ریشه های باغ ایرانی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

، دکترى معمارى، عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى کرمان

چکیده

کهن الگو معمولاً به الگوهایى اطلاق می شود که به عنوان نمونه آغازین مورد اقتباس قرار می گیرد. براى بازشناسى الگوى آغازین باغ ایرانى و اجتناب از بد فهمی هاى متداول، می توان به طرح یک فرضیه جدید مبادرت ورزید.
در این خصوص ضمن بررسى آنچه به عنوان الگوى اولیه باغ ایرانى قلمداد می شود، می توان به تجزیه و تحلیل بنیادى این الگو پرداخت و آنچه را در این رابطه بدیهى فرض می شود به چالش کشید. در این بررسی ها، ابزارهاى نظرى مرتبط با زبان شناسى و اسطوره شناسى بیشترین نقطه اتکاء را تشکیل داده است. ساختار این تحقیق را توجه به دو موضوع تشکیل خواهد داد :
اول اینکه الگوى بدیهى فرض شده باغ ایرانى الزاماً ابتدایی ترین شکل آن نبوده و به نظر می رسد این طرح بندى، وجهى انتزاعى از نمونه هایى قدیمی تر باشد. موضوع دوم که محور اصلى مقاله را تشکیل داده و به نظر می رسد کمتر به آن توجه شده، همانا جستجوى نمونه هاى متقدم است، که در نهایت به معرفى یک سیستم مرتبط با آبیارى منتهى خواهد شد. این سیستم را می توان به عنوان نطفه اولیه باغ ایرانى قلمداد نمود که هنوز به کارکرد خود ادامه می دهد. در معیارى فراتر از باغ ایرانى و دلمشغولی هاى مرتبط با آن به نظر میرسد که نتیجه این تحقیق در رابطه با مقولات مرتبط با کهن الگوها و اسطوره ها از اهمیت بیشترى برخوردار است. در این خصوص چنین فرض می شود که اسطوره ها، عمر محدودى داشته و با از دست دادن کارکردهاى خود "از زندگى مردم خارج شده و تنها در زندگى روشن فکرانه، ادبیات... وارد شده و ادامه حیات بدهند" (بهار، 1384).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The roots of the Persian garden

نویسنده [English]

  • Abbas Masoudi
Ph.D in Architecture/ councilor of Azad University- Kerman
چکیده [English]

Archetype usually implies to a pattern that is considered as the first model. For recognition of Persian garden archetype, and avoiding common misunderstanding, it seems that a new hypothesis can be brought up. In this regard meanwhile a critical review of something that is assumed as the Persian garden archetype, this model will be challenged basically. In this research, theoretical tools related to the linguistic and mythology will have an important roles.
The structure of this research, based upon two parts. In the first part, the assumed archetype of Persian garden will challenged, and it will discuss the older archetype of this garden. The second part that has not be considered in related researches and is more important, focuses on the likely older models and finally introduces a discovered agricultural system, as the probable archetype of Persian garden. It will be very interesting that this system work today, without any changes for thousand years. We can consider this pattern in a lot of places in the region that is usually assumed as the provenance of Persian garden.
In this relation it is usually assumed that lifetime of myths is limited, and they get expired when they miss their function. The most important achievement of this paper is propose the hypotheses that the origin of Persian garden and its functional pattern is alive and works as an eternal pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • archetype
  • Persian garden
  • transparent & opaque
  • irrigation
  • kinds of roots