ساختار و مبانی شکل‌گیری «منظر بین‌فرهنگی» در بستر ایران و عمان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری منظر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 استادیار معماری، عضو هیأت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

3 دانشیار معماری منظر، عضو هیأت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

 گسترش ارتباطات در جهان امروز، منجر به افزایش روابط میان بسترهای فرهنگی مختلف در زمینه‌های گوناگون شده ‌است و ظهور مفاهیمی چون دهکدۀ جهانی، جهانی‌شدن و فرهنگ‌زایی از نتایج آن می‌باشد. چالشی که اکنون جهان به خود می‌بیند، نحوۀ ارتباط فرهنگ‌ها در ساختارهای ارزشی متفاوت با یکدیگر است. معماری به‌عنوان یکی از عواملی که بیشترین اثرپذیری از فرهنگ را دارد، متأثر از این گسترش ارتباطات بوده و نیازمند پاسخی مناسب در راستای تحقق مبانی مراودات فرهنگی است. بسیاری از پژوهشگران حوزۀ معماری و معماری منظر به بررسی اثرگذاری فرهنگ بر معماری پرداخته‌اند و اصولی را برای این موضوع ارائه کرده‌اند. اکنون وجود ارتباط فراوان میان بسترهای فرهنگی مختلف در جهان، این مسئله را طرح می‌کند: آن محیطی که تحت تأثیر دو یا چند واحد فرهنگی مختلف شکل بگیرد، از چه مبانی پیروی می‌کند؟ در این راستا، ابتدا پژوهش‌های پیشین درخصوص تأثیر منظر از فرهنگ بررسی شده و بحث با محوریت ویژگی‌های فرهنگی دو کشور ایران و عمان مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. روش پژوهش نیز شامل تحلیل تطبیقی نظریات موجود در شکل‌گیری منظر بین‌فرهنگی و معماری متأثر از فرهنگ و متناسب‌سازی مفاهیم و نظریه‌ها با واقعیت‌های میدانی است. در نتیجه با ارائۀ شناسه‌های مشترک منظرین تأثیرپذیرفته از فرهنگ هر دو سرزمین، چنین بیان شده است که معماری و منظر ایران و عمان دارای هویت بسیار نزدیک بوده و بنابراین شکل‌گیری چارچوب‌های منظر بین‌فرهنگی میان این دو بستر امکان‌پذیر خواهد بود. در آخر جهت تحقق هدف، به بهره‌مندی از ارزش‌های فرهنگی مشترک، استفاده از سازوکارهای شکل‌دهندة معماری و منظر تأثیر پذیرفته از فرهنگ همسو، به‌کارگیری مصالح مشابه و بوم‌آورد هر دو سرزمین، رجوع به نمادها و الگوهای مشترک دو فرهنگ با تکیه‌بر زیرساخت‌های اعتقادی و مذهبی واحد و پرهیز از تأکید بر ساختارهای ضد ارزش، توصیه شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of a “Cross-Cultural Landscape” Between Iran and Oman

نویسندگان [English]

  • Pooya Parvin 1
  • Reza Sameh 2
  • Mahdi Zandieh 3
1 Master in Landscape Architecture, Faculty of Architecture & Urbanism, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor in Architecture, Faculty of Architecture & Urbanism, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Associate Professor in Landscape Architecture, Faculty of Architecture & Urbanism, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The expansion of communication in today’s world has led to growing relations between different cultures in various fields. The outcome is the emergence of concepts such as the global village, globalization, and culture generation. The challenge faced by the world today is the method with which cultures with different values and structures relate to each other. Architecture, as one of the elements most influenced by culture, is by the same token influenced by expanding communications and requires an adequate response to achieve the rudiments of cultural interaction. Many researchers in the field of architecture and landscape architecture have studied the effects of culture on architecture and presented certain principles on the subject. Presently, the influx of cultural connections worldwide raises the following question: What principles does the environment which is formed under the influence of two or more different cultures follow? To this end, previous research on the influence of culture was first investigated and the discourse continued with the analysis of the cultural characteristics of the two countries of Iran and Oman. The research methodology also includes the comparative analysis of existing theories in the formation of a cross-cultural landscape, culture-influenced architecture, and the adaptation of concepts and theories to the realities on the ground. As a result, by presenting the common identifiers of landscapes influenced by the culture of both countries, it has been stated that the architectural landscape of Iran and Oman have a very close identity and it is possible for the two countries to form a cross-cultural framework. Finally, to achieve the aims of the research, recommendations have included exploiting common cultural values, using mechanisms that have been influenced by compatible cultures to shape the architectural landscape, using architectural and landscape shaping mechanisms influenced by the aligned culture, referring to the common symbols and models of both cultures by relying on religious structures and beliefs and avoiding emphasis on anti-value structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape
  • Culture
  • Cross-Cultural Landscape
  • Iran
  • Oman
عشرتی، پرستو و حناچی، پیروز. (1394). تعریفی نوین از مفهوم منظر فرهنگی مبتنی بر فرآیند شکل گیری آن. نقش‌جهان، 5(3)، 42-51.
Al-Salimi, A., Gaube, H. & Korn, L. (2013). Islamic Art in Oman. Oman: Ministry of Heritage & Culture and Ministry of Endowments & Religious Affairs.
Bourdieu, P. (1998). Teoria obiektów kulturowych. In: R. Nycz (ed.), Odkrywanie modernizmu. Kraków: Universalis, pp. 259–281.
Baronet, R., Muller, R. (1974). The Power of Multinational Corporations. NewYork: Simon & Schuster. 
Bonenberg, A. (2011). Beaty of the City—Urban Empathy. Case Study: Catania in Sicily. FA Poznan: FA Poznan University of Technology.
Britannica, T. (Editors of Encyclopaedia) (2023, Jan. 16). Sasanian dynasty. Encyclopedia Britannica. Retrieved October 14, 2022 from: https://www.britannica.com/topic/Sasanian-dynasty.
Buerkert, A. & Schlecht, E. (2010). Oasis of Oman; Livelihood Systems at the Crossroads. Muscat: Al Roya Press & Publishing House.
Castells, M. (1977). The Urban Question. Cambridge, London: MIT Press.
Durkheim, E. (1964). The Division of Labor in Society. New York: Macmillan Free Press.
Harvey, D. (1973). Social Justice and the City. London: Edward Arnold.
Memmott, P. & Keys, C. (2015). Redefining architecture to accommodate cultural difference: Designing for cultural sustainability. Architectural Science Review, 58(4), 278–289. 
Park, R., Burgess, E. & McKenzie, R. (1922). The City. Chicago: University of Chicago Press.
Payne, R. (2015). A State of Mixture: Christians, Zoroastrians, and Iranian Political Culture in Late Antiquity. Oakland: University of California Press.
Potts, D. T. (1990). Editorial. Arabian Archaeology and Epigraphy, 1(1), 1–3. 
Rainer, R. (1977). Anonymes Bauen in Iran. Graz: Akademische Druck-und Verlagsanstalt. 
Robertson, R. (1994). Globalisation or glocalisation? Journal of International Communication, 1(1), 33–52.
Simmel, G. (1955). Conflict and the Web of Group Affiliations. Glencoe: The Free Press.
Weber, M., (1962). The City. New York: Colliers Books.
Wilkinson, J. C. (1972). The Origins of Omani State, In the Arabian Peninsula Society and Politics, CED, Derek Hopwood. London: Allen & Unwin.
Wirth, L. (1938). Urbanism as a way of life. American Journal of Sociology, 44, 1–24.