منظر طبیعى

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

تنوع گسترده اى از مناظر وجود دارد که بیانگر تفاوت منظر در مناطق مختلف جهان مى باشد. گونه اى از این مناظر، مناظر بکر طبیعى و دست نخورده اى هستند که در آنها دخل و تصرفى صورت نگرفته است و بخش دیگرى از آنها مرکب از آثار طبیعى و انسان ساخت است که حکایت از تعامل میان انسان و محیط پیرامون خود دارد. لذا آنچه که ما در این کره خاکى شاهد آنیم طیف وسیعى از مناظرى است که یکسر این طیف، شامل مناظرى است که انسان در آن نقشى ندارد و یا نقش او کمرنگ است ، همچون جنگلها و نقاط بکر دست نخورده و سمت دیگر این طیف را مناظرى تشکیل مى دهد که در آن نقش انسان به حداکثر مى رسد، همچون مناظر شهرى.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Parvaneh Ghazanfari
M.A in Landscape Architecture
ماتلاک، جان،1379 ، آشنایى با طراحى محیط و منظر، سازمان پارکها و فضاى سبز شهر تهران، تهران.
بل، سایمون،1382 ، ترجمه محمد احمدى نژاد، عناصر طراحى بصرى معمارى منظر، دانشگاه تهران.
بل، سایمون،1382 ، ترجمه بهناز امین زاده، منظر، الگو ادارک و فرآیند، دانشگاه تهران.
منصورى، سید امیر،1384 ، جزوه درسى مبانى معمارى ، استادیار دانشگاه تهران.
منصورى، سید امیر،1384 ، جزوه درسى منظر معاصر ، استادیار دانشگاه تهران.
www.natures-desktop.com
www.wikipedia.org
Westhoff,v,1970,"new criteria for nature reserves.new science", page 108-113
www.unesco.org