پهنه بندى طرح جامع تهران، بیان گرافیکی وضع موجود

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری

چکیده

بعد از طرح جامع 1349 فرمانفرمائیان و طرح ساماندهى 1381آتک، طرح جامع 1385 بوم سازگان سومین طرح جامعى است که براى شهر تهران تدارک دیده شده است. «طرح  بررسى مسائل توسعه شهرى مناطق تهران» در سال 1381 و «مطالعات الگوى توسعه و طرح تفصیلى مناطق تهران» در سال 1383 مبناى تهیه طرح جامع 85 شهر تهران بوده است. این طرح در نیمه پایانى سال 1386 تصویب و ابلاغ شد. در این طرح ضمن پهنه بندى نحوه استفاده از اراضى، تعداد قابل توجهى طرح هاى موضوعى و موضعى نیز معرفى شده است. در خصوص این طرح تاکنون مباحث مختلفى عنوان، و کارگاه هاى متعددى نیز با موضوعات متنوع تشکیل شده است. با توجه به عدم دسترسى عموم به اسناد طرح، مباحث مطرح شده معطوف به رویکردها و چارچوب هاى کلى آن بوده و کمتر به ابعاد کارشناسى وفنى طرح پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Ali Khani
M.A in Architecture