در امتداد زمان و مکان؛ بررسی و تحلیل اندیشة «معماری ممتد» در پروژة پردیس مرکزی دانشگاه قوچ

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ نقد و تحلیل پروژه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 دکترای معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دانش منظر، کشف راهبردهای عملی برای اعمال نگرش منظرین در مقیاس پروژه‌های عملیاتی است. در این میان یکی از مناقشه‌آمیزترین مقیاس‌های پروژه، مقیاسی میانی ا‌ست که در مرز مشترک پروژة معماری و منظر تعریف می‌شود و تاکنون صاحب‌نظران هرکدام از این دو حوزه کمتر به آن پرداخته‌اند. «معماری ممتد» به‎عنوان رویکردی مبتنی‌بر «نگرش منظرین» به پروژه، در مرز معماری و منظر حرکت می‌کند و با مطالعة دقیق مؤلفه‌های منظر پروژه، از طریق دو اصل «امتداد زمانی» و «امتداد مکانیِ» بستر پروژه؛ به دنبال آن است تا اثری خلق نماید که در عین همراه داشتن حافظۀ تاریخی، مبشر شکوفایی آینده باشد و افزون بر این دو، روح زمانة خود را نیز به نمایش بگذارد. همچنین اثر باید در کنار پاسخگویی به برنامه، در تعامل با منظر طبیعی پیرامون شکل گیرد و بیانگر زیبایی‌شناسی جغرافیای بستر نیز باشد. این پژوهش در پی آن است تا با استفاده از دستگاه سه‌عضویِ معنا، کارکرد و زیبایی‌شناسی به تحلیل پردیس مرکزی دانشگاه قوچ به‎عنوان یکی از شاخص‌ترین پروژه‌هایی که با این نگرش شکل گرفته است بپردازد و با ارزیابی ابعاد متفاوت آن، موفقیت راهبردهای اعمال شده را از نگرگاه مطابقت با منظر پروژه به بحث بگذارد. از سویی نظر بر آنکه رویکرد «معماری ممتد» علی‌رغم توفیق نسبی در انعکاس رویکرد منظر در مقیاس میانی معماری و محوطه، فاقد پیشینة تئوری جهت کشف راهبردهای عملی دستیابی به اهداف منظرین پروژه است، این جستار به بازشناسی و دسته‌بندی این رویکردها از طریق بازخوانی پروژه نیز می‌پردازد. در نهایت تحلیل این اثر بیانگر موفقیت چشمگیر آن در بیان مفاهیم منظر در مقیاس میانی معماری و منظر است و می‌توان مهم‌ترین راهبردها در دستیابی به هدف پروژه را «وحدانیت معنایی»، «ادغام کاربری‌ها»، «انعطاف کاربری‌ها»، «هم‌نوایی فرمی»، «استمرار فرمی» و «ارجاع فرمی» برشمرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

On Time and Place Continuity, An Investigation and Analysis of the Idea of “Continuous Architecture” on the Main Campus of Koç University

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Seyedi 1
  • Morteza Hemmati 2
1 M.A. Student in Iranian Architectural Studies, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Landscape Architecture, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the primary challenges of landscape knowledge is to develop practical strategies to use the landscape approach on the scale of operational projects. One of the most controversial scales of the project is the intermediate scale which is defined as the common border between the architectural project and the landscape, which has not received much attention from experts in either field. In the meantime, “continuous architecture” as an approach based on the “landscape approach” of the project, moves on the border of architecture and landscape. By carefully studying the landscape components of the project, through the two principles of “ time continuity” and “place continuity” of the project platform, the continuous architecture seeks to create a work that, while carrying historical memory, is a harbinger of future prosperity. In addition to these two, it also displays the spirit of his time. Apart from responding to the plan, the work must be formed in interaction with the surrounding natural landscape and express the aesthetics of the geography of its context. This research seeks to analyze the main campus of Koç University, one of the most significant projects formed based on this approach, based on the three-part system of meaning, function or use, and aesthetics. This study also attempts to evaluate its different dimensions and discuss the success of the applied strategies in compliance with the project perspective. On the one hand, considering that the “continuous architecture” approach, despite its relative success in reflecting the landscape approach on the intermediate scale of architecture and landscape, lacks a theoretical background to discover practical strategies to achieve the project’s landscape goals, this research aims to recognize and categorize these approaches through re-reading the project. Finally, the analysis of this work shows its remarkable success in expressing landscape concepts on the intermediate scale of architecture and landscape. The most important strategies in achieving the goal of the project are “Semantic unity”, “Integration of users”, “Flexibility of users”, “Form consistency”, “Form continuity” and “Form reference”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous architecture
  • Landscape approach
  • Place
  • Time
  • Mozhan Khadem
آتشین‌بار، محمد. (۱۳۸۸). تداوم هویت در منظر شهری. باغ نظر، ۶(۱۲)، 45-56.
ابل، کریس. (۱۳۸۷). معماری و هویت (ترجمۀ فرح حبیب). تهران: نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
ابرقویی‌فرد، حمیده و منصوری، سید امیر. (۱۴۰۰). بازخوانی مؤلفه‌های سازندۀ سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسلام در سفرنامه‌های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری. منظر، ۱۳(۵۵)، 20-29.
ابرقویی‌فرد، حمیده؛ منصوری، سیدامیر و مطلبی، قاسم. (۱۴۰۱). مروری روایی بر نظریه‌های مرتبط با مفهوم فضای عمومی در شهر. باغ نظر، ۱۹(۱۱۶)، 85-102.
بانی‌مسعود، امیر. (۱۳۹۴). معماری غرب: ریشه‌ها و مفاهیم. تهران: نشر هنر و معماری قرن.
بانی‌مسعود، امیر. (۱۳۹۵). پست‌مدرنیته و معماری: بررسی جریان‌های فکری و معماری معاصر غرب. اصفهان: نشر خاک.
بل، سایمون. (۱۳۹۴). منظر: الگو، ادراک و فرایند (ترجمۀ بهناز امین‌زاده). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بهبودی، ریحانه. (۱۳۹۱). ادراک در معماری: مطالعۀ موردی سنجش ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرانی-اسلامی شهر اصفهان. هنرهای زیبا، ۱۷(۳)، 41-48.
چینگ، فرانسیس د.ک.؛ یارزومبک، مارک ام. و پراکاش، ویکرامادیتیا. (۱۳۹۴). تاریخ معماری جهان (ترجمۀ محمدرضا افضلی). تهران: یزدا.
خادم، موژان. (۱۳۹۳). ابعاد عرفانی معماری: بحران محیط زیست. رهاورد، (106)، 110-127. 
خورشیدیان، رائیکا و زاهدی، حیدر. (۱۳۹۶). مکتب سقاخانه: نگاهی پسااستعماری یا شرق‌شناسانه؟. باغ نظر، ۱۴(۵۳)، 41-52. 
رحمدل، سمانه. (۱۳۹۱). رنگ، ابزار خلق منظر؛ طرح لاسوس برای نمای خیابانی یک مجتمع مسکونی. منظر،‌ ۴(۲۰)، 62-65.
فیضی، محسن و خاک‌زند، مهدی. (۱۳۸۷). فرایند طراحی معماری منظر از گذشته تا امروز. باغ نظر، ۵(۹)، 65-80.
گروتر، یورگ کورت. (۱۳۹۵). زیبایی‌شناسی در معماری (ترجمۀ مجتبی دولتخواهی و سولماز همتی). تهران: نشر آبان.
گودوین، گادفری. (۱۳۸۸). تاریخ معماری عثمانی (ترجمۀ اردشیر اشراقی). تهران: مؤسسۀ متن.
منصوری، سید امیر. (۱۳۸۳). درآمدی بر شناخت معماری منظر، باغ نظر، ۲(۲)، 69-78.
منصوری، سیدامیر. (۱۳۸۹الف). منظر شهری؛ کنترل امر کیفی با مؤلفه‌های کمی. منظر، ۲(۱۱)، 6-7.
منصوری، سید امیر. (۱۳۸۹ب). چیستی منظر شهری. منظر، ۲(۹)، 30-33.
منصوری، مریم‌السادات. (۱۳۹۰). برنارد لاسوس؛ تجربه‎ها و دغدغه‌ها در معماری منظر. منظر،  (۱۳)، ۴۸-۵۷.
منصوری، مریم‌السادات و آتشین‌بار، محمد. (1390). مصاحبة اختصاصى مجلة منظر با پروفسور برنارد لاسوس، برندة جایزة معمار منظر برتر جهان در چهار سال منتهى به ۲۰۱۰. منظر، ۳(۱۳)، 66-73.
نوری‌زاده، سحر و صیدایی، کاوه. (۱۳۹۶). ابزارهای تحلیلی در معماری منظر. باغ نظر، ۱۴(۴۷)، 65-76.
همتی، مرتضی و سیدی، سید علیرضا. (۱۴۰۰). موژان خادم: ایران و فراتر از آن! گفتگو با موژان خادم در مورد آثار معماری او در ایران، پاکستان، مصر، ترکیه و آمریکا. هنر معماری، ۶۳، 82-91.
همتی، مرتضی و صابونچی، پریچهر. (۱۴۰۰). ادراک‌کننده، ادراک‌شونده، محصول ادراک: ارزیابی تعابیر صاحب‌نظران از مؤلفه‌های تعریف منظر. منظر، ۵۶(۱۳)، 14-29. 
هیلن براند، روبرت. (۱۳۹۳). معماری اسلامی: شکل، کارکرد و معنی (ترجمۀ باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی). تهران: انتشارات روزنه.
Duncan, J. (1990). The City as Text. Cambridge: Cambridge University Press.
Duncan, N. & Duncan, J. (2009). Doing Landscape Interpretation. In: D. DeLeyser, S. Herbert, S. Aitken, M. Crang & L. McDowell (eds.), The SAGE Handbook of Qualitative Geography. London: SAGE, pp.225–248.
Khadem, M. [Digital Futures]. (n.d.). In Search of Identity: Past Along the Future [Digital Futures]. YouTube. Retrieved May 28, 2022, from https://youtu.be/xf7-QRLmBZU.
Khadem, M. (n.d.). The architecture of Aga Khan University Hospital, Karachi, Pakistan: a summary statement. Unpublished consultative paper by Payette Associates.
Koc. (n.d.). Who are We?; Turkey’s Leader, Global Player. Retrieved September 8, 2021, from https://www.koc.com.tr/about-us/who-are-we
Lassus, B. (1998). The Landscape Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Lévi-Strauss, C. (1992). Tristes Tropiques. New York: Penguin.
Masterportal. (n.d.). Best 29 Universities & Colleges in Turkey. Retrieved September 8, 2021, from https://www.mastersportal.com/ranking-country/28/turkey.html
Palermo, P.C. (2008). Thinking Over Urban Landscapes. In: G. Maciocco (ed.), Urban Landscape Perspectives. Urban and Landscape Perspectives. Berlin, Heidelberg: Springer.
Schama, S. (1995). Landscape and memory. New York: Knopf.
Top Universities. (n.d.). Koc University. Retrieved September 8, 2021, from https://www.topuniversities.com/universities/koc-university
Wu, J. (2008). Making the Case for Landscape Ecology: An Effective Approach to Urban Sustainability, Landscape Journal, (27), 41-50.