اشراف بر سواره رویکرد منظرین پل طبیعت

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری ‌منظر، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ‌ارشد معماری ‌منظر، دانشگاه تهران

چکیده

در میان پروژه‌های منظر اجرا شده دوره معاصر در تهران «پل طبیعت» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این پل با خلق یک فضای شهری جدید و فعال در شهر در جهت ارتقای کیفیت فضاهای جمعی قدم برداشته و همچنین به دلیل موقعیت خاص بستر طرح، نظرگاهی به شهر تهران ایجاد کرده که از عوامل جذابیت آن به شمار می‌رود. فرم سازه متفاوت این پل نیز در شهر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. از آنجایی که کلانشهر تهران در روند توسعه سریع خود با چالش‌های گوناگونی مانند کمبود فضاهای جمعی، ناخوانایی و سردرگمی شهروندان در زندگی پیچیده شهری مواجه است ایجاد چنین فضاهایی که منجر به درک معنا و هویت محیط از جانب مردم شده و پیوند انسان با محیط و حس رضایت از آن را تقویت می‌کند ضروری به نظر می‌رسد.
در طراحی و ساخت این پل اهداف متفاوتی از قبیل ایجاد فضای جمعی برای افراد مختلف جامعه، زیبایی، پیاده‌مداری، نظرگاه شهری و طبیعت‌گرایی مد نظر بوده است. این پژوهش میزان دستیابی طرح به این اهداف را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predominance on Vehicles Regarding Nature Bridge Approach

نویسندگان [English]

  • Samaneh Yarahmadi 1
  • Mina Lotfollahi Yaghin 2
  • Leila Tashakori, 2
1 Ph.D Candidate in Landscape Architecture, University of Tarbiat Modares
2 M.A. in Landscape Architecture, University of Tehran
چکیده [English]

Among all implemented contemporary landscape projects in Tehran, “Nature Bridge” endures a great significance by creating an urban crowded dynamic space in city which promotes public space quality and regenerates a different spatial experience for the observers. It’s being specifically located, this bridge offers a viewpoint to the city that magnifies its attraction and provides a different landscape perception for the citizens to perceive the whole city. The bridge is implicitly a point of view to Alborz Mountains, highways, towers and explicitly a view to the modern life of the city. It can function as an identifying sign in graphic images of day and night in the city. The unique structural form has also derived a lot of attention.
Since Tehran metropolis faces great challenges in the process of rapid development including lack of communal spaces, illegibility or confusion in urban complex life, creation of such spaces that leads to perception of meaning and identity for the people and strengthens human-environment link and promotes the sense of satisfaction seems mandatory. Moreover, the design of this pedestrian bridge in a city like Tehran which focuses on vehicle transportation where the concept of 'bridge' was degraded to a connecting factor, this project is a landmark in contemporary landscape projects. Although the sustainable design and construction of the main objectives compatible with the environment was the employer’s and designer’s goals, a harmonious design with the environment and with less ecologically damaging effects, has not been met. In fact, the massive steel structure is used only to connect only two green spots and provides visual access and connection to the nature.
The objective of this study is to discuss the employer and designer’s goal and its various roles such as public space and viewpoint. These contribute to the most two evaluation criteria. Furthermore, the bridge naturalism will be evaluated since its being named as Nature Bridge and its function as a connector of two green areas. The project is discussed from viewpoints of different groups, including designer, urban management, professionals, and society and what seems difference and sometimes striking is the contrast between the opinions, indicating a specific approach to the project.
To sum up, creating a pedestrian bridge in one of the strategic topographic spots of Tehran is undeniably a positive issue which requires a holistic approach in design and detail and identifying layers from experts opinions in order to maintain the bridge vitality over time and meet the peoples’ need in all subjective-objective such as memorable, sign, social, environmental and economic ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature Bridge
  • Contemporary Tehran Landscape
  • Public space
  • Viewpoint
  • Naturalism