مقیاس‌های تعاملِ منظر شهری با اکولوژی شهری در برنامه‌های توسعۀ شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دکتری معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شهرهای سنتی ایران بر طبق شواهد و متون، برگرفته از دوگانۀ انسان/طبیعت و تعامل این دو با یکدیگر است که محیط مصنوع به‌مثابۀ منظر شهری را تولید می‌کند. با توسعۀ شهرنشینی متکی‌بر دستاوردهای تخصص‌های علمی، صنعت و تکنولوژی، توسعۀ کالبدی شهرها برمبنای علم مدرن، میان دوگانۀ انسان/طبیعت در محیط زیست و کالبدِ شهر فاصله ایجاد نمود. پیروِ اقدامات توسعه‌محور مبتنی‌بر کالبد، علومی نظیر منظر با «نگرش عدم جدایی اُبژه و سوژه»، و اکولوژی در توسعۀ شهری با «نگرش تداوم اکوسیستم‌های طبیعی در شهر» شکل گرفتند. پژوهش پیشِ رو در تلاش است براساس مفهوم منظر شهری و مفهوم اکولوژی شهری به راهبردهایی در حوزۀ چالش انسان فرهنگی و محیط زیست در برنامه‌های توسعۀ شهری دست یابد. پژوهش در زمرۀ پژوهش‌های توسعه‌ای-کاربردی است که در تلاش است در تعامل چالش مفهوم منظر شهری و اکولوژی شهری در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با توسعۀ شهر به راهبردهای میان‌رشته‌ای دست یابد، به‌گونه‌ای که در مقیاس‌های متعدد صدق کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که لایه‌های منظر شهری و اکولوژی شهری، در سه مقیاسِ خُرد، میانی و کلان، در ابعاد عینی-ذهنی، رابطۀ تعاملی برقرار می‌کنند. مجموعه تجارب انضمامیِ ساکنین در مواجهه با کالبد شهر، ایجاد تصاویر ادراکی-خاطره‌ای براساس نشانه‌های طبیعی و مصنوع شهری و ایجاد قلمروهای ادراکی از محیط زیست شهری، مؤلفه‌های حاصل از این تعامل هستند که چنانچه دربرنامه‌های توسعۀ شهری، راهبردهای قابل تبیینی جهت شکل‌گیری آن‌ها تدوین شود منجر به شکل‌گیری دو لایۀ منظر شهری و اکولوژی شهری در ساختار شهرهای معاصر شده و هم‌سویی انسان/طبیعت میسر می‌شود. به عبارتی محیط زیست شهری بخشی از منظر ذهنی شهروندان از شهر را شکل می‌دهد و به‌عنوان یک عنصر منظرساز شهری در اذهان عمومی نهادینه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scales of Interactions between Urban Landscape with Urban Ecology in Urban Development Programs

نویسندگان [English]

  • Sanaz Haeri 1
  • Maryam Esmaeeldokht 2
1 Faculty member of the Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Ph.D. in Landscape Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to available evidence, ancient Iranian cities have been developed based on the duality of man and nature and their interplay. This has resulted in an artificial environment, such as an urban landscape. With the development of urbanism based on scientific, industrial, and technical specializations driven by contemporary science, there has been a great focus on urban structure. Such emphasis on structure-driven development has created a distance between human and nature in the environment. It has resulted in disciplines such as landscape based on the “Inseparability of object-subject,” ecology in urban development based on the “natural ecosystem continuity in the city.” The current study aims to propose strategies for cultural, human, and environmental concerns in urban growth. This study is developmental-applied research, which attempts to develop interdisciplinary strategies in a challenging interaction between the concept of the urban landscape and urban ecology in urban development planning programs that apply to multiple scales. The results indicate that there is an interactive relationship between the subjective and objective layers of the urban landscape and urban ecology on three scales: micro, intermediary, and macro. The components of this interaction include the set of concrete experiences of residents in the face of the urban structure; the creation of perceptual-memory images based on natural and artificial urban signs; and the creation of perceptual realms of the urban environment. If explicable strategies for their formation are incorporated into the urban development program, there would be two layers of the urban landscape and urban ecology in the structure of contemporary cities. This will make human/nature alignment possible. In other words, the urban environment will form a part of the citizens’ mental view of the city and be institutionalized in the public mind as an element of the urban landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Landscape
  • Urban Ecology
  • Urban Development Programs
آتشین بار، محمد. (1391). رویکرد منظرین در تحلیل خیابان (رسالۀ منتشرنشدۀ دکتری معماری منظر). پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
اسماعیل‌دخت، مریم؛ منصوری، سیدامیر و شیبانی، مهدی. (1400). قیاس تطبیقی خوانش ساکنین از شهر (منظر شهری) با طرح‌های توسعۀ شهری، بررسی انتقال منظر شهر سنتی به معاصر شیراز. باغ نظر، 18(96)، 45-58.
اسماعیل‌دخت، مریم. (1399). نسبت تحولات قوانین و برنامه‌های توسعۀ شهری با منظر شهر معاصر شیراز (رسالۀ منتشرنشدۀ دکتری معماری منظر). پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
لوژنبول، ایو. (1393). جایگاه منظر در توسعۀ پایدار. منظر، 6(28)، 53- 59.
بوردیو، پیر. (1399). تمایز، نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی (ترجمۀ حسن چاوشیان). تهران: نشر ثالث.
جمعه‌پور، محمود؛ اتحاد، سیده شبناز و نوریان، فرشاد. (1399). تبیین اصول ابعاد و مؤلفه‌های رویکرد شهرسازی اکولوژیک (مطالعۀ موردی شهر بجنورد). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 2(8)، 391-413.
خواجه سعید، فرناز؛ بلیلان اصل، لیدا و ستارزاده، داریوش. (1400). گونه‌شناسی منظریادمانی معاصر با رویکرد نشانه‌شناختی پیرس. منظر،‎ 13(56)، 44- 57.
شیبانی، مهدی و اسماعیل‌دخت، مریم. (1394). شارباغ ایرانی، جایگاه باغ ایرانی در منظر شهری. منظر، 7(33)، 14-21.
فردوسی، ابوالقاسم. (1387). شاهنامۀ فردوسی (تصحیح فریدون جنیدی). تهران: بنیاد نیشابور، انتشارات بلخ.
کارمونا، متیو و پانتر، جان. (1390). بعد طراحی برنامه‌ریزی: نظریه، محتوا و اقدامی عملی برای نگارش سیاست‌های طراحی (ترجمۀ رضا بصیری مژدهی و سید عبدالهادی دانشپور). تهران: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران. 
کالتورپ، پیتر. (1394). شهرنشینی در عصر تغییرات آب و هوا (ترجمۀ سید حسین بحرینی و همکاران). تهران: دانشگاه تهران.
گلکار، کوروش. (1387). محیط بصری شهر؛ سیر تحول از رویکرد تزیینی تا رویکرد پایدار. علوم محیطی، (4)، 95-114.
مثنوی، محمدرضا؛ متدین، حشمت‌الله؛ صابونچی، پریچهر و همتی، مرتضی. (1400). تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری. منظر، 13(57)، 22-37.‎
منصوری، سید امیر. (1383). در آمدی بر شناخت معماری منظر. باغ نظر، 1(2)، 69-77.
همتـی، مرتضـی و صابونچـی، پریچهـر. (1400). ادراک‌کننـده، ادراک‌شـونده، محصـول ادراک (ارزیابـی تعابیر صاحب‌نظـران از مؤلفه‌هـای تعریـف منظـر). منظـر، 13(56)، 14-29.
منصوری، سید امیر. (1394). آیا «اکولوژی منظر» تعبیر درستی است؟.  منظر، 7(32)، 100-103.
مخزومی، جلا. (1394). اکولوژی، منظر و طراحی اکولوژیک منظر.  منظر، 7(32)، 52-59.‎
یوسفی نجف‌آبادی، مریم. (1395). معیارهای ارزیابی طرح‌های احیای فضاهای طبیعی درون‌شهری. هفت شهر، 4(55 و 56)، 74-86.
بهبهانی، هما. (1386). تلفیق دیدگاه هنری و اکولوژی در طراحی. معمار، (44)، 31-34.
اردکانی، محمدرضا. (1400). اکولوژی. چاپ 21ام. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
مقدسی، نگین‌السادات. (1395). طراحی منظر بزرگراه‌های شهری با رویکرد اکولوژیک (نمونه‌موردی: بزرگراه شهید چمران) (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد معماری منظر). دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

Alberti, M. (2000). Urban form & Ecosystem Dynamics. International Regional Science Review, 28(2), 168-192.
Antrop, M. (2005) Why Landscapes of the Past Are Important for the Future. Landscape and Urban Planning, 70, 21-34.
Backhaus, N., Reichler, C. & Stremlow, M. (2008). Conceptualizing Landscape: An Evidence-based model with political implications. Mountain Research and Development, 28(20), 132-139.
Berque, A. (1990). Médiance de milieux en paysages. Paris: GIP Reclus.
European Comission. (2018.04.18). indicators_for_sustainable_cities. European Union. Retrieved https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cbaa6e59-437c-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.
Forman, R. T. T. (2010). Urban ecology and the arrangement of nature in urban regions. In M. Mostafavi and G. Doherty (eds.), Ecological Urbanism. Baden: Lars Müller, pp. 312–323. 
Forman, R. T. T. (2014). Urban Ecology Science of cities. New York: Cambridge University Press.
Hagan, S. (2010). Per formalism: Environmental metrics and urban design. In: M. Mostafavi & G. Dogherty (Eds.). Ecological Urbanism. Baden. Switzerland: Harvard University Graduate School of Design and Lars Muller Publishers, pp. 458-467. 
Hodson, M. & Marvin, S. (2016). Eco-urbanism: transcendent eco-cities or urban ecological security?  Book Section. In: M. Mostafavi & G. Dogherty (Eds.). Ecological Urbanism. Baden, Switzerland: Harvard University Graduate School of Design and Lars Muller Publishers, pp. 458-467. 
Karamanea p. (2015). Landscape Memory and Contemporary Design. Craft Plus Design Enquiry, Place and Identity, (7), 113-134.
Keller, R. & Backhaus, N. (2019). Integrating landscape services into policy and practice- a case study from Switzerland. Landscape Research, 45(1), 111-122.
Kongjian, Y. (2016). Aggregation and integration, measured by big feet. Landscape Architecture Frontiers, 4(2), 4-7.
Mostafavi, M. & Doherty, G. (2016). Ecological Urbanism. Zurich: Lars Muller.
Mostafavi. M. (2016). Why ecological urbanism? Why now? Book Section. In: M. Mostafavi & G. Dogherty (eds.), Ecological Urbanism. Baden. Switzerland: Lars Muller Publishers, pp. 458-467. 
Nassaur, J. L. (1995). Culture and Changing Landscape Architecture. Landscape Ecology, 10(4), 229-237. 
Reed, Ch. (2010). The Agency of Ecology. In: M. Mostafavi & G. Dogherty (Eds.). Ecological Urbanism. Baden, Switzerland: Lars Muller Publishers, pp. 458-467. 
Steiner, F. (2011). Landscape ecological urbanism: Origins and trajectories. Landscape and Urban Planning, 100(4), 333-337.
Stevens, Q. Franck, K. A. & Fazakerley, R. (2018). Countermonuments: The Anti-Monumental and the Dialogic. The Journal of Architecture, 17(6), 951-972.