دسته‌بندی رنگ ‌نمای ساختمان‌های مسکونی مبتنی بر مقیاس‌های احساسی رنگ

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

فقدان برنامه‌های کنترل رنگ نما در سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران و انتخاب رنگ نما براساس سلیقۀ طراح، طراحی آن براساس اصول علمی و ارزیابی کاربران را ضروری می‌نماید. در مطالعات حوزۀ رنگ، جهت توصیف رنگ از مقیاس‌های احساسی استفاده کرده‌اند. به‌دلیل ماهیت نسبی اصطلاحات احساسی و عدم اجماع نظر در خصوص تعاریف این مقیاس‌ها تحت تأثیر عوامل زمینه‌ای و ویژگی‌های فردی کاربران، نیاز به بازتعریف این مقیاس‌ها در بستر کشور ایران است.  هدف پژوهش، شناسایی و تعیین مقیاس‌ها و مؤلفه‌هایی جهت دسته‌بندی ترکیب رنگی نما است. 
برای رسیدن به هدف از ترکیب روش‌های کیفی و کمّی به‌صورت تحلیل محتوای اسناد و انجام پیمایش دلفی توسط بیست نفر متخصص حوزۀ طراحی، رنگ و تحلیل نتایج از طریق روش Q، استفاده شد. از یافته‌های پژوهش، سه مقیاس دوقطبی هماهنگی، دما و وزن جهت دسته‌بندی ترکیب رنگی نما استخراج شدند. در مرحلۀ بعد از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با پنج نفر از متخصصان معماری و شهرسازی، مؤلفه‌هایی جهت تشخیص این سه مقیاس توصیف ترکیب رنگی نما تعیین شدند. سپس جهت تأیید این مؤلفه‌ها، پرسش‌نامه‌ای تهیه شد که توسط بیست نفر متخصص پیشین تکمیل شد. 
با تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل کیو، مؤلفه‌های مؤثر بر تشخیص سه مقیاس توصیف ترکیب رنگی نما و هم‌چنین تصاویر منتخب هر مقیاس استخراج شدند. با استفاده از نوار رنگ و کدهای سیستم HSL تصاویر منتخب نهایی، مقادیر کمی براساس درصد سطح رنگی و بازشوها در نما، تعداد رنگ‌مایه‌ها، دمای آن‌ها، میزان روشنایی و اشباعیت رنگ‌مایه‌ها و بازشوها به‌دست آمدند. براساس نتایج، ترکیب رنگی نما در هشت حالت سرد-هماهنگ-سبک، سرد-هماهنگ-سنگین، سرد-متضاد-سبک، سرد-متضاد-سنگین، گرم-هماهنگ-سبک، گرم-هماهنگ-سنگین، گرم-متضاد-سبک و گرم-متضاد-سنگین دسته‌بندی شدند که براساس مقادیر کمی قابل تعریف و توصیف هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Classifying Façade Colors in Residential Buildings Based on Color-Emotional Scales

نویسندگان [English]

  • Maryam Mehdipour 1
  • Ahmad Ekhlasi 2
  • Seyed Abbas Yazdanfar 2
1 Postdoctoral Researcher in Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The lack of facade color control programs in urban planning policies in Iran and the choice of facade color based on the designer’s taste make it necessary to design façade colors based on scientific principles and users’ evaluations. In color studies, emotional scales have been used to describe color. Due to the relative nature of emotional terms and the lack of consensus on definitions of these scales under the influence of contextual factors and individual characteristics of users, there is a need to redefine these scales in the context of Iran.This study aims to identify and determine the scales and components to classify the color combination of the façade. For this purpose, a combination of qualitative and quantitative methods was used. Twenty experts in the field of design and color participated in the Delphi survey, and the data were analyzed using the Q method. The finding presented three bipolar scales: temperature, harmony, and weight, to classify the facade color combination. In the next step, through semi-structured interviews with five architects and urban planners, components were determined to describe these three scales. Then, the authors of the study prepared a questionnaire to confirm the components completed by 20 former experts. Components affecting three scales and selected photos of each scale were extracted by analyzing data using the Q method in two steps. The quantitative values were collected through the color strip and HSL system codes of the final photos based on the percentage of color area in the façade, the number of hues, and their temperature, lightness, and saturation. Based on the results, the façade color combinations can be classified into eight treatments: cool-harmonious-light, cool-harmonious-heavy, cool-contrasting-light, cool-contrasting-heavy, warm-harmonious-light, warm-harmonious-heavy, warm-contrasting-light, and warm-contrasting-heavy, each of which can be defined using quantitative values. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Façade
  • Color Combination
  • Emotional Scales
  • Residential Building
  • Q method
تدین، بهاره؛ قلعه‌نویی، محمود و ابویی، رضا. (1397). ارائۀ روشی به‌منظور تحلیل و الگوبرداری از رنگ جداره‌ها در منظر فضاهای شهری تاریخی. موردپژوهی: میدان نقش جهان اصفهان. باغ نظر، 15(59)، 43-56. 
جم، فاطمه؛ عظمتی، حمیدرضا؛ قنبران، عبدالحمید و صالح صدق‌پور، بهرام. (1398). شناسایی و دسته‌بندی الگوهای ذهنی معماران در قضاوت زیبایی‌شناسانه نمای ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی با کاربست تحلیل عامل Q. دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری، 3 (5)، 141-154.
خاک‌زند، مهدی؛ محمدی، مریم؛ جم، فاطمه و آقابزرگی، کوروش. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنه‌های شهری با تأکید بر ابعاد زیبایی‌شناسی و زیست‌محیطی. فصلنامۀ مطالعات شهری، (10)، 15-26.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1394). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
سیف، علی‌اکبر. (1382). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.
Al-’Amid, T. (1973). The ‘Abbasid Architecture of Samarra in the Reign of both al-Mu›tasim and al-Mutawakkil. Baghdad: al-Ma›aref Press.
Albers, J. (1963). Interaction of color. New Haven: Yale University Press.
Alexander, K. R. & Shansky, M. S. (1976). Influence of hue, value and chroma on the perceived heaviness of colors. Perception & Psychophysics, 19, 72–74.
Anter, K. F. (2000). What colour is the red house? Perceived colour of painted facades. Stockholm: Architecture, Royal Institute of Technology, 60-69.
Boeri, C. (2019). An educational experience on the exploration and experimentation of color associations and relationships. Journal of the International Color Association, (24), 1-10. 
Boeri, C. (2020). An educational experience about color emotion and its design implications. Color culture and science journal, 12 (1), 48-56. 
Chevreul, M. E. (ed.) (1839). The Principles of Harmony and Contrast of Colors. New York: Van Nostrand Reinhold.
Chuang, M. C. & Ou, L.C. (2001). Influence of a holistic color interval on color harmony. Color Res. Appl, (26), 29–39. 
Cubukcu, E. & Kahraman, I. (2008). Hue, saturation, lightness, and building exterior preference: An empirical study in Turkey comparing architects› and nonarchitects› evaluative and cognitive judgments. Color Research & Application, 33 (5), 95-405.
Fang, S., Muramatsu, K. & Matsut, T. (2015). Experimental study of aesthetic evaluation to multi-color stimuli using semantic differential method. Transactions of Japan society of Kansei Engineering, 14 (1), 37-47. 
Garcia, L., Hernandez, J. & Ayuga, F. (2003). Analysis of the exterior colour of agroindustrial buildings: a computer aided approach to landscape integration. Journal of Environmental Management, 69 (1), 93-104. 
Gunes, E. & Olgunturk, N. (2019). Color‐emotion associations in interiors. Color Research & Application, 45 (1), 129-141.
 Hagtvedt, H. (2016). The Influence of Product Color on Perceived Weight and Consumer Preference. Paper presented at the Proceedings of the Academy of Marketing Science. Cham: Springer.
Han, J. W., Kim, B. G., Choi, I. & Park, S. (2013). Senescent effects on color perception and emotion. Architectural Research, 18 (3), 83-90.
Hanafy, I. M. & Sanad, R. A. A. (2016). Cross-cultural study of emotional Responses on Colours. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2 (1), 53–60.
Hard, A. & Sivik, L. (2001). A theory of colors in combination: A descriptive model related to the NCS color-order system. Color Research and Application, 26 (1), 4-28.
Huang, Ch. (2018). Application and research of color in the façade design of elementary school buildings, in 2nd international conference on art studies: S.E.E. advances in social science, education and humanities research, (284), 567-574. 
Itten, J. (1961). The art of color. New York: John Wiley. 
Janssens, J. (2001). Facade colours, not just a matter of personal taste - a psychological account of preferences for exterior building colours. Nordic Journal of Architectural Research, 14 (2), 17-21. Retrieved from: http://arkitekturforskning.net/na/article/viewFile/357/313
Jiang, A., Foing, B. H., Liaschlacht, I., Yao, X., Cheung, V. & Rhodes, P. A. (2022). Colour schemes to reduce stress response in the hygiene area of a space station: A Delphi study. Applied Ergonomics, 98, 103-573. 
Koo, B. & Kwak, Y. (2015). Color appearance and color connotation models for unrelated colors. Color Research & Application, 40 (1), 40-49. 
Kuang, Y. & Zhang, W. (2017). The Application of Color in Interior Design. Paper presented at the 4th International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication (ICELAIC 2017) Atlantis Press, 148, 645-647.
Kurbanova, M. K. (2021).Color is the basis of the landscape composition of the city. International Journal of Progressive Science and Technologies, 27 (1), 9-12.
Lalji, M., Gupta, A. K. & Sharma, Sh. (2021). Significance of basic design elements in spatial cultural environment of built forms. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 5 (4), 2456-6470. 
Lee, W. Y. & Pai, S. Y. (2012). The affective feelings of colored typefaces. Color Res Appl, (37), 367–374. 
Liu, T., Hutchings, J. & Luo, M. R. (2020). A method for scaling impressions of a scene. Color Research & Application, 45 (5), 846-861. 
Manav, B. (2017). Color‐emotion associations, designing color schemes for urban environment‐architectural settings. Color Research & Application, 42 (5), 631-640. 
McKeown, B. F. & Thomas, D. (1988). Q Methodology. Inc: Sage Publication.
Mehdipour, M., Yazdanfar, S. A., Ekhlasi, A. & Saleh Sedghpour, B. (2021). Determining the components describing the harmony-contrast of the color combination in residential buildings exterior. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, 31 (1), 1-17. 
Mehdipour. M., Yazdanfar. S. A., Ekhlasi. A. & Saleh Sedghpour. B. (2023). Defining the color weight of residential building façade, using Q-factor analysis. International Journal of Architecture and Urban Development, 13 (1), 15-24. 
Munsell, A. H. (1912). A pigment color system and notation. American Journal of Psychology, 23 (2), 236-244.
O’Connor, Z. (2008). Façade colour and aesthetic response: Examining Patterns of Response within the Context of Urban Design and Planning Policy in Sydney (Ubpublished Ph.D. thesis in Architecture). Faculty of Architecture, Design and Planning, University of Sydney, Sydney, Australia.
O’Connor, Z. (2011). Façade colour and judgements about building size and congruity. Journal of Urban Design, 16 (03), 397-404. 
Ostwald, W. & Farbenfibel, D. (1916). The colour primer. Reprinted in 1969 and cited in: Gage, J. Colour and meaning – Art, science and symbolism. London: Thames & Hudson. 
Palmer, S. E. & Schloss, K. B. (2015). Color preference. Encyclopedia of Color Science and Technology, 1-7. 
Saeedi, I. & Dabbagh, E. (2021). Modeling the relationships between hardscape color and user satisfaction in urban parks. Environment, Development and Sustainability, 23, 6535-6552. 
Santosa, H. & Fauziah, N. (2017). Aesthetic evaluation of restaurants facade through public preferences and computational aesthetic approach. IPTEK Journal of Proceedings Series, 3 (3), 31-40.
Sarıca, C. & Cubukcu, E. (2018). Evaluating color combinations using abstract graphics versus pictures of simulated urban settings. A|Z ITU J Fac Archit, 15 (1), 123-134.  
Serra, j., Gouaich, Y. & Manav, B. (2021). Preference for accent and background colors in interior architecture in terms of similarity/contrast of natural color system attributes. Color Research & Application, 47 (1), 135-151. 
Shinomori, K., Komatsu, H. & Negishi, I. (2020). Bidirectional relationships between semantic words and hues in color vision normal and deuteranopic observers. JOSA A, 37 (4), A181-A201. 
Wagemans, J., Elder, J. H., Kubovy, M., Palmer, S. E., Peterson, M. A., Singh, M. & von der Heydt, R. (2012). A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure-ground organization. Psychological Bulletin, 138 (6), 1172–1217.
Wan, J., Zhou, Y., Li, Y., Su, Y., Cao, y., Zhang, L., Liu, Y. & Deng, W. (2020). Research on color space perceptions and restorative effects of blue space based on color psychology: Examination of the Yijie district of Dujiangyan city as an example. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17 (9), 1-18. 
Xin, J. H., Cheng, K. M., Taylor, G., Sato, T. & Hansuebsai, A. (2004). Cross-Regional comparison of colour emotions.partI: Quantitative analysis. Color Research & Application, 129 (6), 451-457. 
Zhang, W., Zhou, Y., & Yang, M. (2021). The color analysis of building facades: Based on the panoramic street view images. Journal of Digital Landscape Architecture, 6, 184-194.
Zimnicka, A., Balanicka, E. & Kroll, A. (2022). Evolution in approach to colour in tall buildings’ architecture on the Isle of Dogs, London, Uk. Arts, 11 (1), 1-40.