نحو منظر؛ سنجش منظر با شاخص منظرین

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری منظر، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

3 استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ایران.

چکیده

تئوری نحو فضا روشی کمی و ملموس برای شناخت و تحلیل ساختار و یا ‌پیکره‌بندی فضایی ارائه می‌دهد. این روش با وجود اینکه تکنیک نوپایی نیست، اما همچنان کاربردی و در حال تکامل است. در این راستا این پژوهش با ارائۀ روش نوینی از طریق شناخت ابعاد منظر، در صدد رفع برخی کاستی‌ها یا محدودیت‌های ساختاری و مفهومی نحو فضاست. با استفاده از دستاورد این روش می‌توان به تعریف واژۀ بدیع «نحو منظر» دست یافت. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال است که اگر به جای نحو فضا نحو منظر جایگزین شود، معیارهای شاخص و روش سنجش چه تفاوتی خواهدکرد؟ این پژوهش با هدف ایجاد آشتی بین تعریف منظر از فضا و الگوهای نحوی فضا، در صدد ایجاد امکان یک الگوی اختصاصی نحوی منظر، برای شناخت نحو منظر است. پژوهش بنیادین حاضر از لحاظ ماهیت از نوع کیفی با هدف کاربردی است. روند پژوهش به‌صورت روش ترکیبی از تحلیل محتوا (به‌صورت توصیفی و تحلیلی- تبیین قیاسی) است. با استفاده از روش تحلیل‌ محتوا، مفاهیم نحو فضا دسته‌بندی شده و با مفاهیم منظر تطبیق یافته ‌است. بر طبق نتایج این پژوهش، منظر دارای ابعادی است که در مفاهیم نحو فضا نادیده گرفته ‌شده‌ است. بخش عمده‌ای از فاکتورهای منظرین جدید که در سیستم نحوی نیستند، فاکتورهای معنایی به‌ویژه ذهنی-تفسیری هستند. این فاکتورها دارای شاخص‌های ارزشی هستند که باید وارد محاسبات گراف سادۀ نحوی شوند. به این منظور ‌شبکه‌ای از شاخص‌های جدید منظرین را روی شبکۀ نحوی قرار داده تا نقاط پرارزش مشخص شود. شبکۀ جدید به‌وجود آمده، شبکۀ نحو منظر است. گراف حاصل از نحو منظر گرافی وزن‌دار است که از طریق ارزش شاخص‌های منظرین ضریب وزنی به خود ‌گرفته‌اند. با اضافه‌شدن ابعاد جدید منظرین به نحو فضا، نحو منظر شکل می‌یابد که نسخۀ توسعه‌یافته و ارتقا یافته‌ای از نسخه‌های قبلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape Syntax, Landscape Assessment Using Landscape Approach Indices

نویسندگان [English]

  • Saba Sultan Qurraie 1
  • Seyed Amir Mansouri 2
  • Maryam Singery 3
1 Ph.D in Landscape Architecture, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz ,Iran.
چکیده [English]

Space syntax theory proposes a quantitative and tangible method to recognize and analyze the space configuration and structure. Although it is not a new technique, it is still applied and evolved. In this regard, the current study sought to solve some of the structural and conceptual limitations and deficiencies of the space syntax by providing a novel method through recognizing the landscape aspects. Then, the novel term definition, “Landscape Syntax”, can be obtained using the achievements of this method. This research seeks to answer the question that How different will the indicators and assessment method be if we use landscape syntax instead of space syntax? This study aims to reconcile the definition of landscape with space and syntactic patterns of space, seeks to enable a specific syntactic pattern of landscape to understand the syntax of the landscape. The current basic research is qualitative in nature and applied in terms of purpose. The research process is a mixture of content analysis (descriptive, analytical, and deductive explanation). The space syntax concepts are classified using the content analysis method and are corresponded to the landscape concepts. According to the results of this study, the landscape has neglected aspects in space syntax concepts. (Some of the landscape aspects has been neglected in space syntax.)The main part of the new concepts of the landscape approach that are not in the syntactic system is the semantic factors, especially interpretive-subjective factors. These factors have value indices that must be inserted into the syntactic simple graph calculations. To this end, a network of the new landscape approach indices is put on the syntactic network to determine the valuable points. The newly developed method is the landscape syntax network. The graph obtained from the landscape syntax is a weighted graph, which is weighted through the value of the landscape approach indices. Landscape syntax is developed by adding the new aspects of the landscape approach, which is an upgraded and developed version of the previous versions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape syntax
  • Space syntax
  • Landscape approach factors
  • Weighted graph
آل‌هاشمی، آیدا و منصوری، سید امیر. (1396) منظر؛ مفهومی در حال تغییر نگاهی به سیر تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون. باغ نظر، 14(57)، 33-44 .
ماهان، امین و منصوری، سیدامیر. (1396).  مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحبنظران رشته‌های مختلف. باغ نظر، 14(47)، 17-28.
منصوری، سید امیر. (1383) . درآمدی بر شناخت معماری منظر. باغ نظر، 1(2)، 69-77.
Choi, A.S., Kim, Y.O., Oha, E.S. & Kim, Y.S. (2005). Application of the space syntax theory to quantitative street lighting design. Building and Environment, Building and Environment, 41, 355–366.
Ferguson, P., Fridrisch, E. & Karimi, K. (2012). Origin-Destination Weighting in Agent Modelling for Pedestrian Movement Forecasting. Symposium Proceedings: Eighth International Space Syntax Symposium, January 2012, Santiago, Chile.
Gil, J., Varoudis, T., Karimi, K. & Penn, A. (2015). The Space Syntax Toolkit: Integrating DepthmapX and Exploratory Spatial Analysis Workflows in QGIS. In K. Karimi, L. Vaughan, K. Sailer, G. Palaiologou, & T. Bolton (Eds.), Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium (pp. 148.1–148.12). London, UK: Space Syntax Laboratory, Bartlett School of Architecture, UCL. 
Hillier, B. (1988). Against enclosure. In: N. Teymus, T. Markus & T. Woaley, T. (Eds.), Rehumanising Housing. Butterworths, London: Butterworths. pp. 63–85.
Hillier, B. (1998). A note on the intuiting of form: Three issues in the theory of design. Environment and Planning B: Planning and Design Anniversary Issue, 25(7), 37–40.
Hillier, B. (2001). Centrality as a Process: Accounting for Attraction Inequalities in Deformed Grids. Urban Design International, 4(3), 107–127.
Hillier, B., (2007). Space Is the Machine: A Configurational Theory of Architecture. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Hillier, B. & Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press.
Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T. & Xu, J. (1993). Natural Movement: Or, Configuration and Attraction in Urban Pedestrian Movement. Environment and Planning B, 20, 29–66.
Hillier, B. & Penn, A. (1996). Cities as Movement Economies. Urban Design International, 1(1), 49–60. 
Hillier, B. & Iida, S. (2005). Network and Psychological Effects in Urban Movement. In: D. Hutchison & T. Kanade (eds.), Spatial Information Theory. Berlin / Heidelberg: Springer. pp. 475–490.
Hillier, B., Turner, A., Yang, T. & Park, H.T. (2007). Metric and topo-geometric properties of urban street networks. Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium, Istanbul, Turkey, 12–15.
Van der Hoeven F. & Van Nes, A. (2014). Using the space syntax methodology. Tunnelling and Underground Space Technology, 40, 64–74.
Kim, Y., Shin, W. & Kim, A.H. (2007). Astudy on the Correlation between Pedestrian Network and Pedestrian Volume According to Lanel Use Pattern, 6th International Space Syntax, Symposium, Istanbul.
Li Yuan, Xiao, L., Ye, Y., Xu, W. & Law, A. (2016). Understanding tourist space at a historic site through space syntax analysis: The case of Gulangyu, China, Tourism Management. Tourism Management, 52, 30-43.
Mahmoud, A.H., Omar, R.H. (2014). Planting design for urban parks: Space syntax as a landscape design assessment tool. Frontiers of Architectural Research, Frontiers of Architectural Research, 4(1), 35–45.
Paul, A. (2011). Axial analysis: a syntactic approach to movement network modeling. Institute of Town Planners, India Journal, 8(1), 29-40.
Penn, A. (2003). Space syntax and spatial cognition or why the axial line? Environment and Behavior, 35, 30–65.
Stahle, A., Marcus, L. & Karlstrom, A. (2008). Geographic Accessibility with Axial Lines in GIS. Proceedings 5th Space Syntax Symposium, Delft.
Turner, A., M. Doxa, D., O›Sullivan & Penn, A. (2001). From Isovists to Visibility Graphs: A Methodology for the Analysis of Architectural Space. Environment and Planning B: Planning and Design, 28, 103–121. 
Turner, A. & Penn, A. (2002). Encoding Natural Movement as an Agent-Based System: An Investigation into Human Pedestrian Behaviour in the Built Environment. Environment and Planning B: Planning and Design, 29(4), 473–490. 
Turner, A. (2007). From axial to road-centre lines: a new representation for space syntax and a new model of route choice for transport network analysis. Environment and Planning B: Planning and Design, 34(3), 539e555.
Turner, A. (2003). Analysing the visual dynamics of spatial morphology. Environment Planning B: Planning and Design, 30, 657–676.
Turner, A., Penn, A. & Hillier, B. (2005). An algorithmic definition of the axial map. Environment and Planning B: Planning and Design, 32(3), 425e444.
Turner, A. Doxa, M., O›Sullivan, D. & Penn, A. (2001). From isovists to visibility graphs: a methodology for the analysis of architectural space. Environment and Planning B: Planning and Design, 28(1), 103-121.
Van Nes, A. & Yamu, C. (2017). Space Syntax: A method to measure urban space related to social, economic and cognitive factors. In C. Yamu,  A. Poplin, O. Devisch, G. De Roo (eds.), The Virtual and the Real in Urban Planning and Design: Perspectives, Practices and Application. New York, NY, USA: Routledge. pp. 136–150.