بیانیه وین در مورد "میراث جهانی و معماری معاصر ـ مدیریت منظر شهری تاریخی"

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

چکیده

در دوران معاصر گسترش شهرهای جدید بسیاری از کشورها در پیرامون شهرهای تاریخی، یکی از معضلات ساکنین و مدیران شهری به‌شمار می‌رود. در اغلب موارد این رشد و توسعة شهرسازی نوین در صورت عدم کنترل صحیح و مدیریت مطلوب از سوی مسئولین به‌عنوان عاملی که ارزش‌های میراثی شهرهای تاریخی را تهدید می‌کند، چالش برانگیز خواهد بود. بیست و هفتمین نشست کمیتة میراث جهانی در شهر وین، بر موضوع گسترش شهرها در دوران معاصرتأکید می‌کند که منظر شهرهای تاریخی را همواره تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این تفاهم‌نامه پیشنهاد‌هایی برای مدیریت حفاظت از مناظر شهری تاریخی و راهکارهایی نیز مرتبط با معاصر‌سازی در این محدوده‌ها ارایه شده است. بر این اساس با توجه به رشد و توسعة کالبدی شهرهای کشور به ‌خصوص در پیرامون هسته تاریخی و مناظر ارزشمند آن، توجه به رویکرد‌های بیان شده در بندهای این کنفرانس ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vienna Memorandum on "World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape"

چکیده [English]

The city development and growth around historic cities of many countries have been a major problem or the residents and city managers in the contemporary era. This rapid develpement can become a difficult challenge for city managers since it can be considered a threat to heritage values in case they are not controlled and managed properly. The 27th session of World Heritage Commitee in Viena, the emphasis on the issue of urban sprawl in contemporary era, will affect the landscape of historic cities for ever. In this contract management proposals for conservation of historic urban landscapes and solutions associated with modernization were offered. Therefore, regarding the rapid growth and development of cities especially around the historic and valuable core of the city, considering the proposed approaches of the conference is essential.
This article is extracted from Vienna memorandum which is available on the website below:
http://whc.unesco.org/archive/2005/whc05-15ga-inf7e.pd

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vienna Memorandum
  • World Heritage
  • UNESCO
  • Contemporary Archeticture
  • Historic Urban Landscape