درخت هاى آیینى

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

از دیرباز تاکنون، در جاى جاى ایران درختانى حضور داشته اند که مردم به آن ها دل بسته و احترام و بزرگداشت این کهن سالان را بر خویش واجب مى شمردند. چه بسیار سروها، چنارها، سدرها و بیدهایى که به سبب قدر و منزلت و تقدسى که در باور مردمان داشته اند، نامورانى را در پاى خود مدفون کرده اند و گاه به یاد این بزرگواران بناهاى یادبود بر پاى داشته اند. این اماکن، درختان و چشمه هاى مجاور آن کم کم به شکل مجموعه هایى براى زیارت و تفریح مردم در آمد که بسیارى از آن ها تاکنون نیز بر جاى و استوارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Shohreh Javadi
الیاده، میرچا. (1372). رساله ای در تاریخ ادیان. ت: جلال ستاری. تهران: سروش.
جنیدی، فریدون. (1384). حقوق جهان در ایران باستان. تهران: بلخ.
Boyle ,L. (1989). petit Guide de st.clement. Imperime par Kina Italia EuroGrafica-Italy.
Hagen, R. M. & Hagen, R. (1999). LEGYPTE. Cologne: TASCHEN.