تحلیل و تدوین راهبردهای بهسازی اکولوژیک رودخانه‌های شهری در چارچوب شهرسازی اکولوژیک

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، پردیس بین‌الملل کیش، دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، ایران.

2 استاد، عضو هیئت علمی دانشکدۀ محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

درجهان معاصر با توسعۀ شهریِ بی‌وقفه‌ای مواجه هستیم که با آسیب به اکوسیستم‌های طبیعی درون‌شهری، شرایط اکولوژیکی شهرها را دچار اختلال کرده است. رودخانه‎های درون‌شهری اکوسیستم‌های طبیعی هستند که ماهیت اکولوژیکی دارند و بر بهبود شرایط اکولوژیکی شهرها اثر می‌گذارند. چارچوب شهرسازی اکولوژیک بر تداوم ساختارهای اکولوژیکی اکوسیستم‌های طبیعی در شهرها تأکید می‌کند و در جهت بهسازی آنها برنامه‌ریزی کرده و راهبردهایی تدوین می‌نماید. این پژوهش در چارچوب شهرسازی اکولوژیک بر بهسازی اکوسیستم رودخانه‎های شهری متمرکز شده، با مرور ادبیات تحقیق به بررسی مبانی نظری شهرسازی اکولوژیک، ماهیت اکولوژیکی رودخانه‎ها، آسیب‌های اکولوژیکی ناشی از توسعه‌های شهری و بهسازی رودخانه‎های شهری پرداخته می‌شود. سپس با روش قیاسی-استنتاجی، براساس منابع معتبر علمی، مبتنی‌بر نظر پژوهشگران، مؤلفه‌ها در جهت بهسازی اکولوژیک رودخانه‎های شهری مبتنی‌بر فرایند استخراج می‌شود. در نهایت به روش استنتاجی، براساس مؤلفه‌های اکولوژیک، راهبردهایی در مقیاس کلان و خُردِ برنامه‌ریزی به منظور بهسازی مجدد و حفاظت از اکوسیستم رودخانه‎ها و کرانه‌ها و اراضی مجاور، افزایش انعطاف‌پذیری اکوسیستم رودخانه در مواجهه با اغتشاشات اقلیمی آینده و جلوگیری از تداخل انسانی در فرایندهای طبیعی تدوین می‌شود. شناخت دلایل اصلی تخریب اکوسیستم، حفاظت از سلامت رودخانه، بازیابی مجدد ژئومورفولوژی رودخانه در شهر، ایجاد واتصال شبکه‌های  اکولوژیکی زیستی، ممانعت از ورود فاضلاب و روان‎آب آلودۀ شهری، کنترل سیلاب با حفظ شرایط اکوسیستم رودخانه، برنامه‌ها و اقدامات بهسازی متناسب با توسعۀ شهری، تغییر نگرش مردم در حفاظت رودخانه و محدودیت حضور شهروندان در حریم آن، راهبردهایی در مقیاس کلان برنامه‌ریزی و اجرایی هستند که به‌واسطۀ راهبردهایی در مقیاس خُرد میسر می‌شوند تا در برنامه‌ریزی‌های توسعۀ شهری، با شرایط مشابه، مورد استفاده قرار گیرند و شهرسازی اکولوژیکْ آیندۀ شهرهای معاصر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Developing Strategies for the Ecological Restoration of Urban Rivers in the Framework of Ecological Urbanism

نویسندگان [English]

  • Sanaz Haeri 1
  • Mohammad Reza Masnavi 2
1 Ph.D. in Architecture, Kish International Campus of Tehran University, Senior Lecturer, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Professor of Architecture & Environmental Design, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, continuous urban development has disturbed the ecological conditions of cities by damaging the natural ecosystems within them. Inner city rivers which are natural ecosystems with ecological nature have an impact on the restoration of the ecological conditions of cities. The framework of ecological urbanism emphasizes the continuity of the ecological structures of natural ecosystems in cities and plans and formulates strategies for their restoration. This research, which is framed by ecological urbanism, focuses on restoring the ecosystem of urban rivers. This paper first examines the theoretical foundations of ecological urbanism, the ecological nature of rivers, the ecological damage caused by urban development, and the restoration of urban rivers. Then, it draws upon the analogical-inferential method to analyze reliable scientific sources, and the opinions of researchers, and then extracts components for the process-based ecological restoration of urban rivers. Based on the ecological components, it develops planning strategies on a macro and micro scale to rehabilitate and protect the ecosystem of rivers and their banks and adjacent lands, increase the flexibility of the river ecosystem in the face of future climate disturbances, and prevent human interference in natural processes. Recognizing the main causes of ecosystem destruction, protecting the health of the river, restoring the geomorphology of the river in the city, creating and connecting biological ecological networks, preventing the entry of sewage and polluted urban runoff, and controlling floods by maintaining the conditions of the river ecosystem, developing restoration plans and measures in accordance with urban development, changing people’s attitudes toward protecting the river, and restricting the presence of citizens in the river’s territory are strategies on a macro scale of planning and implementation. Such strategies are made possible by strategies on a micro-scale and can be used in urban development planning under similar conditions and result in ecological urban planning which is the future of contemporary cities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecology
  • Ecological Restoration
  • Ecological Urbanism
  • Urban Rivers
  • Urban Development
آل هاشمی، آیدا. (1394). رویکرد منظرین به زیرساخت‌های شهری؛ راهبردهای توسعۀ شبکه‌های آبی تهران به‌مثابۀ زیرساخت منظرین (رسالۀ دکتری معماری). دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.
احمدی، فریال. (1393). روش ‌شناختی مرمت منظر گستره‌های طبیعی در ایران با تأکید بر رویکرد اکولوژی منظر (رسالۀ منتشرنشدۀ دکتری معماری منظر). دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
احمدی، فریال؛ بمانیان، محمدرضا و انصاری، مجتبی. (1396). روش مرمت منظر مناظر طبیعی بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر. باغ نظر، 14(56)، 5-16.
بحرینی، سیدحسین. (1376). شهر، شهرسازی و محیط زیست. محیط‌شناسی، 20(19)، 75-84.
پاسبان حضرت، غلامرضا. (1392). چشم‌انداز و چالش‌های محیط زیست شهری. اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، دانشگاه فردوسی، مشهد.
پوریوسف‌زاده، سارا؛ بمانیان، محمدرضا و انصاری، مجتبی. (1391). معیارهای مرمت منظر محوطه‌های تاریخی و طبیعی با تأکید بر محوطه بیستون -کرمانشاه. باغ نظر، 9(22)، 35-44.
تقوایی، سید حسن. (1389). ماهیت منظر شهری از دیدگاه معماری منظر: اهمیت مؤلفه های طبیعی در منظر شهری تهران. اولین همایش ملی منظر شهری، جهاد دانشگاهی، تهران.
حائری، ساناز و اسماعیل‌دخت، مریم. (1401). مقیاس‌های تعامل منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامه‌های توسعۀ شهری. منظر، 14(59)، 58-73.
حبیبی، امین. (1390). تبیین و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقای نقش منظر در پایداری محیط، بررسی نمونه موردی رودخانۀ خشک شیراز (رسالۀ منتشرنشدۀ دکتری معماری) دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.
دبیری، مریم و مثنوی، محمدرضا. (1394). از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا. منظر، 7(32)، 66-73.
دبیری، مریم. (1397). تدوین چارچوب مفهومی و مؤلفه‌های مؤثر شهرسازی منظرگرای پایدار و راهبردهای آن در راستای پایداری شهری (رسالۀ منتشرنشدۀ دکتری معماری منظر). پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر، تهران، ایران.
دیناروندی، مرتضی؛ صالحی، اسماعیل؛ یاوری، احمدرضا و شاکرزاده، محمد. (1391). رود دره‌ها به‌عنوان پارادایم شاخصه‌های طبیعی در حفظ محیط زیست شهری (مطالعه موردی: رود دره درکه). دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکدۀ محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران.
زارع، نازنین. (1397). ارزیابی و مدلسازی تاب‌آوری شهری در برابر سیل و راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری: مطالعه موردی کلان‌شهر شیراز (رسالۀ منتشرنشدۀ دکتری معماری). دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
شریف شهیدی، محمد. (1391). تبیین چارچوب نظری فرایند طراحی منظر پایدار (رسالۀ منتشرنشدۀ دکتری معماری). دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
شیبانی، مهدی. (1389). آسیب‌شناسی منظرشهری تهران. منظر، 2(9)، 26-29.
مامفورد، لوییس. (1397). شهر در بستر تاریخ، خاستگاه‌ها، دگرگونی‌ها و دورنماهای آن (ترجمۀ احمد عظیمی بلوریان). چاپ سوم. تهران: رسا.
مقدسی، نگین السادات. (1395). طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونه موردی: بزرگراه شهید چمران) (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد معماری منظر). دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
یوسفی نجف آبادی. مریم. (1395). معیارهای ارزیابی طرح‌های احیای فضاهای طبیعی درون‌شهری. هفت شهر، 4(55-56)، 74-86.‎
Alberti, M. (2008). Advances in urban ecology: integrating humans and ecological processes in urban ecosystems. New York: Springer.
Allan, J.D. & Castillo, M.M. (2007). Detrital energy sources. In: J.D. Allan & M.M. Castillo (Eds.), Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters. Netherlands: Springer, pp. 135–161. 
Andermatt Conley, V. (2013). Urban ecological practices Felix Guattari›s three ecologies. In: M. Mostafavi & Doherty (Eds.), Ecologycal Urbanism. Cambridge: Lars Muller Publisher.
Bagley, S. (1998). The road‐ripper’s guide to wildland road removal. Wildlands Center for Preventing Roads. Wildland Center for Preventing Roads, Missoula, MT. http://www.wildlandscpr.org/road - rippers - guide - wildland -road – removal.
Beechie, T. & Roni, P. (eds.). (2012). Stream and Watershed Restoration: A Guide to Restoring Riverine Processes and Habitats. Chichester. West Sussex; Hoboken, NJ: Wiley‐Blackwell.
Beechie, T. J., Sear, D. A., Olden, J. D., Pess, G. R., Buffington, J. M., Moir, H., Roni, P., & Pollock, M. M. (2010). Process‐Based Principles for Restoring River Ecosystems. BioScience, 60(3), 209–222. 
Bélanger, P. (2016). Redefining Infrastructuren. In: M. Mostafavi & D. Gareth (eds.) Ecological Urbanism. Baden, Switzerland: Harvard University Graduate School of Design and Lars Muller Publishers, pp. 458-467. 
Bennett, E. M., Peterson, G. D. & Gordon, L. J. (2009). Understanding relationships among multiple ecosystem services. Ecology Letters, 12(12), 1394–1404. 
Bibri, S. E. (2020). The eco-city and its core environmental dimension of sustainability: green energy technologies and their integration with data-driven smart solutions. Energy Informatics, 3(1), 1-26.
Brierley, G. J. & Fryirs, K. A. (eds.). (2004). Geomorphology and River Management: Applications of the River Styles Framework. Blackwell: Oxford. 
Boon, P.J., Morgan, D.H.W. & Palmer, M.A. (1992). Statutory protection of freshwater flora and fauna. Protection of Freshwater Flora and Fauna, 91-101.
Brooks, S. S., Palmer, M. A., Cardinale, B. J., Swan, C. M., & Ribblett, S. (2002). Assessing Stream Ecosystem Rehabilitation: Limitations of Community Structure Data. Restoration Ecology, 10(1), 156–168. 
Brown, R. R., Keath, N. & Wong, T. H. F. (2009). Urban water management in cities: historical, current and future regimes. Water Science and Technology, 59(5), 847–855. 
Cairns, J. (1982). Restoration of damaged ecosystems. In: W.T. Mason & S. Iker (Eds.), Research on Fish and Wildlife Habitat. U.S., Washington: Environmental Protection Agency, pp. 220-239. 
Colding, J., Samuelsson, K., Marcus, L., Gren, Å, Legeby, A., Berghauser Pont, M., Barthel, S. (2022). Frontiers in Social–Ecological Urbanism. Land, 11(6), 929. 
Dunnett, N. & Kingsbury, N. (2008). Planting green roofs and living walls. Portland (OR): Timber Press.
Farina, A. (2006). Principles and methods in landscape ecology. In: A. Farina (ed.), Methods in Landscape Ecology. Netherland: Springer, pp. 313-391.
Forman, R. T. T. (2014). Urban Ecology Science of cities. New York: Cambridge University Press.
Georgiou, S. & Turner, R. K. (2012). Valuing ecosystem services: the case of multi‐ functional wetlands. London: Routledge.
Gilvear, D. J., Spray, C. J. & Casas-Mulet, R. (2013). River rehabilitation for the delivery of multiple ecosystem services at the river network scale. Journal of Environmental Management, 126, 30–43.
Grimm, N.B., Faeth, S.H., Golubiewski, N.E., Redman, C.L., Wu, J., Bai, X. & Briggs, J.M. (2008). Global change and the ecology of cities. Science, 319 (5864), 756–760
Gurnell, A., Thompson, K., Goodson, J. & Moggridge, H. (2008). Propagule deposition along river margins: linking hydrology and ecology: Propagule deposition along river margins. Journal of Ecology, 96(3), 553–565. 
Hagan, S. (2010). ‹Performalism›: environmental metrics and urban design. In: M. Mostafavi, & G. Dogherty (eds.), Ecological Urbanism. Harvard University Graduate School of Design and Lars Muller Publishers. Switzerland: Baden. pp. 458-467.
Hodson, M. & Marvin, S. (2013). ECO-Urbanism as Transcendent Urbanism. In: M. Mostafavi & G. Dogherty (eds.), Ecological Urbanism. Baden, Switzerland: Harvard University Graduate School of Design and Lars Muller Publishers, pp. 458-467.
Hoover, T. M., Marczak, L. B., Richardson, J. S. & Yonemitsu, N. (2010). Transport and settlement of organic matter in small streams. Freshwater Biology, 55(2), 436-449.
Kennedy, C., Cuddihy, J. & Engel-Yan, J. (2007) The changing metabolism of cities. Journal of Industrial Ecology, 11 (2), 43–59. 
Kongjian, Y. (2016). Aggregation and integration, measured by big feet. Landscape Architecture Frontiers, 4(2), 4-7.
Kondolf, G. M., Boulton, A. J., O’Daniel, S., Poole, G. C., Rahel, F. J., Stanley, E. H., Wohl, E., B\an ang Asa, Carlstrom, J., and Cristoni, C. & et al. (2006). Process‐based ecological river restoration: visualizing three‐dimensional connectivity and dynamic vectors to recover lost linkages. Ecology and Society, 11(2), 5.
Kötter, T. & Friesecke, F. (2011). Developing urban indicators for managing mega cities. The World’s Population: Washington, DC, USA, 2009; pp. 1–17. 
Lemons, J. & Victor, R. (2008). Uncertainty in River Restoration, in: River Restoration: Managing the Uncertainty in Restoring Physical Habitat. In: Darby S.E., Sear D. (eds.) Uncertainties in river restoration. Chichester: Wiley, pp. 3–13. 
Martin-Carrasco, M., Evans-Lacko, S., Dom, G., Christodoulou, N. G., Samochowiec, J., González-Fraile, E., ... & Wasserman, D. (2016). EPA guidance on mental health and economic crises in Europe. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 266, 89-124.
Masnavi, M. R., Tasa, H., Ghobadi, M., Farzad Behtash, M. R. & Negin Taji, S. (2016). Restoration and Reclamation of the River Valleys’ Landscape Structure for Urban Sustainability using FAHP Process, the Case of Northern Tehran-Iran. International Journal of Environmental Research, 10(1), 193–202.
Mish, F. C. (Ed.). (2004). Merriam-Webster›s collegiate dictionary. (Vol. 1). Springfield (MA): Merriam-Webster.
Mostafavi. M. (2013). Why ecological urbanism? why now? In: M. Mostafavi, & G. Dogherty (eds.), Ecological Urbanism. Baden, Switzerland: Harvard University Graduate School of Design and Lars Muller Publishers, pp. 458-467. 
Nilsson, C., Pizzuto, J. E., Moglen, G. E., Palmer, M. A., Stanley, E. H., Bockstael, N. E., & Thompson, L. C. (2003). Ecological Forecasting and the Urbanization of Stream Ecosystems: Challenges for Economists, Hydrologists, Geomorphologists, and Ecologists. Ecosystems, 6(7), 659–674. 
Novotny, V., Ahern, J. & Brown, P. (2010). Water Centric Sustainable Communities: Planning, Retrofitting and Building the Next Urban Environment. New York: John Wiley & Sons.
Odum, E. P. & Barrett, G. W. (1971). Fundamentals of ecology. Philadelphia: Saunders.
Paul, M. J. & Meyer, J. L. (2001). Streams in the Urban Landscape. Annual Review of Ecology and Systematics, 3 (1), 333–365. 
Pedroli, B., Blust, G., Looy, K. & Rooij, S. (2002). Setting targets in strategies for river restoration. Landscape Ecology, 17(1), 5-18.
Piryonesi, S. M. (2019). The application of data analytics to asset management: Deterioration and climate change adaptation in Ontario roads (Published Ph.D. Thesis). University of Toronto, Canada.
Poff, N. L., Allan, J. D., Bain, M. B., Karr, J. R., Prestegaard, K. L., Richter, B. D., Sparks, R. E. & Stromberg, J. C. (1997). The natural flow regime. BioScience, 47(11), 769-784.
Pretty, J. L., Harrison, S. S. C., Shepherd, D. J., Smith, C., Hildrew, A. G., & Hey, R. D. (2003). River rehabilitation and fish populations: assessing the benefit of in stream structures. Journal of Applied Ecology, 40(2), 251–265.
Reed, C. (2010). The agency of ecology. Ecological Urbanism, 338-343.
Richardson, J. S., Zhang, Y. & Marczak, L. B. (2010). Resource subsidies across the land–freshwater interface and responses in recipient communities. River Research and Applications, 26(1), 55–66.
Richter, B. D., Mathews, R., Harrison, D. L. & Wigington, R. (2003). Ecologically sustainable water management: managing river flows for ecological integrity. Ecological Applications, 13(1), 206–224.
Riley, A. & Leopold, L. B. (1998). Restoring Streams in Cities: A Guide for Planners, Policymakers, and Citizens. Washington, D.C: Island Press.
Sabbion, P. (2017). Urban River Restoration. In: K. Perini, & P. Sabbion (Eds.). Urban Sustainability and River Restoration. BlacKwell: Wiley. 
Sear, D. A. (1994). River restoration and geomorphology. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 4(2), 169–177. 
Shuster, W.D., Bonta, J., Thurston, H., Warnemuende, E. & Smith, D.R. (2007). Impacts of impervious surface on watershed hydrology: A review. Urban Water Journal, 2(4), 263-275.
Stanford, J. A., Frissell, C. A. & Coutant, C. C. (2006). The Status of Freshwater Habitats. In: R.N. Williams (ed.), Return to the River. Burlington: Academic Press, pp.  173–248.
Steiner, F. (2011). Landscape ecological urbanism: Origins and trajectories. Landscape and Urban Planning, 100(4), 333-337.
Tzoulas, K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kazmierczak, A., Niemela, J. 7 James, Ph. (2007). Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review. Landscape and Urban Planning, 81(3), 167-178.
United Nations. (2014). World Urbanization Prospects.United Nations: New York.
Vörösmarty, C. J., McIntyre, P. B., Gessner, M. O., Dudgeon, D., Prusevich, A., Green, P., ... & Davies, P. M. (2010). Global threats to human water security and river biodiversity. Nature, 467(7315), 555-561.
Voskamp, I.M. & Van de Ven, F.H.M. (2015). Planning support system for climate adaptation: Composing effective sets of blue-green measures to reduce urban vulnerability to extreme weather events. Building and Environment, 83, 159-167.
Walsh, C. J., Roy, A. H., Feminella, J. W., Cottingham, P. D., Groffman, P. M., & Morgan, I. R. P. (2005). The urban stream syndrome: Current knowledge and the search for a cure. Journal of the North American Benthological Society, 24(3), 706–723. 
Ward, J. V. (1998). Riverine landscapes: Biodiversity patterns, disturbance regimes, and aquatic conservation. Biological Conservation, 83(3), 269–278. 
Ward, J. V. & Stanford, J. A. (1995). Ecological connectivity in alluvial river ecosystems and its disruption by flow regulation. Regulated Rivers: Research & Management, 11(1), 105–119. 
White, I. (2013). Water and the City: Risk, Resilience and Planning for a Sustainable Future. London and New York: Routledge.
Young, C., Symons, J. & Jones, R. (2015). Investing in Growth: Understanding the Value of Green Infrastructure Workshop Report. Victoria Institute of Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne, pp. 57.