیمارستان در رضایت کاربران و انتشار دستورالعمل‌های طراحی، مطالعات مروری محدودی جهت شناخت جریان پژوهش، ضعف و قوت‌های این حوزه انجام شده‌است تا دسترسی طراحان به اطلاعاتی سازمان‌یافته دربارۀ ابعاد نظری و عملی طراحی را تسهیل کند. هدف این پژوهش، مرور و تحلیل منابع موجود و ارائة آن در قالب یک چارچوب مفهومی، شناسایی نقاط قوت و ضعف ادبیات موجود و تشخیص نقاط نیازمند به تحقیقات بیشتر در حوزة طراحی منظر محوطة بیمارستان‌هاست. طبق یک مرور سیستماتیک، 47 منبع مرتبط یافت شد. سپس به منظور منظم‌کردن اطلاعات به‌دست‌آمده با روش تحلیل محتوا به کدگذاری منابع در نرم‏افزار MAXQDA پرداخته ‏شد. 618 کد استخراج شد که در قالب شش مقوله و 30 زیرمقوله دسته‏بندی شدند. این شش مقوله، استخوان‏بندی چارچوب مفهومی ادبیات طراحی منظر محوطة بیمارستان را تشکیل می‏دهند که عبارت‌اند از: 1)تعاریف مربوط به منظر محوطة بیمارستان، 2) گونه‎‏شناسی، 3) نظریه‏های بنیادین، 4) رویکردهای طراحی، 5) اصول و شاخص‏های طراحی و 6) ترجیحات و نیازهای کاربران. یافته‏های پژوهش، حاکی از رشد مناسب ادبیات این حوزه از دیدگاه نظری و عملی (بعد برنامه‏دهی و عملیاتی) به‌طور همزمان است. مفهوم نظری منظر محوطة بیمارستان در حال تکامل و قابل تعریف و مفهوم‌سازی به‌عنوان فضایی با کارکردهای خدماتی، نمادین و احیایی است. توصیف بعد عینی منظر از طریق مطالعات گونه‌شناسی انجام شده است. ادبیات طراحی منظر محوطه در وجه عملی، ابتدا معطوف به مجموعه‌ای از رویکردهای طراحی است که به دنبال عملیاتی‌شدن کارکردهای آن بودند. این رویکردها در اصول، روش و اقدامات متفاوت هستند اما هدف اصلی آنان تبیین رابطة متقابل بین کاربر و منظر بیمارستانی است. اصول، کیفیت‌ها و توصیه‌های طراحی عمومی و مشترک برای کاربران متعدد و مناسب برای بیمارستان‌های عمومی است. ضعف اصلی ادبیات منظر محوطة بیمارستان، محدودبودن مجموعه شواهد معتبر درزمینة شناخت کاربر و نوع ارتباط او با محیط است. ازاین‌رو انجام مطالعات ارزیابی از نمونه‌های موردی در بسترهای مختلف برای تقویت غنای ادبیات ضروری به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Framework for Hospital Outdoor Landscape Designs from Theoretical to Practical Levels (A Systematic Literature Review and Content Analysis)

نویسندگان [English]

  • Naeimeh Asadian Zargar 1
  • Kianoush Suzanchi 2
  • Mohammad Mehdi Sepehri 3
1 Department of architecture, art & architecture faculty, Tarbiat Modares university, Tehran
2 Assistant Professor in Architecture, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor in Healthcare Systems Engineering Department, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Despite numerous studies on how the hospital outdoor landscape affects user satisfaction and the publication of design guidelines, this field’s research flow, strengths, and weaknesses have not been thoroughly reviewed. This makes it difficult for designers to access organized information on design’s theoretical and practical aspects. The current research aims to comprehensively review and analyze the existing resources and present them in a conceptual framework. This process will enable us to identify the strengths and weaknesses of the current literature and identify specific areas that require further research in the field of hospital landscape design. After conducting a systematic review, 47 relevant sources were identified. These sources were then analyzed using the content analysis method and encoded in MAXQDA software to organize the obtained information. 618 codes were extracted and categorized into six main categories and 30 subcategories. These categories form the conceptual framework of hospital outdoor landscape design literature, covering topics such as 1) definitions of hospital outdoor landscape, 2) typology, 3) fundamental theories, 4) design approaches, 5) principles and design indicators, and 6) preferences and needs of users. Based on the research, the literature in this field has been developed appropriately from both theoretical and practical perspectives (i.e., programming and operational dimensions). The theoretical essence of hospital outdoor landscapes is evolving. It can now be defined as a space that serves functional and symbolic purposes while providing a sense of restoration. To describe the objective dimension of the landscape, typological studies have been conducted. The literature on designing hospital outdoor landscapes from a practical perspective initially focused on design approaches that aimed to implement their expected functions. These approaches may vary in principles, methods, and actions, but their main objective is to elucidate the interaction between the hospital landscape and its users. The principles, qualities, and recommendations are general and applicable to various users, making them suitable for public hospitals. The main weakness of hospital outdoor landscape literature is the lack of reliable evidence concerning the users’ perception and interaction with the environment. To address this, it is crucial to conduct evaluation studies on various case samples in different settings to improve the quality of the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital campus
  • Hospital outdoor landscape
  • Systematic review
  • Content analysis
  • Conceptual framework
گلستانی، سارا و آرش زاهدان. (1396). منظر محوطۀ بیمارستان: تداوم درمان. منظر، 9(38)، 48-59.‎
Ahn, D. S. (2014). Analyses of User Behavior and Preference Factors in the Outdoor Spaces of Psychiatric Hospitals. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture, 42(6), 72-88.
Akdeniz, N. S., Dalgic, C., Deniz, D., Kara, Z. & Ozkan, P. (2017). Evaluation of hospital gardens from the point of landscape design: Bursa city sample. Eurasian Journal of Forest Science, 5(2), 70-78.
Asano, F., Marcus, C. C., Miyake, Y., Sasaki, M. & Tsuda, C. (2008). Uses and healing effects of the garden of Kansai Rosai Hospital. Landscape Research Japan Online, (1), 20-27.
Bardenhagen, E. & Rodiek, S. (2016). Affordance-based evaluations that focus on supporting the needs of users. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 9(2), 147-155.
Barnhart, S. K., Perkins, N. H. & Fitzsimonds, J. (1998). Behaviour and outdoor setting preferences at a psychiatric hospital. Landscape and Urban Planning, 42(2-4), 147-156.
Belcáková, I., Galbavá, P. & Majorošová, M. (2018). Healing and therapeutic landscape design–examples and experience of medical facilities. ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research, 12(3), 128.
Bell, S. L., Foley, R., Houghton, F., Maddrell, A. & Williams, A. M. (2018). From therapeutic landscapes to healthy spaces, places and practices: A scoping review. Social Science & Medicine, (196), 123-130.
Bengtsson, A. (2015). From experiences of the outdoors to the design of healthcare environments. (Unpuplished Ph.D Thesis). Alnarp: Sveriges lantbruksuniv, Acta Universitatis Agriculturae.
Bengtsson, A., Hägerhäll, C., Englund, J. E. & Grahn, P. (2015). Outdoor environments at three nursing homes: semantic environmental descriptions. Journal of Housing for the Elderly, 29(1-2), 53-76.
Cervinka, R., Röderer, K. & Hämmerle, I. (2014). Evaluation of hospital gardens and implications for design: Benefits from environmental psychology for architecture and landscape planning. Journal of Architectural and Planning Research, 31(1), 43-56.
Chang, K. G. & Chien, H. (2017). The influences of landscape features on visitation of hospital green spaces—A choice experiment approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(7), 724.
Chi, P., Gutberg, J. & Berta, W. (2020). The conceptualization of the natural environment in healthcare facilities: A scoping review. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 13(1), 30-47.
Curtis, S., Gesler, W., Fabian, K., Francis, S. & Priebe, S. (2007). Therapeutic landscapes in hospital design: a qualitative assessment by staff and service users of the design of a new mental health inpatient unit. Environment and Planning C: Government and Policy, 25(4), 591-610.
Davis, B. E. (2011). Rooftop hospital gardens for physical therapy: A post-occupancy evaluation. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 4(3), 14-43.
Din, S. K. J., Russo, A., & Liversedge, J. (2023). Designing Healing Environments: A Literature Review on the Benefits of Healing Gardens for Children in Healthcare Facilities and the Urgent Need for Policy Implementation. Land, 12(5), 1-20.
Đukanovic, Z., Maric, J. & Giofrè, F. (2017). Evaluation of hospital outdoor spaces through users’ participation analysis. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 15(1), 73-84.
El Baghdadi, O., Ziviani, J., Nieberler-Walker, K., Reeve, A. & Desha, C. (2017). Normalcy in healthcare design: An extension of the natural and built environment. European Healthcare Design Conference, London, UK.
Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115.
Er, C. Y. & Shukor, S. F .A. (2016). Healing gardens for the elderly: a review of design guidelines and the comparisons with the existing senior outdoor survey (sos) tool. Alam Cipta, 9(2), 19-25.
Erbino, C., Toccolini, A., Vagge, I. & Ferrario, P.S. (2015). Guidelines for the design of a healing garden for the rehabilitation of psychiatric patients. Journal of Agricultural Engineering, 46(2), 43-51.
Georgi, N. J. (2005). Landscape Preference Evaluation for Therapeutical Gardens. IASME Transction, 5(2), 758-764.
Georgi, N. J. & Anthopoulos, P. K. (2011). Landscape preference evaluation for hospital environmental design. Environmental Protection, 2(05), 639-647.
Gesler, W. M., (1992). Therapeutic landscapes: medical issues in light of the new cultural geography. Social Science & Medicine, 34(7), 735-746.
Gesler, W. M. (2003). Healing places. Lanham: Rowman & Littlefield.
Heath, Y. & Gifford, R. (2001). Post-occupancy evaluation of therapeutic gardens in a multi-level care facility for the aged. Activities, Adaptation & Aging, 25(2), 21-43.
Idris, M. M., Sibley, M. & Hadjri, K. (2018). Users› Perceptions, Experiences and Level of Satisfaction with the Quality of a Courtyard Garden in a Malaysian Public Hospital. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 3(9), 1-11.
Jiang, S. (2014). Therapeutic landscapes and healing gardens: A review of Chinese literature in relation to the studies in western countries. Frontiers of Architectural Research, 3(2), 141-153.
Jiang, S. & Verderber, S. (2016). Landscape therapeutics and the design of salutogenic hospitals: Recent research. World Health Design, 8(1), 38-49.
Jiang, S., Staloch, K. & Kaljevic, S. (2018a). Diagnostic post-occupancy evaluation of the landscapec environments in a primary care clininc: environment and social performances. Landscape Research Record, (7), 96-111.
Jiang, S., Staloch, K. & Kaljevic, S. (2018b). Opportunities and barriers to using hospital gardens: Comparative post occupancy evaluations of healthcare landscape environments. Journal of Therapeutic Horticulture, 28(2), 23-56.
Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. Cambridge: Cambridge university press.
Ma, M., Adeney, M., & Long, H. (2021). Functional settings of hospital outdoor spaces and the perceptions from public and hospital occupant during COVID-19. Healthcare, 9(11), 1-16.
MacDonald, J. (2012). Environments for health. New York: Routledge.
Marcus, C. C. & Barnes, M. (1995). Gardens in healthcare facilities: Uses, therapeutic benefits, and design recommendations. CA: Center for Health Design Concord.
Marcus, C. C. & Barnes, M. (1999). Healing gardens: Therapeutic benefits and design recommendations. V. 4. New York: John Wiley & Sons.
Marcus, C. C. & Sachs, N. (2013). Gardens in healthcare facilities: Steps toward evaluation and certification. World Health Design, 6(6), 76-83.
Masnavi, M. R., Motedayen, H., Saboonchi, P., & Hemmati, M. (2021). Analyses of Landscape Concept and Landscape Approach from Theoretical to Operational Levels: A Review of Literature. MANZAR, the Scientific Journal of landscape, 13(57), 22-37.
Mourshed, M. & Zhao, Y. (2012). Healthcare providers› perception of design factors related to physical environments in hospitals. Journal of Environmental Psychology, 32(4), 362-370.
Naderi, J. R. & Shin, W.-H. (2008). Humane design for hospital landscapes: A case study in landscape architecture of a healing garden for nurses. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2(1), 82-119.
Ng, L., Oliver, E., & Laver, K. (2023). Beyond garden design: A review of outdoor occupation in hospital and residential care settings for people with dementia. Australian Occupational Therapy Journal, 70(1), 97-118.
Okoli, C. and Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 10(26). Retrived Nov 20, 2023, from: http://sprouts.aisnet.org/10-26
Oleinik, A., Popova, I., Kirdina, S. & Shatalova, T. (2014). On the choice of measures of reliability and validity in the content-analysis of texts. Quality & Quantity, 48(5), 2703-2718.
Olmsted, F. L. (1976). The value and care of parks. Report to the Congress of the State of California. In R. Nash (Ed.), The Americam Environment. MA: Addison-Wesley.
Özdemir, A. & Cenngiz, M. Ç. (2018). Kullanıcı tercihlerine göre hastane çevresi iyilestirme tasarımı önerisi; ADSM Kıbrıs Sehitleri Poliklinigi, Denizli. Bartın Orman Fakültesi Journal, 20(3), 388-401.
Paraskevopoulou, A. T. & Kamperi, E. (2018). Design of hospital healing gardens linked to pre-or post-occupancy research findings. Frontiers of Architectural Research, 7(3), 395-414.
Petticrew, M. & Roberts, H., (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. New York: John Wiley & Sons.
Rodiek, S. & Schwarz, B. (2013). Outdoor environments for people with dementia. New York: Routledge.
Said, I., Salleh, S. Z., Bakar, M. S. A. & Mohamad, I. (2005). Caregivers’ Evaluation On Hospitalized Children’s Preferences Concerning Garden And Ward. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 4(2), 331-338.
Said, I., Sarofil, M. & Bakar, A. (2012). Phenomenological approach in determining responses of hospitalised children experiencing a garden. Journal Alam Bina, 8 (1), 1-27.
Sherman, S. A., Varni, J. W., Ulrich, R. S. & Malcarne, V. L. (2005). Post-occupancy evaluation of healing gardens in a pediatric cancer center. Landscape and urban planning, 73(2-3), 167-183.
Shukor, S. F. A., Stigsdotter, U. K. & Nilsson, K. (2012). A review of design recommendations for outdoor areas at healthcare facilities. Journal of Therapeutic Horticulture, 22(2), 32-47.
Shukor, S. F. A., Stigsdotter, U. K., Lottrup, L. & Nilsson, K. (2012). Employees’ use, preferences, and restorative benefits of garden outdoor environments at hospitals. ALAM CIPTA, International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice, 5(2), 77-92.
Stichler, J. F. (2018). Ensuring shared understanding: Defining and analyzing concepts. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 11(3), 6-10.
Tseung, V., Verweel, L., Harvey, M., Pauley, T. & Walker, J. (2022). Hospital Outdoor Spaces: User Experience and Implications for Design. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 15(1), 256-267.
Ulrich, R. S. (1999). Effects of gardens on health outcomes: Theory and research. In C. C. Marcus, & M. Barnes (Eds.), Healing Gardens: Therapeutic Benefits and Design Recommendations. New York: Whiley.
Uwajeh, P. C., Iyendo, T. O. & Polay, M. (2019). Therapeutic gardens as a design approach for optimising the healing environment of patients with Alzheimer›s disease and other dementias: A narrative review. Explore, 15(5), 352-362.
Van Der Riet, P., Jitsacorn, C. & Thursby, P. (2020). Hospitalized children›s experience of a Fairy Garden in Northern Thailand. Nursing Open, 7(4), 1081-1092.
Walker, L. O. & Avant, K. C. (2005). Strategies for theory construction in nursing. V. 4. NJ: Pearson/Prentice Hall Upper Saddle River.
Weerasuriya, R., Henderson-Wilson, C. & Townsend, M. (2019a). Accessing green spaces within a healthcare setting: A mixed studies review of barriers and facilitators. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 12(3), 119-140.
Weerasuriya, R., Henderson-Wilson, C. & Townsend, M. (2019b). A systematic review of access to green spaces in healthcare facilities. Urban Forestry & Urban Greening, 40, 125-132.
Whitehouse, S., Varni, J. W., Seid, M., Cooper-Marcus, C., Ensberg, M.J., Jacobs, J.R. & Mehlenbeck, R.S. (2001). Evaluating a children›s hospital garden environment: Utilization and consumer satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 301-314.
Wright, R. W., Brand, R. A., Dunn, W. & Spindler, K. P. (2007). How to write a systematic review. Clinical Orthopaedics & Related Research, (455), 23-29.
Yücel, G. F. (2013). Hospital Outdoor Landscape Design. In M. Özyavuz. (Ed.), Advances in Landscape Architecture. London: IntechOpen.
Zhao, Y. & Mourshed, M. (2012). Design indicators for better accommodation environments in hospitals: inpatients’ perceptions. Intelligent Buildings International, 4(4), 199-215.