تجربه‌ای تاریخی در منهتن؛ احیاى "های لاین" رویکردى در تداوم منظر شهرى

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری دانشگاه آریزونا

چکیده

شکلی ساده از تعریف زندگی یک شهر، همنشینی کالبد شهر و ساکنین و شهروندان است. از آنجایی که هرکدام از این دو طول عمر مساوی و برابر یکدیگر ندارند لذا نسل‌هایی از هرکدام با دیگری هم‌عصر می‌شود و همپوشانی زمانی اتفاق می‌افتد. بدان معنی که نسلی از انسان‌ها، زندگی نسلی و گروهی از ساختمان‌ها و عناصر شهری را تجربه می‌کنند. آن نسل از ساختمان‌ها بعد از مدتی فرسوده یا تغییر شکل و کاربری داده می‌شود و یا به‌طور کلی بازسازی می‌شود. در مقابل، ساکنین نیز جای خود را به فرزندان و یا مهاجرین می‌دهند. در طول زمان ارتباط این دو فرایند در حال تغییر، زندگی شهر را تحقق می‌بخشد. کیفیت این ارتباط و نوع تصمیم‌گیری شهروندان در رابطه با نحوة ارتباط با کالبد شهر خود، منظر شهر را ساماندهی می‌کند و رویکردهای متفاوت تصمیم‌گیری که در حالت ایده‌آل می‌بایست بر مبنای شنلخت انسانی باشد، کیفیت‌های مختلفی از زندگی شهری را ارایه می‌دهد. در تجربیات شهری همواره مباحثی چالش‌برانگیز، مبنی بر چگونگی ارتباط کالبد شهر و شهروندان در جریان بوده است. این مقاله بر آن است تا از طریق بررسی تاریخی تجربه‌ای در منهتن که بار تغییرات این دو متغیر در مقابل یکدیگر را آزموده است، رویکردهای مختلف تصمیم‌گیری در هر دوره را بیان کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Historical Experiment in Manhattan; "High Line" Renovation, an Approach to Cityscape Continuity

نویسنده [English]

  • Mohammad Askarzadeh
چکیده [English]

The companionship of city structure and citizens is basically defined as city life. These two are not having the same Longevity as each other. Generations of each, experience a life part of other generation and live in a same time. This means, an age group of humans, live in a same time with a bunch of buildings and city elements which are alive in their age. After a while, the buildings and city elements, go rusty, get old, transform or turn to be having another function. On the other hand residents get replaced by their children or new immigrants. The relationship of these two interactive variables, initiate and improve city life. This relationship class and quality depends on citizen’s decision on this relationship condition and defines Landscape of the city. Many strategies on the relationship condition indicate that in a perfect way, it must have human cognition basis. There have always been controversial debates on "How is the relation between citizens and city structure supposed to be?" in urbanism history. This paper intends to analyze the strategies of decision making on these two variables by research on what happened to High Line Park as case study in Manhattan in New York history. The High Line, an elevated railroad track running up the West Side of Manhattan had stopped working. It was in despair due to exhaustion and inappropriate function but finally opened as a park. Today the elevated railroad track has transformed to a peaceful and quiet open space that inspires the city in an aesthetic view. In fact, the high line park is a unique way in managing and design the landscape that promotes the quality of the sidewalk and brings back life to Manhattan. Hypothesis: The companionship of city structure and buildings as well as citizens and the users of the buildings basically establish the city. Both the building and the people represent different identities in different parts of the city that transform through the time. Therefore, the disputable relationship between these two is occurred due to their interactive identities that are always variable. Indicating the relationship between these elements on the human cognition basis is a key to a successful city and it is considered as the main hypothesis in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Line
  • Elevated railroad track
  • High Line friends
  • Collective Memory
  • Public space
  • City structure generation
Bighorse, A (2010) The Highline: past and present David, J. & Hammond, R. (2011) High Line: the inside story of New York City\'s park in the sky - (2011) Friends of the High Line
Greenstein, J. (2002) The rise and fall of Manhattan\'s High Line INFORM Trade & Industry (54) Greenstein, J. (2002) The rise and fall of Manhattan\'s High Line INFORM Trade & Industry (54) - (2003) Jury
- (2011) High Line History
Jae Hong Lee (2011) The High Line dlle magazine