بازنمایی تصویری تحولات کالبدی سی‌وسه‌پل بر پایۀ تحلیل اسناد تاریخی و تصویری با تأکید بر مدل‌سازی نواقلی پل

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مرمت و حفاظت شهری، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه معماری و حفاظت شهری، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

پل‌های تاریخی اصفهان از باارزش ترین بناهای تاریخی ایران هستند که در گذر زمان بر جا ماندند. سی‌وسه‌پل بخشی از میراث ملموس برجاماندة دوران صفوی است که ارزش‌های تاریخی و معماری در خود نهفته دارد و با وجود شهرت بسیار، کمتر پژوهشی بدان پرداخته است. این عدم بررسی موجب شده که اطلاعات کمی از پل در دسترس باشد و بنابراین ضعف در اطلاعات منجر به ضعف در محافظت این میراث باارزش می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر در تلاش است تا با اسناد تاریخی و تصویری به‎جامانده از آن تحولات سیما و منظر سی‌وسه‌پل را در گذر زمان مستند سازد. این مقاله بر آن است تا به مستندسازی تحولات سی‌وسه‌پل و منظر آن برپایة اسناد تاریخی و تصویری بپردازد و تحولات کالبدی منظر ورودی به‎ویژه با ساخته‎شدن نواقلی را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از ترکیب تحقیقات میدانی و آرشیوی استفاده شده است. خوانش متون کهن در کنار مطالعات مقایسه‌ای بنا انجام شد. مدل‌سازی سه‌بعدی برپایۀ مستندات گوناگون تصویری و اطلاعات تاریخی، افزون بر مقایسة بنا با ساختمان‌های مشابه به سه مدل پیشنهادی انجامید. لذا تحولات منظر ورودی و همچنین کالبد پل به شکل دقیق مدل‌سازی شد. مستندسازی تحولات سی‌وسه‌پل، نشانگر تحولاتی در کالبد و منظر آن است. تاج پل در بدنة شرقی و نواقلی درمنظر شمالی در دورة قاجار به بنا افزوده و در دورة پهلوی تخریب شده است. افزودن ساختمان نواقلی در ورودی شمالی پل، منظر ورودی به شهر را متحول کرده است. مطالعات مقایسه‌ای انجام‌شده، از یک سو و مدل‌سازی کالبد بنا از سوی دیگر، سه گزینه برای فرم بنا پیشنهاد می‌دهد. کاوش‌های باستان‎شناسانه و امکان یافته‎شدن اسناد کهن دیگر از بنا می‌تواند گزینة نهایی را با دقت بیشتری آشکار سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Visual Representation of the Physical Changes of the Si-o-Se-Pol Bridge Based on Historical and Visual Document Analysis, with a Focus on Toll Gate Modeling

نویسندگان [English]

  • Nima Valibeig 1
  • Negar Jahangard 2
1 Associate Professor, Department of Architectural & Urban Conservation, Faculty of Conservation, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Master of Architectural and Urban Conservation, Department of Architectural & Urban Conservation, Faculty of Conservation, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The historical bridges of Isfahan are among the most valuable historical monuments of Iran, which have been preserved throughout the ages. The unknown original form and future building changes have made it challenging to conserve this valuable heritage. Si-o-Se-pol bridge, which is part of the tangible cultural heritage of the Safavid era, has historical and architectural values. Despite its great popularity, more research needs to be done on it. Few scientific studies have been done on this bridge. Therefore, more research on this building is necessary. Thus, this research deals with the historical and visual documents left by the building and the changes in appearance and landscape of thirty-three bridges over time. This study aims to document the physical changes in the Si-o-Se-pol bridge and its landscape based on available historical and visual documents and the entrance landscape, especially after the construction of the tollgate. This research used a field and archival study. The reading of ancient documents was done along with comparative analyses. A comparison was based on various visual and historical documents, and buildings of similar forms; it led to the presentation of three 3D models. Physical changes in the entrance’s landscape and the form of the bridge were exactly modeled. Documenting and modeling the bridge over the ages shows that many changes have been made in the form and landscape of the bridge. The crown on the eastern facade and the toll gate in the northern landscape of the bridge were added to the building in the Qajar period and destroyed in the Pahlavi era. The construction of the toll gate at the northern entrance of the bridge has changed the threshold landscape in this part of the city. Comparative studies and three-dimensional modeling of the bridge in each period proposed three alternatives for the physical form of the toll gate. Archaeological excavations and the possibility of finding other old documents on this bridge can reveal the final alternative in more detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual and Historical Documents
  • Documenting the Landscape Changes of Si-o-Se-Pol Bridges
  • Modeling Tangible Cultural Heritage
  • Old Image Processing
  • Threshold Landscape
احتشامی، منوچهر و باستانی‌راد، حسن. (1386). پل‌های ایران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بهاری، فخری. (1353). آثار ناشناختۀ ایران. هنر و مردم، (143)، 60-63.
رودگر، قنبرعلی. (1362). دانشنامة جهان اسلام. تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامی.
سلطان‌زاده، حسین. (1395). فضاهای شهری در بافت‌های تاریخی ایران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
عبداللهی، نداسادات و ولی بیگ، نیما. (1401). مستندسازی تحولات پل شهرستان، کهنترین پل اصفهان بر پایۀ اسناد توصیفی و تصویری با بهره‌گیری از واقعیت افزوده. هنر و تمدن شرق، 10(36)، 43-54.
قلی‌پور، سودابه. (1393). بازآفرینی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در دوره‌های صفویه و قاجار با تأکید بر بیان تصویری از نوشته‌های سیاحان. باغ نظر، 11(29)، 33-46.
مهدی‌نژاد، جمال‌الدین و قلی‌پور، سودابه. (1396). روایت نقشه‌ها از خیابان چهارباغ اصفهان. منظر، 9(39)، 20-29.
مخلصی، محمدعلی. (1395). پل‌های قدیمی ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 ولی‌بیگ، نیما و کورنگی، نگار. (1398). تحلیل تاریخ ساخت، کاربری و ساختار معماری دروازة توپخانه در گسترة تحولات میدان نقش جهان در دورة قاجار. مطالعات شهر ایرانی اسلامی، (34)، 73-83.
 ویلز، ویلزاثر. (1390). ایران در یک قرن پیش (ترجمة غلامحسین قراگوزلو). تهران: اقبال.
همایونی، رویا و ولی‌بیگ، نیما. (1400). بازخوانی کالبد باغ هزارجریب برپایۀ مطالعات مقایسه‌ای اسناد توصیفی تصویری و میدانی. منظر، 13(57)، 6-21.
هولتسر، ارنست. (1396). ایران در یکصدوسیزده سال پیش (ترجمة محمد عاصمی). تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
Chardin, J. (1988). Travels in Persia, 1673-1677. New York: Dover.
Della Valle, P. (2018). The Pilgrim: The Travels of Pietro Della Valle. London: Hutchinson.
Erdal, K. & Makineci, H. (2021). Documentation of Cultural Heritage with Backpack LiDAR Usage on Photogrammetric Purpose. Türkiye LIDAR Dergisi, 3(1), 1-6.
García-Molina, D. F. López-Lago, S. & E. Hidalgo-Fernandez, R. (2021). Digitalization and 3D Documentation Techniques Applied to Two Pieces of Visigothic Sculptural Heritage in Merida Through Structured Light Scanning. ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, 14(4), 1-19.
Garcia-Fernandez, J. & Medeiros, L. (2019). Cultural Heritage and Communication through Simulation Videogames—A Validation of Minecraft. Heritage, 2(3), 2262-2274.
Haddad, N., Fakhoury, L. & Sakr, Y. (2021). A Critical Anthology of International Charters, Conventions & Principles on Documentation of Cultural Heritage for Conservation. Monitoring & Management. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 21(1), 291-310.
Karagianni, A. (2021). Terrestrial Laser Scanning and Satellite Data in Cultural Heritage Building Documentation. The International Archives of the Photogrammetry. Remote Sensing and Spatial Information Sciences, (46), 361-366.
Murtiyoso, A. & Grussenmeyer, P. (2021). Experiments using smartphone-based videogrammetry for low-cost cultural heritage documentation. 28th CIPA symposium (ISPRS). China: Beijing. 
Richards, F. (1948). The life and letters of Fred Richards. London: R H Johns.
Sanson, N. (2018). Voyage, ou, Relation de l›etat present du royaume de Perse : avec une differtation curieuse fur les murs, religion & gouvernement de cet etat. Paris: Chez la veuve Mabre Cramoisi.
Tavernier, J. (2006). The Six Voyages of John Baptista Tavernier, a Noble Man of France Now Living, Through Turky Into Persia, and the East-Indies. London: Forgotten Books.