منظر شهرى بیانى از مدنیت جامعه

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

شهر محصول مستقیم جامعه‌ای است که در آن زندگى می‌کند و گوناگونى منظر شهرها در تاریخ و جغرافیاى جهان، معلول اندیشه متفاوت مدنى جوامع می‌باشد. شهرهاى فلات ایران به تبعِ تجربه تمدن‌های مختلف در یک بستر بوم‌شناختی و فرهنگى، منظر ویژه‌ای به خود گرفته است؛ لذا سیما و منظر شهر می‌تواند معیارى باشد جهت بررسى روند تحولات جامعه و فهم اندیشه مدنى آن. بدیهى است به دلیل تمایز ساختار و اندیشه مدنى جوامع، سهم حضور عرصه‌های آن در ایجاد فضاهاى شهرى و شکل‌گیری منظر آن‌ها متغیر خواهد بود. شهر توسط عناصر منظر و از طریق نظام خاصى که بین آن عناصر برقرار می‌شود شکل گرفته و واجد هویت مکانى و اجتماعى شده است و خواندن آن به مثابه یک متن نیازمند آگاهى از قواعد و دستور زبان منظر می‌باشد. از این رو قرائت منظر شهر براى پى بردن به آن دستور زبان و به منظور حفظ منظر و تعیین خط مشى توسعه براى آینده‌ای که انتظارات و مناسباتش متفاوت خواهد بود ضرورى می‌باشد. زیربناى تحلیلى بحث این نکته است که ارتباطى بین ماهیت اجتماعى و سیاسى فضاهاى شهرى و منظر آن برقرار است که با قرائت آن می‌توان سهم حضور بخش‌هاى یک جامعه را در شکل گرفتن منظر آن شهر باز جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Ali Ashouri
M.A in Landscape Architecture
بل، سایمون(1382)  منظر؛ الگو، ادراک، فرایند، ترجمه بهناز امین زاده . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. تهران.
پارکینسن، جان (1386) دموکراسى، معمارى و فضاى همگانى، ترجمه سحر قاسمیان، فصلنامه معمارى ایران، دوره هشتم، شماره 29 و 30، تهران.
ترنر، تام(1376)  شهر همچون چشم انداز : نگرشى فراتر از فرانوگرایى (پست-پست مدرن) به طراحى و برنامه ریزى شهرى . مترجم فرشاد نوریان .شرکت پردازش و برنامه ریزى شهرى. تهران.
رئیس دانا، فریبرز (1384) جهانى سازى و فضاهاى عمومى، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، سال اول، شماره سوم ، تهران.
فکوهى، ناصر(1383)  انسان شناسى شهرى" . نشر نى .تهران.
گودسل، چارلز  (1386)مفهوم فضاى عمومى و جلوه هاى مردم سالارانه آن، ترجمه هدیه نور بخش، فصلنامه معمارى ایران، دوره هشتم، شماره 29 و 30، تهران.
ماتلاک، جان( 1379 )  آشنایى با طراحى محیط و منظر" ترجمه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارک ها و فضاى سبز شهر تهران . انتشارات سازمان پارک ها و فضاى سبز شهر تهران.
مزینى، منوچهر(1381) مقالاتى در باب معمارى و شهرسازى". موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. تهران.
منصورى، سید امیر(1382)  روح جمعى، میراث فرهنگى و شهر. ویژه نامه شماره9 مجله شهرداریها. تهران.
گلکار، کورش. مولفه هاى سازنده کیفیت طراحى شهرى، مجله صفه، شماره .54
قریب، فریدون. (1381)، اصول طراحی ترددپیِاده ودوچرخه.انتشارات دانشگاه تهران.