فضاهای شهری چندعملکردی: راهکاری برای افزایش کیفیت زندگی شهری در شهرهای متراکم

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشآموختۀ دکتری معماری منظر، دانشگاه استراسبورگ، فرانسه.

2 پژوهشگر مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه. البراتور تتیس مونپلیه، فرانسه.

چکیده

با افزایش جمعیت شهری، شهرها با نوعی دوگانگی روبه‌رو هستند: از سویی رشد افقی شهرها اثرات زیست‌محیطی مخربی دارد و از سوی دیگر رشد عمودی به کاهش کیفیت زندگی افراد و بروز انواع بیماری‌های روحی منجر می‌شود. این دوگانگی مدیران شهری را با یک معمای پیچیده مواجه کرده است: شهری که باید بتواند با حفظ وضعیت موجود خود و مداخلات حداقلی، افراد بیشتری را در خود جای داده و اطمینان حاصل کند که زندگی شهروندان جدید از کیفیت لازم برخوردار است.
این پژوهش، ایدۀ طراحی فضای شهری چندعملکردی را به‌عنوان راه‌حلی برای مسئلۀ افزایش جمعیت شهرها مطرح می‌کند. ارائۀ تعریف از فضاهای چندعملکردی در این پژوهش، بر مبنای تعریفی که کشاورزی و رشته‌های مشابه برای این مفهوم ارائه داده‌اند تدقیق شده است. فرضیۀ این پژوهش بر این امر استوار است که این تعریف تکمیل‌شده می‌تواند دیدگاه جدیدی نسبت به طراحی فضا ارائه داده و باعث بهبود عملکرد فضاهای شهری موجود و در نتیجه کاهش نیاز برای ساخت فضاهای جدید در عین افزایش کیفیت زندگی در شهرهای پرتراکم شود.
روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت کیفی و براساس مطالعات کتابخانه‌ای است. ابتدا مفهوم عملکرد و تعریف چندعملکردی در رشته‌هایی که تعریف مشخص‌تری از این موضوع دارند بررسی شده‌ و سپس تعریف مفاهیم به طراحی شهری و فضای شهری گسترش یافته است. در نهایت با استفاده از نمودارهای گرافیکی که براساس مدل‌های ریاضی ترسیم شده‌اند، مزایای این نوع نگاه برجسته شده و مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multifunctional Urban Spaces: A Solution to Increase the Quality of Urban life in Dense Cities

نویسندگان [English]

 • Atieh Ghafouri 1
 • Christiane Weber 2
1 Ph.D in Landscape Architecture, LIVE (UMR 7362), University of Strasbourg, France.
2 Ph.D., CNRS Research Director, UMR Tetis, Montpellier, France.
چکیده [English]

As urban population increases, cities face a dilemma: on one hand, the horizontal growth causes devastating effects on the environment, and on the other hand, vertical growth leads to a decrease in the quality of life of citizens and causes a variety of mental illnesses. This dilemma has left city managers with a complex puzzle: a city that must be able to accommodate more people with minimal interference ensuring their optimum the quality of life.

This research presents the idea of multifunctional urban space design as a solution to the mentioned problem. The definition of multifunctional spaces in this research has been investigated using its definition in agriculture and environmental studies. The hypothesis of this research is based on the fact that the comprehensive definition can take a new perspective on urban design, improving the functional performance of existing urban spaces and thus reducing the need to build new facilities while maintaining the quality of life in dense cities.

The research method is qualitative and based on bibliographic studies. First, the notion of functional performance and multifunctional space definition are examined in disciplines that produce a more specific interpretation of the subject, and then the definition of concepts is extended to urban design and urban space. Highlighted and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multifunctional Space
 • Urban space
 • Density
 • Shared Use
 • Sustainability
 • Allen, A. (2001). Urban sustainability under threat: The restructuring of the fishing industry in Mar del Plata, Argentina. Development in Practice, 11(2-3), 152-173.
 • Batty, M., Besussi, E., Maat, K. & Harts, J. J. (2003). Representing Multifunctional Cities: Density and Diversity in Space and Time. UCL Working Papers. Retrieved March 12, 2015, from http://casa.ucl.ac.uk/working_papers/paper71.pdf
 • Brandt, J. & Vejre, H. (2004). Multifunctional landscapes - motives, concepts and perceptions. In J. Brandt, & H. Vejre (Eds.), Multifunctional Landscapes: Volume 1 Theory, Values and History (pp. 3-32). WIT Press. Advances in Ecological Sciences, Vol. 1.
 • Caramia, M. & Dell'Olmo, P. (2008). Multi-objective Management in Freight Logistics: Increasing Capacity, Service Level and Safety with Optimization Algorithms. London: Springer.
 • Dufour, A., Mauz, I., Rémy, J., Bernard, C., Dobremez, L., Havet, A., Pauthenet, Y., Pluvinage, J. & Tchakérian, E. (2007). Multifunctionality in Agriculture and its Agents: Regional Comparisons. Sociologia Ruralis, 47(4), 316-342.
 • Farr, D. (2012). Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature. New York: Wiley.
 • Favet, N. & Gauzin-Müller, D. (2002). Sustainable Architecture and Urbanism: Concepts, Technologies, Examples. Basel:Birkhäuser.
 • Florida, G. I. T. P. G. U. (2002). Business Geography and New Real Estate Market Analysis. USA: Oxford University Press.
 • Garzon, I. (2005). Multifunctionality of agriculture in the European Union : Is there substance behind the discourse's smoke ?. The political economy of agriculture and the environment in the US and the EU. Retrieved April 8, 2013, from http://escholarship.org/uc/item/80b3v0z6#page-2
 • Gehl, J. (1987, 2011 revisited Ed .). Life Between Buildings: Using Public Space. Washington: Island Press.
 • Gehl, J. (2010). Cities for People. Washington: Island Press.
 • Grant, J. (2006). Planning The Good Community: New Urbanism In Theory And Practice. London & New York: Routledge.
 • Grant, L. (2010). Multi-Functional Urban Green Infrastructure. The Chartered Institution of Water and Environmental Management. Retrived May 12, 2013, from https://www.ciwem.org/policy-reports/multi-functional-urban-green-infrastructure.
 • Haas, T. (2012). Sustainable urbanism and beyond. London: Rizzoli International Publications Incorporated.
 • Hein, L., van Koppen, K., De Groot, R. S. & van Ierland, E. C. (2006). Spatial scales, stakeholders and the valuation of ecosfystem services. Ecological Economics, 57(2), 209-228.
 • International Assesment of agriculture knowledge, science and technology for development IAASTD (2008). Towards Multifunctional Agriculture for Social, Environmental and Economic Sustainability. Washington: Island Press.
 • Iveson, K. (1998). Putting the public back into public space. Urban Policy and Research, 16(1), 21-33.
 • Jabareen, Y. R. (2006). Sustainable Urban Forms: Their Typologies, Models, and Concepts. Journal of Planning Education and Research, 26(1), 38–52.
 • Karasavvoglou, A. G., Ongan, S., Polychronidou, P., Todorova, S. & Ikova, J. (2014). The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World. Procedia Economics and Finance, 9, 310-320.
 • Lim, L. Y., Yuen, B. K. P. & Low, C. (1999). Urban Quality of Life: Critical Issues and Options. Singapore: School of Building and Real Estate, National University of Singapore.
 • Lloyd, K. & Auld, C. (2003). Leisure, public space and quality of life in the urban environment. Urban Policy and Research, 21(4), 339-356.
 • Lovell, S. T. (2010). Multifunctional urban agriculture for sustainable land use planning in the United States. Sustainability, 2(8), 2499-2522.
 • Lovell, S. T. & Taylor, J. R. (2013). Supplying urban ecosystem services through multifunctional green infrastructure in the United States. Landscape Ecology, 28(8), 1447-1463.
 • Mander, Ü., Wiggering, H. & Helming, K. (2007). Multifunctional Land Use: Meeting Future Demands for Landscape Goods and Services. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
 • McGlynn, S., Smith, G., Alcock, A., Murrain, P. & Bentley, I. (2013). Responsive Environments. New York: Taylor & Francis.
 • Naveh, Z. (2001). Ten major premises for a holistic conception of multifunctional landscapes. Landscape and Urban Planning, 57(3–4), 269-284.
 • Ng, E. (2009). Designing High-density Cities for Social and Environmental Sustainability. London: Earthscan LLC.
 • OECD. (2001). Multifunctionality: Towards an Analytical Framework. Organisation for Economic Co-Operation And Development. Paris: OECD Publishing.
 • Ollikainen, M. L. & Lankoski, J. (2005). Multifunctional Agriculture: The Effect of Non-Public Goods on Socially Optimal Policies. Paper presented at the International Congress of European Association of Agricultural Economists, Copenhagen, Denmark. Retrived September 15, 2013, from https://www.researchgate.net/publication/23509480_Multifunctional_Agriculture_The_Effect_of_Non-Public_Goods_on_Socially_Optimal_Policies.
 • Otte, A., Simmering, D. & Wolters, V. (2007). Biodiversity at the landscape level: recent concepts and perspectives for multifunctional land use. Landscape Ecology, 22(5), 639-642.
 • Pérez-Soba, M., Petit, S., Jones, L., Bertrand, N., Briquel, V., Omodei-Zorini, L., et  al. (2008). Land Use Functions – a multifunctionality approach. In K. Helming, M. Pérez-Soba & P. abbush (Eds.), Sustainability Impact Assessment of Land Use Changes (pp. 375-404). Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
 • Pinto, A. J. & Remesar, A. (2009). Thinking Public Spaces for Low Carbon Cities. Paper presented at the 45th ISOCARP Congress. Retrived August 20, 2013, from http://www.isocarp.net/Data/case_studies/1538.pdf.
 • Piorr, A. & Müller, K. (2009). Rural Landscapes and Agricultural Policies in Europe. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
 • Potschin, M. B., Klug, H. & Haines-Young, R. H. (2010). Futures, 42(7), 11.
 • Rodenburg, C. A., Nijkamp, P., De Groot, H. L. F. & Verhoef, E. T. (2010). Willingness to Pay for Multifunctional Megaprojects: A Stated Preference Analysis Among Firms in the Amsterdam Zuidas Area. European Planning Studies, 18(5), 709-735.
 • Rodenburg, C. A., Nijkamp, P., Groot, H. L. F. d. & Verhoef, E. T. (2009). Residents’ benefits evaluation of urban development plans. Tinbergen Institute, 023(3), 25.
 •  
 • Rudy, S. (1990). Roman Jakobson: 1896 - 1982. A Complete Bibliography of His Writings. Berlin: De Gruyter.
 • Soule, D. C. (2006). Urban sprawl: a comprehensive reference guide. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, Incorporated.
 • Squires, G. D. (2002). Urban Sprawl: Causes, Consequences, and Policy Responses. Washington: Urban Institute Press.
 • Tress, B., Tress, G., Décamps, H. & D’Hauteserre, A.-M. (2001). Bridging human and natural sciences in landscape research. Landscape and Urban Planning, 57(3–4), 137-141.
 • Van Schaick, J. & Van Der Spek, S. C. (2008). Urbanism on Track: Application of Tracking Technologies in Urbanism. Amsterdam: IOS Press.
 • Vaz, E. S. V. L. P. N. T. N. (2010). The multifunctional use of urban greenspace. Journal of Agricultural Sustainability, 8(1-2), 5.
 • Verhoef, R. V. H. L. F. d. G. E. T. (2004). Urban Multifunctional Land Use: Theoretical and Empirical Insights on Economies of Scale, Scope and Diversity. Built Environment, 30(4), 18.
 • Vreeker, R., Groot, H. L. F. D. & Verhoef, E. T. (2004). Urban Multifunctional Land Use: Theoretical and Empirical Insights on Economies of Scale, Scope and Diversity. Built Environment, 30(4), 19.
 • Wilson, G. A. (2007). Multifunctional agriculture: a transition theory perspective: CABI.
 • WTO. (2015). International Trade Statistics 2015 - Annual Report. Retrieved June 15, 2016, from https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_toc_e.htm
 • Zeidler, E. H. (1985). Multi-use architecture in the urban context. New York: Van Nostrand Reinhold.