مناظر معدنی، مرگ یک تعامل؟ رویکردهای نوین در برخورد با سایت‌های پسامعدنی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

چکیده

بشر رابطه دوسویه با طبیعت و بستر زمین دارد. کره خاکی هم منبع الهام و هم منبع ارتزاق انسان است. برداشت بشر از بستر زمین از دوران‌ اولیه حضور بشر بر روی زمین شروع شد و همچنان نیز ادامه دارد. بدین ترتیب انسان در مسیر رشد و تکامل خود تا امروز، در مناظر بکر و طبیعی فراوانی دخل و تصرف کرده و در واقع مناظر طبیعی را به مناظر فرهنگی، معدنی، صنعتی و ... مبدل کرده است.
منظر حاصل از فعالیت‌های استخراجی و معدنی، برخلاف منظر کشاورزی، در اغلب نمونه‌ها یک بخش پایدارِ جغرافیایی و اقتصادیِ آن نیست و مدت زمان فعالیت‌های معدن‌کاری بازه زمانی کوتاهی دارد. در نتیجه منظر معدنی به سرعت متروک و به منظر پسامعدنی بی‌مصرف تبدیل می‌شود. سایت‌هایی که نشان از تعامل یک سویه بشر با بستر زیست دارد.
این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که مناظر به جای مانده از فعالیت‌های معدنی، چگونه می‌توانند در برنامه‌ریزی و طراحی به مناظر مطلوب تبدیل شوند؟ در این میان تلاش می‌شود پس از مرور بر رویکردهای مختلف به مناظر معدنی و پسامعدنی در دهه‌های اخیر، رویکرد ویژه مانوئل پالرم، معمار اسپانیایی، در پرداختن به این مناظر مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. در واقع پالرم با رویکردی منظرین و با استفاده از ابزاری به نام ماتریس روشی نوین در این زمینه را معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mining Landscape, Death of an interaction? New approaches in dealing with Post-mining landscape

نویسندگان [English]

  • Sara Golestani
  • Mona Meschi
M.A. in Landscape Architecture, University of Tehran.
چکیده [English]

Human intervention in nature explains the reliance of human on earth and its evolution. Benefiting from earth by extracting from nature started since the existence of man on earth and this kind of natural extraction still continues. As a result so many natural landscapes have turned into mining, industrial landscapes and etc. In contrary to agricultural sites, the mining sites are not sustainable geographical and economical sites. They are used temporarily and eventually become useless sites like post – industrial sites. It seems that mining is the constant and sustainable feature of post mining landscapes. The question is how these post mining and post industrial sites turn into potential landscapes in urban planning and design? How can they be managed and benefited from?
This paper tries to research significant opinions in planning, design and reuse of mining sites with a landscape design approach. Meanwhile, a Spanish landscape architect, Juan Manuel Palerm, who uses matrixes to design and plan post mining sites, is introduced. Palerm emphasizes on relations and not absolute landscapes. His focus is on multi dimentional interrelations: of landscape and human, of people and etc. he believes that this interrelation must be identified and nature is the best guide in this process. Therefore he has a holistic approach to mining and post mining sites. Palerm considers matrixes a tool for decoding the complexities of the whole system (the whole world or landscape). He also uses them as a methodological tool for reading and interpretin mining landscape in these landscapes. The relevance between the keywords provides the codes for reading guiding projects. Matrixes help in finding the history of a place and introducing its future by answering all the questions about the place. He mentions that his goals in designing mining projects such as the Tarantino project (located in Italy) is to create a sense of satisfaction for the visitors because they don’t want to see the mines abandoned. Therefore, he designs these sites to achieve beauty.
He believes to aspects of the site should simultaneously be taken into consideration in designing: the natural status of the site and the artificial elements which are added later. Homogenous design of mining and post mining landscape based on the defined matrix can impede the disorders caused by indiscriminative mining and human interventions and consequently create ecological identity for the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manuel Palerm
  • Mining landscape
  • Post- mining landscape
  • Natural landscape
  • Matrix