هدایت خیال : ادراک و کتیبه‌ها، حیاط شیرها در الحمراء

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دکتری تاریخ هنر/ دانشگاه بریستول، انگلستان

چکیده

این نوشتار با بررسی عناصر مختلف حیاط شیرها در الحمراء در آندلس، به نحوۀ ادراک این فضا از طریق آن‌ها می‌پردازد. تمرکز اصلی مقاله بر آثار قرن چهاردهم میلادی است. جزئیات معماری، ازجمله تزئینات مقرنس‌کاری، سنگ‌نوشتۀ روی آب‌نمای مرکزی و کتیبه‌های شاعرانه در تزئینات سطوح نما، در ارتباط با کارکرد، معنا و نقششان در ادراک فضا بررسی‌شده‌اند. همچنین نحوۀ قرارگیری حیاط شیرها و ارتباط آن با کل باغ در بستر تاریخی‌اش، ارتباط حیاط با فضاهای مجاور آن و چارچوب کلی حیاط ازنظر ارتباط فضاهای درونی و بیرونی موردتوجه قرارگرفته است. اثرات ادراکیِ تمامی این ویژگی‌های معمارانه و شاعرانه، به‌علاوۀ تأثیر آب ساکن و جاری در فضای حیاط، تنها یک اثر صرف زیباشناسانه ایجاد نمی‌کند؛ بلکه تمامی این‌ها مشخصاً برای آزادسازی و هدایت قوۀ تخیل ما طراحی‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guiding the Imagination: Perception and Inscriptions, The Court of the Lions at The Alhambra

نویسنده [English]

  • Gillian Barker
Ph.D. in History of Art / Bristol University
چکیده [English]

This paper explores perception by examining various elements of The Court of the Lions at The Alhambra in Andalusia, focusing mainly on the fourteenth century. The position of The Court of the Lions in relation to the site of The Alhambra is set out within its historical context. The paper outlines the relationship of The Court of the Lions to its adjacent spaces: The Hall of the Two Sisters, The Hall of the Abencerrajes and The Lindaraja Mirador. The muqarnas prisms in the domes of the two halls are described and explored, particularly in terms of how they might function perceptually. The overall context of The Court of the Lions is briefly described in terms of outside and inside spaces. Architectural inscriptions are described and interpreted, particularly poetic epigraphs on specific locations. The perceptual effects produced by all these architectural and poetic features, as well as by still and moving water in the courtyard, do not have a merely aesthetic effect; they are also designed specifically to release and guide our imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Court of the Lions
  • Alhambra
  • Perception
  • Inscription
  • Garden
Tabbaa, Y. (2001). The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival. Washington: Washington University Press.
Ruggles, F. (2000). Gardens, Landscape and Vision in the Palaces of Islamic Spain. Pennsylvania: Pennsylvania University Press.
Rabbat, N. (1985). The Palace of the Lions, Alhambra and the role of water in its conception. Journal of the Islamic Environmental Design Centre, (2): 64-73.
Hillenbrand, R. (2005). Islamic Architecture: Function, Form and Meaning. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Conan, M. (Editor). (2008). Gardens and Imagination: Cultural History and Agency. Washington D.C: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.
Gonzalez,V. (2001). Beauty and Islam: Aesthetics in Islamic Art and Architecture. London: I.B. Tauris.
Gonzalez, V. (2003). The Comares Hall in the Alhambra and James Turrells's Space that Sees; a Comparison of Aesthetic Phenomenology. Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, (20): 253-278.
Irwin, R. (2004). The Alhambra. London: Profile Books.