منظر روایی خطوط باغ‌موزه دفاع مقدس

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری منظر

2 کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

نمایش مفهوم «دفاع مقدس» هدف اصلی طراحی باغ‌موزه دفاع مقدس بوده است. ایده اصلی طرح در پروژه باغ‌موزه دفاع مقدس تهران، دست‌یافتن به نظمی برگرفته از فرم باغ ایرانی اعلام شده که در قیاس با هدف طرح نامناسب شناخته می‌شود زیرا انتقال مفاهیم در این باغ باید برای قشرهای مختلف ملموس بوده و با حضور در فضا به درک حداقلی از مفاهیم دست پیدا کنند. منظر دفاع مقدس منظری روایی است که به صورت‌های مختلف عینی و انتزاعی و یا هر دو ارائه می‌شود که نادیده گرفتن این ویژگی در پروژه موجب طرح محوطه‌ به صورت تزئینی و عدم منظره‌پردازی به صورت سلسله مراتبی و در چارچوب یک رویداد، جهت دست یافتن به مفهوم کلی دفاع مقدس شده است. از سوی دیگر طرح تفصیلی، این ناحیه را فضای تفریحی فرهنگی شهر خوانده است لکن به دلایل مختلف مخاطبان کمی در فضای باز باغ‌موزه حضور پیدا می‌کنند و باغ‌موزه تبدیل به یک محوطه تشریفاتی و تزئینی شده تا یک باغ ادراکی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Narrative lines of landscape The Garden Museum of Holy Defense

نویسندگان [English]

  • Arman Miniator Sajadi 1
  • Shabnam Mohammadzadeh 2
  • Neda BoAlizadeh 2
1 M.A of landscape architecture
2 M.A of landscape architecture, Tehran University
چکیده [English]

Showing the concept of "holy defense" is the main goal for designing of Garden Museum of Holy Defense. The main idea of designing in the project of Garden Museum of Holy Defense in Tehran, stated that is the achievement to an order which is taken from the form of Persian garden that is inappropriate compared to the objective of the project because conveying of the notations in this garden should be tangible for various segments and with presence in the place minimum understanding of the notations should be gained. The landscape of holy defense is a narrative landscape which is presented with different forms of objective or abstract or both, that ignoring this feature in the project causes decorative landscaping and lack of landscaping in the form of hierarchical in the frame of the event to obtain the general notation of holy defense. On the other hand, the detailed plan, has called this region as a cultural recreational area of the city, but for various reasons a few persons is attended at the outdoor Garden Museum, and Garden Museum has changed to a ceremonial and decorated area rather than a conceptual garden.
According to assessments made on the basis of triple criteria of "comparison of the plan with holy defense landscape", "attracting of the person" and "reading of the landscape as an event", Garden Valley, "hidden element" in the process of the perception of the persons has been of holy defense that has symptomatic and non-epic landscaping.
Landscape of holy defense is essential to be a product of companion elements and its concepts should be interacted with each other. While the landscaping took place in the Garden Museum of Holy Defense, is a product of some holy defense elements, regardless to the security and intellectual perceptions related to understanding the implications of the war. Also the decadence of the architecture landscape project of Garden Museum to a single structure and focusing on the structure of the Museum have caused ignoring the outdoors regions of the Garden Museum in landscaping architecture of Holy Defense and reducing the importance of its role in totality of Garden Museum. Reducing the role of Garden Valley in this system has been resulted in low attendance of audiences in it and converting this area into a green space. While interaction of outdoor spaces with the spaces of the Museum was an opportunity to deliver the same message to the audience and create a narrative perspective that could lead to a single entity called "the Garden Museum"; in this approach, the role of the museum in a unity hierarchical system was more important than the current status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garden Museum
  • Narrative Perspective
  • landscape Elements of Holy Defense
  • Reading of Holy Defense landscape