ریشه‌‌ها و مفاهیم توسعة منظرگرا-بوم‌گرا و زمینه‌های مشترک آن با معماری وشهرسازی ایرانی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ساختمان، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

توسعۀ منظرگرا-بوم‌گرا به‌عنوان نسخۀ تکامل‌یافتۀ شهرسازی منظرگرا-بوم‌گرا پیشنهاد شده است که گفتمانی متأخر در معماری و شهرسازی غرب به‌شمار می‌آید و ریشه در جنبش‌های محیطی قرن گذشته دارد. در این رابطه توسعة منظرگرا-بوم‌گرا با تکیه بر چارچوب‌‌های مفهومی همچون منظر به‌عنوان واحد سازنده، بوم‌‌شناسی منظر و خدمات اکوسیستمی افق‌‌های جدیدی پیش روی شهرهای معاصر می‌‌گذارد که در آن تضاد بین محیط طبیعی و محیط مصنوع رنگ می‌‌بازد و شهر در قالب یک اکوسیستم در‌‌برگیرندهةانسان صورت‌‌بندی می‌شود. به‌طوری‌که می‌‌توان گفت از بسیاری جهات با راهبردهای شهرسازی متدوال امروز که زاییدة نگاه مدرن است فاصله می‌‌گیرد و شیوه‌‌ای نو در شکل‌‌دهی محیط مصنوع پایه می‌‌گذارد. از طرفی با مداقه در اصول و راهبرد‌های اصلی این مکتب می‌توان اشتراکات بسیاری با معماری و شهرسازی شرق به‌خصوص معماری ایرانی بازشناخت. به‌طوری‌که می‌توان آن را نقطة تلاقی معماری و شهرسازی غرب و معماری بومی ایران و همچنین راهکاری برای تداوم و تکامل آن در دنیای امروز دانست. در این راستا این مقاله می‌کوشد تا ابتدا با رویکردی تحلیلی- توصیفی به واکاوی مفاهیم، ریشه‌‌ها و الگوهای مستتر این شاخه به‌عنوان محصول هم‎افزایی دو نحلة شهرسازی منظرگرا و شهرسازی بوم‌گرا بپردازد و بیانیه‎ای هرچند ناکامل از آن ارائه دهد و سپس اشتراکات آن را با معماری و شهرسازی ایرانی ذیل مفاهیمی همچون توسعة تدریجی، یکپارچگی، آمیختگی با طبیعت، چنددانشی‎بودن، پیوستگی با سیاست و بوم‌گرایی معرفی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Roots and Concepts of Ecological-Landscape Development and its Common Grounds with Iranian Architecture and Urbanism

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohebbi 1
  • Mansoureh Tahbaz 2
1 Ph.D. in Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti Univerity, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti Univerity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Ecological-Landscape development is proposed as a mature form of Ecological-Landscape Urbanism which  is a recent discourse in Western architecture and urbanism whose roots can be traced back to environmental movements in the past century. In this regard, ecological-landscape development opens new horizons for contemporary cities by relying on conceptual frameworks such as landscape as a building block of the city, landscape ecology, and ecosystem services, where the difference between natural and built environment pales and the city is conceptualized as an ecosystem including humans. It can be stated that it departs from conventional urbanism approaches that are mostly based on modern views in many ways, and introduces a novel method of shaping the built environment. On the other hand, by dissecting the tenets and major approaches of this school, a high degree of commonality with Eastern architecture and urbanism, especially Iranian architecture, can be identified. This can be acknowledged as the point where Western architecture and urbanism meet Iranian architecture, as well as a solution to its continuity and development in today’s world. Using an analytical- descriptive approach, this paper seeks to analyze the concepts, roots, and patterns hidden within this branch as the outcome of the synergy between the two schools of landscape urbanism and ecological urbanism, and propose a manifesto, albeit incomplete. Then, it introduces its common features with Iranian architecture and urbanism under concepts such as gradual development and integrity, fusion with nature, multidisciplinary knowledge, connectivity with politics, and ecology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological-landscape development
  • Landscape urbanism
  • Ecological urbanism
  • Iranian architecture and urbanism
  • Landscape ecology
اعتضادی، لادن. (1395). مطالعات باغ ایرانی و مغالطه «باغشهر» (ابهام‌ها و تناقض‌ها در فهم و کاربرد اصطلاح باغشهر). صفه،26(1)، 65- 86. 
پیرنیا، محمدکریم. (1383). سبک‌شناسی معماری ایرانی. چاپ سوم.تهران: نشر معمار. 
پیرنیا، محمدکریم. (1392). معماری اسلامی ایران. چاپ بیستم. تهران: سروش دانش. 
خان سفید، مهدی. (1395). زیرساخت به‌عنوان منظر: تلفیق قلمروهای انسانی و طبیعی در برنامه‌ریزی و طراحی بزرگراه‌های شهری. منظر، 8(36)، 78-89.
دبیری، مریم و مثنوی، محمدرضا. (1394). از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا. منظر، 7(32)، 66-73.
سلطانی محمدی، مهدی. (1396). مطالعة تأثیرات قنات بر ساختار کالبدی بافت محمدیة نایین. معماری اقلیم گرم و خشک، (5)، 97-105.
شیعه، اسماعیل. (1378). با شهر و منطقه در ایران. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
طوسی، نصیرالدین محمدبن‌محمد. (1371). اخلاق ناصری (اول). تهران: انتشارات علمیه اسلامیه.
فلامکی، منصور. (1393). دریافت یگانگی در معماری ایرانی. تهران: فضا.
قبادیان، وحید. (1373). بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران. تهران: دانشگاه تهران.
کیانی، محمدیوسف. (1366). شهرهای ایران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
محبی، حمید و طاهباز، منصوره. (1400). جنبش‌های مؤثر برمفهوم پایداری در مقیاس محلات (تحلیلی بر نظریه‌ها). باغ نظر ، 18(105)، 93-110. 
مخزومی، جلا. (1394). اکولوژی، منظر و طراحی اکولوژیک منظر. منظر، 8(32)، 52-59.
Barry, J. (2007). Environment and Social Theory. New York:Routledge. 
Benson, J. & Roe, M. (2007). Landscape and sustainability. London: Taylor & Francis.
Brennan, A. & Lo, Y. S. (2016). Environmental Ethics. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved May 30, 2022, from https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ethics-environmental/
Daniels, T. L. (2009). A trail across time: American environmental planning from city beautiful to sustainability. The American Planning Association, 75(2), 178–192.
Endlicher, W., Langner, M., Hesse, M., Mieg, H. A., Kowarik, I., Hostert, P., Kulke, E., Nuetzmann, G., Schulz, M., van der Meer, E., Wessolek, G., & Wiegand, C. (2007). Urban Ecology - Definitions and Concepts. In M. Langner, & W. Endlicher (Eds.), Shrinking Cities: Effects on Urban Ecology and Challenges for Urban Development. NewYork: Peter Lang. 
Forman, R. T. (2014). Urban ecology: Science of cities. Cambridge: Cambridge University Press.
Frazier, A. E., Bryan, B. A., Buyantuev, A., Chen, L., Echeverria, C., Jia, P., Liu, L., Li, Q., Ouyang, Z., & Wu, J. (2019). Ecological civilization: Perspectives from landscape ecology and landscape sustainability science.New york: Springer.
Leopold, A. (1949). A Sand County Almanac. Oxford: Oxford University Press.
Liao, C., Qiu, J., Chen, B., Chen, D., Fu, B., Georgescu, M., He, C., Jenerette, G. D., Li, X., Li, X., Li, X., Qiuying, B., Shi, P. & Wu, J. (2020). Advancing landscape sustainability science: Theoretical foundation and synergies with innovations in methodology, design, and application. Landscape Ecology, 35(1), 1–9. 
Madge, P. (1997). Ecological design: A new critique. Design Issues, 13(2), 44–54.
McHarg, I. L. (1996). A quest for life: An autobiography. New york: John Wiley & Sons. 
Miles, M. (2007). Urban Utopias: The built and social architectures of alternative settlements. Routledge.
Mostafavi, M. (2010). Why ecological urbanism? Why now. Harvard Design Magazine, 1(32), 1–12.
Mostafavi, M. (2015). Keynote: Ecological Urbanism. Retrieved May 30, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=Ohi0fJTfm54
Mostafavi, M. & Doherty, G. (2010). Ecological urbanism. Baden: Lars Müller Publishers.
Mumford, L. (1927). Regionalism and irregionalism. The Sociological Review, 19(4), 277–288.
Peet, R., Watts, M., & Watts, M. (2004). Liberation Ecologies: Environment, Development and Social Movements. New York: Routledge.
Steiner, F. (2011). Landscape ecological urbanism: Origins and trajectories. Landscape and Urban Planning, 100(4), 333–337.
Steiner, F. (2014). Frontiers in urban ecological design and planning research. Landscape and Urban Planning, (125), 304–311.
Thompson, I. H. (2012). Ten Tenets and Six Questions for Landscape Urbanism. Landscape Research, 37(1), 7–26.
Treib, M. (Ed.). (1994). Modern landscape architecture: A critical review. Cambridge: MIT Press
Turner, T. (2010). The definition of landscape urbanism. Retrieved May 30, 2022, from https://www.gardenvisit.com/blog/the-definition-of-landscape-urbanism/
Turner, T. (2014). Landscape design: Theory and methods. Retrieved May 30, 2022, from Gardenvisit.com.
Van der Ryn, S., & Cowan, S. (2013). Ecological design.Washington: Island Press.
Waldheim, C. (2002). Landscape Urbanism: A Genealogy. PRAXIS: Journal of Writing + Building, (4), 10–17.
Waldheim, C. (2012). The landscape urbanism reader. New York: Princeton Architectural press.
Waldheim, C. (2016). Landscape as Urbanism: A General Theory. Princeton: Princeton University Press.
Wheeler, S. M. (2013). Planning for sustainability: Creating livable, equitable and ecological communities. New York: Routledge. 
Wu, J. (2019). Linking landscape, land system and design approaches to achieve sustainability. Journal of Land Use Science, 14(2), 173–189. 
Wu, J. (2019). Linking landscape, land system and design approaches to achieve sustainability. Land Use Science, 14(2), 173–189. 
Wu, J. (2013). Landscape sustainability science: ecosystem services and human well-being in changing landscapes. Landscape Ecology, (28), 999-1023
Wu, J. (2014). Urban ecology and sustainability: The state-of-the-science and future directions. Landscape and Urban Planning, (125), 209-221
Wu, J., & Hobbs, R. (2002). Key issues and research priorities in landscape ecology: an idiosyncratic synthesis. Landscape Ecology, (17), 355-365
Grimm, N. B., Faeth, S. H., Golubiewski, N. E., Redman, C. L., Wu, J., Bai, X., & Briggs, J. M. (2008). Global change and the ecology of cities. Science, 319(5864), 756-760.