زندگی پیاده ایمن؛ دسترسی پیاده به ا‌‌‌یستگاه‌های حمل و نقل عمومی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر مهمان دانشگاه یورک کانادا

چکیده

پایداری شهرها به عوامل متعددی از جمله سیستم حمل و نقل کارا و کارامد ‌وابسته است‌. رشد سیستم حمل‌و‌نقل شهری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در گذشته پیامد‌های یکسان و برابر برای ساکنین‌ خود فراهم نکرده است و‌ الزاماً موجب پایداری این شهرها نشده است. ‌سیستم حمل‌و‌نقل پایدار شهری بایستی تحرک و دسترسی را برای تمامی اقشار مختلف شهری به ‌طور برابر، ایمن، راحت و مناسب فراهم آورد. تحقق این موضوع گرچه برای همه افراد با سطح درآمدی متفاوت بسیار پیچیده و از چالش‌های شهرها‌ی بزرگ و متروپولیتن‌هاست، اما تجربه بسیاری از شهرهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که این موضوع به کمک طراحی شهری دست‌یافتنی است به ‌شرطی که ‌سیستم‌های حمل‌و‌نقل شهری در پیوند باهم دیده‌ ‌و نیاز‌های همه کاربران در طراحی‌ها در نظر گرفته شوند. ‌بنابراین تحقق پایداری سیستم حمل‌و‌نقل شهری بدون در نظر گرفتن نیازهای شهروندان و طراحی مناسب فضاهای شهری برای کلیه استفاده‌کنندگان ‌حمل‌و‌نقل شامل موتوری و غیر موتوری نظیر پیاده و دوچرخه امکان‌پذیر نیست. رویکرد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه گرچه در میزان سرمایه‌گذاری‌، توسعه زیرساخت‌ها و به‌کارگیری تکنولوژی حمل‌و‌نقل شهری متفاوت است، اما به دنبال سلطه بدون وقفه اتو‌مبیل شخصی در شهر‌ها در قرن پیش، اکنون توجه به توسعه و گسترش حمل‌و‌نقل عمومی در اغلب شهرها با توجه به آلودگی هوا، شلوغی و ازدحام بسیار بیشتر از گذشته احساس می‌شود و دسترسی ایمن و راحت پیاده و دوچرخه در پیوند با سیستم‌‌های حمل‌و‌نقل عمومی به یک ضرورت اساسی تبدیل شده و مورد توجه دوباره طراحان شهری قرار گرفته است‌. هدف از طرح این موضوع، بررسی اهمیت دسترسی مناسب و راحت به ایستگاه‌های حمل‌و‌نقل عمومی برای کلیه کاربران به خصوص پیاده و دوچرخه است. ‌در این مقاله تلاش شده تا نشان داده شود که پیاده‌ها و دوچرخه سوارها ریسک‌پذیرترین اقشار استفاده‌کننده از فضای عمومی و ترافیک مختلط شهری هستند و در صورتی که طراحی شهری، ‌دسترسی ایمن و راحت ‌پیاده و دوچرخه را به سیستم حمل‌و‌نقل عمومی در نظر نگیرد می‌تواند به عنوان عاملی باز‌دارنده برای استفاده‌‌کنندگان از این سیستم‌ها‌، و باعث کاهش‌ کارایی آنها و مشوقی برای استفاده بیشتر از اتومبیل شخصی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safe Pedestrian Behavior; Pedestrian Access to Public Transport Stations

نویسنده [English]

  • Seyed Mehdi Moeeni
Ph.D in Urbanism, Guest researcher at York University, Canada
چکیده [English]

Sustainability of cities depends on several factors which include an efficient and effective transport system. In the past, development of urban transport systems in developed and developing countries have not provided the same consequences for their residents and Cities have not necessarily become sustainable. Sustainable urban transport system should equally provide access, safety, convenient and appropriate mobility to all residents. Realization of these issues for all people with different income is very complicated, difficult and challenging especially for the big cities and Metropolitans. But the experience of many cities in the developed and developing countries show that this issue is achievable by urban design if and only if all the users’ need in the transportations systems could be seen together and should be considered in the design. So the realization of sustainable urban transportation system without considering the needs of all citizens and designing suitable mobility, including motor vehicles and non-motor vehicles such as pedestrian and bicycle is not possible. There are variable Approaches to this issue in developing and developed countries based on the amount of investment, growth of infrastructures and the usage urban transportation technology. Due to air pollution and traffic congestion caused by automobile dominance, without interruption in the city, new attention is being paid to development and expansion of public transportation in most cities in the world. Safe and comfortable access for the pedestrian and bicycle in connection with the transit have been considered again as a basic necessity to the urban designers. The main objective in discussing this subject is to assess the importance of a convenient access to the transit for all users especially those on foot or bicycle. This article has been trying to show that the pedestrian and cyclist are the most vulnerable people of the use of public space and mixed urban traffic. If the urban designers do not take into account the needs of pedestrian and cyclist for safe and convenient access to the transit in their design, it will cause the deterrent behaviour of users and reduction of the use of active transportation. As a result, this can also encourage people to use their private means of transportation. Using constant transits and the resulted decrease in the amount of traffic as well as enhancing high levels of pedestrian walks for people and cyclists not only improves the quality of city access routes but also results in sustainability in the cities. Accentuating the infrastructures of pedestrian routes for people and cyclists can improve the quality of pedestrian access to public transit systems in Tehran. Hypothesis: Certainly, increasing and enhancing the level of pedestrian access to transit not only increases the volume of traffic and reduce use of private cars but also, in the end, will improve the pedestrian facilities in the city which could result in the sustainable of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pedestrian
  • Cyclist
  • transit
  • Sustainability