مروری بر ادبیات اکولوژی منظر

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دکتری کشاورزی / جهاد کشاورزی رفسنجان

2 دکتری معماری منظر / دانشگاه هنر شیراز

چکیده

واژۀ اکولوژیبه مفهوم ساده به معنای مطالعۀ روابط متقابل بین موجودات زنده و محیط زندگی آن‌هاست. اکوسیستم، مجموعۀ موجودات زنده و محیط پیرامون‌ آن‌ها در یک ناحیه معین است که با روابط و تأثیر متقابل به ساختن و مبادلۀ مواد غذایی و انرژی مشغول هستند. دانش مطالعۀ اکوسیستم‌ها را اکولوژی می‌نامند. به دلیل دامنۀ بسیار وسیع اکولوژی، این علم به‌عنوان یک دانش چند رشته‌ای موردتوجه قرار می‌گیرد و با توجه به همین اصل علوم مختلفی مانند اکولوژی جمعیت، اکولوژی جامعه، اکولوژی اکوسیستم، اکولوژی منظر، اکولوژی شهری و اکولوژی جهانی شکل‌گرفته است. در دهه‌های اخیر با توجه به روند زوال و نابودی مناظر، پارادایم اکولوژیِ طراحی مطرح، و رویکرد اکولوژی منظر بیان شد. این رویکرد متأخر، به‌عنوان یک دانش میان‌رشته‌ای، روش‌های بیوفیزیکی را با رویکرد کلی‌نگر علوم انسانی تلفیق کرده و به دنبال ارائۀ‌ واژه‌ها و راهکارهایی در جهت هم‌زبانی و سازگاری هرچه بیشتر با سرمایه‌های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بستر است تا از این رهگذر موجبات پویایی هرچه بیشتر منظر را فراهم آورد. علی‌رغم اینکه بسیاری از مناظر توسط مداخلات ناسازگار انسانی مخدوش شده، اما مطالعات اکولوژیکی منظر تصویری کلی از لایه‌های طبیعی و فرهنگی محیط ارائه می‌دهد. فلسفه اساسی در این رویکرد، در نظر گرفتن منظر به‌مثابۀ موزاییکی گسترده، شناسایی آشفتگی‌های ایجادشده در روند طبیعی الگوهای ذاتی طبیعی شکل‌دهنده این موزاییک‌ها، طراحی در جهت احیای الگوها از طریق ایجاد و احیای لکه‌ها، جریان‌ها، کریدورها و شبکه‌های اکولوژیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Literature Review of Landscape Ecology

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Hajghani 1
  • Ferial Ahmadi 2
1 Ph.D. in Agriculture / Department of Agriculture Jihad of Rafsanjan
2 Ph.D. in Landscape Architecture / Art University of Shiraz
چکیده [English]

Ecology, in the simple concept, is the study of interactions between organisms and their environment. Ecosystem, is the collection of organisms and their surrounding environment in a certain area that build and exchange food and energy by relationships and interactions. The knowledge of studying the ecosystems is called ecology. Because of the wide scope of ecology, this science is considered as a multidisciplinary knowledge and various sciences are formed around it, such as: population ecology, community ecology, ecosystem ecology, landscape ecology, urban ecology and global ecology.
In the last decade, ecological design paradigm and landscape ecology approach was developed due to the destruction of natural capitals and landscapes features. This approach is known as an interdisciplinary knowledge that integrates biophysical techniques with a holistic humanities approach and presents design strategies compatible with landscape capitals (natural, social, and cultural capitals) to restore dynamism of landscapes.
Despite the fact that many of the landscapes are altered by incompatible human intervention, adverse ecological and vernacular research, can present a whole view of the natural and cultural layers and capitals of the landscape. The basic philosophy in this approach is considering landscape as widespread mosaics, recognizing disturbance in natural process of inherent patterns of mosaics and designing to restore patterns through creating and reviving patches, flows, corridors, and ecological networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape
  • landscape ecology
  • Landscape structure
  • Disturbance