نقش نحو فضا در تحلیل منظرین

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

2 استادیار دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

3 استادیار گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

چکیده

نحو فضا نظریه و روشی است که با یک ساماندهی منطقی به شناخت پیکره‌بندی فضایی می‌پردازد و امکان تحلیل آن را میسر می‌سازد. در واقع نحو فضا با مطالعۀ فضا به صورت کمی، خصیصه‌های ذاتی فضا را به صورتی کمّی ‌و ملموس بیان می‌کند. این امر باعث کاربردی‌تر شدن و اهمیت روزافزون این روش است. از سوی دیگر در حوزۀ دانش منظر، الگویی که بتواند با روش‌های محاسباتی و اندازه‌گیری قابلیت محاسبۀ هر دو بعد عینی و ذهنی منظر را داشته باشد وجود ندارد. با توجه به این که نظریۀ نحو فضا روش کمّی ‌است که به کالبد صرف توجه ندارد بلکه به مسائل اجتماعی همچون فعالیت هم می‌پردازد، به نظر ‌می‌رسد روش نحو فضا دارای قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی است که ‌می‌تواند ما را در ارزیابی منظر یاری کند. این پژوهش در پی دستیابی به مؤلفه‌های اختصاصی منظر، جهت پرکردن خلأ‌ها و ضعف‌های روش‌های رایج اندازه‌گیری و مطالعۀ کمّی ‌ابعاد عینی- ذهنی منظر و به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه ‌می‌توان از روش نحو فضا برای تحلیل منظر استفاده کرد؟ 
در این پژوهش با روش ترکیبی توصیفی و تحلیلی و تبیین قیاسی، ابتدا به تحلیل محتوا برای شناخت روش نحو فضا و نظریه و مفاهیم بنیادی آن پرداخته و در ادامه این مفاهیم در کنار مفاهیم منظری تحلیل و بررسی شده است تا میزان و نحوۀ کارایی نحو فضا در منظر حاصل شود. در نهایت می‌توان گفت، منظر پدیده‌ای عینی-ذهنی و توأمان است. خصایص منظر وابسته به ویژگی‌های عینی (کالبدی فضا) و ذهنی (معنا) است. عوامل ذهنی خود به دو گروه تجسمی ‌و درام تقسیم شدند که قابلیت و روش‌های ‌اندازه‌گیری و ارزیابی متفاوتی دارند. مؤلفه‌های تجسمی، به صورت انعکاسی و حسی ادراک ‌می‌شوند و مؤلفه‌های درام وابسته به پردازش عقلی و ایجاد رابطه میان بخش‌های مختلف آن‌هاست. روش نحو فضا برای تحلیل برخی مؤلفه‌های منظر قابل استفاده و در برخی دیگر با نقصان همراه است. مؤلفه‌های عینی منظر به واسطۀ خصیصۀ نحوی خود با استفاده از روش نحو فضا قابل بررسی هستند؛ اما هر چه مؤلفه‌ها معنایی‌تر ‌می‌شوند، روش نحو فضا برای شناخت و تحلیل فضا ناکارآمدتر می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Space Syntax in Landscape Approach Analysis

نویسندگان [English]

  • Saba Sultan Qurraie 1
  • Seyed Amir Mansouri 2
  • Maryam Singery 3
1 Ph.D Candidate, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture, University of Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University,Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Space syntax is a theory and method that recognizes the space configuration and enables its analysis. Space syntax expresses the intrinsic features of space tangibly and quantitatively by studying space quantitatively. It makes this method more practical and increasingly important. Also, no model can calculate the landscape’s subjective and objective aspects by computational and measurement methods in the landscape area. Given that the space syntax theory is a quantitative method that not only addresses the physique but also considers the social issues, such as activities, it seems that it has the capabilities and capacities that can help us evaluate the landscape. This research seeks to achieving the specific components of the landscape to fill in the gaps and weaknesses of conventional measurement methods and quantitative study of the landscape’s objective and subjective aspects and wants to answer the question that, How can the syntax method of space be used for landscape analysis?
The current study addresses the content analysis to recognize the space syntax and its fundamental theories and concepts using a mixed method of descriptive-analytical and deductive explanation. These concepts are then analyzed along with the landscape concepts to achieve the space syntax efficiency in the landscape. The landscape is a subjective-objective phenomenon. The landscape features depend on the objective (physical features of space) and subjective features (meaning). The subjective factor is classified into two groups of visual and drama groups, which have different measurement and evaluation methods and capabilities. The visual factors are perceived reflectively and sensually, and drama factors depend on the rational process and establishing a relationship between its different parts. Space syntax can be used to analyze some of the landscape factors and has a deficiency in analyzing others. The objective factors of the landscape can be studied using space syntax due to their syntax feature. However, the more semantic the factors, the more inefficient is the method of space syntax for recognizing and analyzing space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Syntax
  • Landscape syntax analysis
  • landscape approach in defining space
  • landscape components
آل ‌هاشمی، آیدا و منصوری، سید امیر. (1396). منظر؛ مفهو‌می در حال تغییر؛ نگاهی به سیر تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون. باغ نظر، 14 (57)، 33-44.
پاکزاد، جهانشاه. (1398). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی. ج. 2. تهران: آرمانشهر.
تی هال، ادوارد. (1396). بُعد پنهان (ترجمۀ منوچهر طبیبیان). تهران: دانشگاه تهران.
جیکوبز، جین. (1386). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا (ترجمۀ حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی). تهران: دانشگاه تهران.
عباس زادگان، مصطفی. (1381). روش نحو فضا در فرایند طراحی شهری با نگاهی به شهر یزد. مدیریت شهری، (9)، 115-64.
فوردهام، فریدا. (1390). مقدمه‌ای بر روانشناسی یونگ (ترجمۀ مسعود میربها). تهران: جامی.
کالن، گوردن. (1395). گزیدۀ منظر شهری (ترجمۀ منوچهر طبیبیان). تهران: دانشگاه تهران.
کپس، گئورگی. (1368). زبان تصویر (ترجمۀ فیروزه مهاجر). تهران: سروش.
گروت، لیندا و وانگ، دیوید. (1384). روش‌های تحقیق در معماری (ترجمۀ علیرضا عینی‌فر). تهران: دانشگاه تهران.
لینچ، کوین. (1398). سیمای شهر (ترجمۀ منوچهر مزینی). تهران: دانشگاه تهران.
منصوری، سید امیر. (1383). درآمدی بر شناخت معماری منظر. باغ نظر، 1(2)، 77- 69.
همدانی گلشن، حامد. (1394). بازاندیشی نظریۀ نحو فضا، رهیافتی در معماری و طراحی شهری؛ مطالعۀ موردی خانۀ بروجردی‌ها، کاشان. هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 2(2)، 85-92.

Dalton, R. (2003). The Secret is to Follow Your Nose. Route Path Selection and Angularity. Environment and Behavior, 35 (1), 107–131.
De Koning, R. E., Van Nes, A., Ye, Y. & Roald, H. J. (2017). Strategies for Integrated Densification with Urban Qualities: Combining Space Syntax with Building Density, Land Usage, Public Transport and Property Rights in Bergen City. Proceedings of the 11th Space Syntax Symposium. Lisbon: Instituto Superior Técnico.
Dhanani, A., Tarkhanyan, L. & Vaughan. L. (2017). Estimating Pedestrian Demand for Active Transport Evaluation and Planning. Transportation Research, Part a: Policy and Practice, (103), 54–69.
Doxiadis, C. A. (1968). Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlements. Oxford: Oxford university. 
Dwimirnani, P. & Karimi K. (2017). Space after Dark: Measuring the Impact of Public Lighting at Night on Visibility, Movement, and Spatial Configuration in Urban Parks. Proceedings of the 11th Space Syntax Symposium. Lisbon: Instituto Superior Técnico.
Hargrove, W.W., Hoffman, F. M. & Efroymson, R. A. (2004). A practical map-analysis tool for detecting potential dispersal corridors. Landscape Ecology, (20), 361–373.
Hillier, B. (2007). Space Is the Machine: A Configurational Theory of Architecture. London: Space Syntax.
Hillier, B. & Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press.
Jeong, S. K. & Ban,Y. U. (2011). Developing a topological information extraction model for space syntax analysis. Building and Environment, (46), 2442-2453.
Jiang, B. & Claramunt, Ch. (2002). Integration of space syntax into GIS: New Perspectives for urban morphology. Transactions in GIS, 6(3), 295-309.
Karimi, K. & Parham, E. (2012). An evidence informed approach to developing an adaptable regeneration programme for declining informal settlements. In M. Greene, J. Reyes & A. Castro (eds.), Proceedings: Eighth International Space Syntax Symposium. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
Kim, Y. & Shin, W. (2007) A study on the correlation between pedestrian network and pedestrian volume according to lanel use pattern. 6th International Space Syntax, Symposium Istanbul.
Marcus, L., Giusti, M. & Barthel. S. (2016). Cognitive Affordances in Sustainable Urbanism: Contributions of Space Syntax and Spatial Cognition. Urban Design, 21(4), 439–452.
Maureira, V. & K. Karimi. (2017). The Everyday and the Post-Disaster Urban Systems as One Thing: A Configurational Approach to Enhance the Recovery and Resilience of Cities Affected by Tsunamis. Proceedings of the 11th Space Syntax Symposium. Lisbon: Instituto Superior Técnico.
McCahil, C. & Garrick, N. (2008). The Applicability of Space Syntax to Bicycle Facility Planning. Transportation Research Record. The Transportation Research Board, (2074), 46–51.
Paul, A. (2011). Axial analysis: a syntactic approach to movement network modeling. Institute of Town Planners, India Journal, 8(1), 29–40.
Penn, A. (2008). Architectural Research. In A. Knight & A. Ruddock (Ed.), Advanced Research Methods in the Built Environment. US: Wiley-Blackwell.
Raford, N., Chiaradia, A. & Gil J. (2007). The Role of Urban Form in Cyclist Route Choice in Central London. London: Space Syntax.
Shen, Y. & Karimi, K. (2016). Urban Function Connectivity: Characterisation of Functional Urban Streets with Social Media Check-in Data. Cities, (55), 9–21.
Tischendorf, L. & Fahrig, L. (2000). On the usage and measurement of landscape connectivity. Oikos, (90), 7–19.
Vaughan, L. (2007). The spatial syntax of urban segregation. Progress in Planning, (67), 205–294.