ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

اهمیت و ارزش بافتهاى تاریخى از یک سو و ناتوانى آنها در پاسخگویى به نیازهاى روز ساکنین خود از سوى دیگر، مداخله در آنها را  به موضوعى سهل و ممتنع تبدیل نموده است. نبود راه حل مناسب براى حل این مشکل موجب شده است تا بافتهاى تاریخى روز به روز حیات خود را از دست داده و کم کم تبدیل به ماکتى خالى از روح و زندگى گردد. وسعت زیاد بافتهاى تاریخى و فرسودگى آنها، اقدامات اندک و گاهى ناموفق مداخله در بافتهاى تاریخى و ارزش و اهمیت غیر قابل انکار آنها به عنوان بخشى از سرمایه شهر موجب شد تا همایشى با عنوان احیاى بافتهاى با ارزش در تاریخ 5 تا 7 آذ رماه با هدف تبادل نظرات، اطلاعات وشناخت مساله بافت تاریخى و یافتن راه حلى منطقى براى احیا آنها در یزد برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Ensieh Ghavampour
M.A in Landscape Architecture