برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیارگروه منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

برداشت از پیشینۀ‌ طرح‌ها در حوزۀ معماری به‌عنوان امری رایج، از یک‌سو دچار تابوی «تقلیدی بودن»، و از سوی دیگر دچار اتهام «بدعت‌گذاری» است. در این زمینه تاکنون به سه مسئلۀ «استخراج دانش کاربردی از پیشینه‌ها»، «تعریف برداشت صحیح از پیشینه‌ها» و «ابهام‌زدایی از تفاوت آموزشی و تحقیقی بودن مطالعه موردی» پرداخته شده است. آنچه همچنان معنای «برداشت صحیح از پیشینه‌های معماری ‌منظر» را نیازمند تحقیق بیشتر می‌کند، اجتناب‌ناپذیری تفسیر به واسطۀ نقش فاعل شناسا در معماری ‌منظر است. پرسش تحقیق حاضر این است که اجتناب‌ناپذیری تفسیر چه تأثیری بر معنا و روش برداشت صحیح از پیشینه‌های معماری منظر دارد؟ هدف این تحقیق، کاهش موانع نظری است که می‌تواند توان تولید دانش این دیسیپلین را دچار اختلال کند. برای این کار، ابتدا مفهوم «تولید دانش» تدقیق می‌شود. سپس «شرایط پیشینه‌ها به‌عنوان منبعی از دانش» از یک‌سو و «شرایط محقق به‌عنوان فاعل شناسای مداخله‌گر» از سوی دیگر به‌عنوان مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ «برداشت» در قالب چارچوبی نظری تدوین می‌شوند. در نهایت موضع معماری منظر در مقایسه با این چارچوب تبیین می‌شود. نتایج نشان می‌دهد برای تولید دانش در دیسیپلین معماری منظر می‌توان -علاوه بر چهار شکل برداشت «بی‌قاعده»، «سطحی»، «عمیق» و «ساختاری» که در تحقیقات گذشته برای معماری تبیین شده است- به سطحِ دیگری از برداشت به شکل «پیوستاری» نیز توجه داشت. سطحی که به کمک دو فنِ «سه‌سویه‌سازی» و «تبلور»، می‌تواند افق‌های تازه‌ای در معماری منظر برای مواجهه با مسائل دارای تعددِ تفسیرِ فاعل شناسا، و تأمین اعتبار یافته‌ها باز کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proper Understanding of Landscape Architecture Precedents for Knowledge Production

نویسندگان [English]

 • Seyed Amir Hashemizadegan 1
 • Seyed Amir Mansouri 2
 • Nasser Barati 3
1 Ph.D candidate in landscape architecture, Faculty of Architecture, University of Tehran, Iran.
2 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Architecture, University of Tehran, Iran.
3 Ph.D., Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Development, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

A proper understanding of precedents in architectural design as a common practice, suffers from the taboo of “imitation”, on the one hand, and, is also accused of “heresy”, on the other hand. In this regard, three issues have been studied until now: “Extracting the backgrounds of applied knowledge”, “Defining the proper understanding of precedents” and “Clarifying the difference between an educational or a research-based case study”. What still requires further research for defining the “proper understanding of landscape architecture precedents” is the inevitability of interpretation due to the role of humans as a “subject” in landscape architecture. So the question here is what effect does the inevitability of interpretation have on the meaning and method of proper understanding of landscape architectural background knowledge? This study aims to reduce the theoretical difficulties that could impair the ability of knowledge production in this field of study. To do this, the concept of “knowledge production” is first thoroughly examined, then, “the conditions of precedents as a source of knowledge” together with the “researcher`s conditions as an intervening subject” are determined as the main components of “understanding” in a theoretical framework. Finally, the standing point of landscape architecture is explained in comparison with this framework. The results show that to produce knowledge in landscape architecture, in addition to four common forms of understanding/perception in the field of architecture including “Irregular”, “Superficial”, “Deep” and “Structural”, which have already been determined in previous architectural research, another level should also be considered that is generally known as “Continuous” understanding. By focusing on this level of understanding and using the two techniques of “Triangulation” and “Crystallization”, it can open up new horizons in landscape architecture to address issues with multiple interpretations of subjectivity and to validate the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • landscape architecture
 • understanding of precedents
 • case study
 • design research
 • holistic
 • اسکات، فرد. (1397). معماری تغییر، تمهیدات تغییر در معماری موجود (ترجمۀ علیرضا عینی‌فر، احسان مسعود و نوید گلچین). تهران: کتاب فکر نو.
 • خزاعی، فاطمه و خالویی، محبوبه. (1395). نمونۀ قبلی: زمینه‌ساز خلاقیت یا تقلید در طراحی منظر. منظر، 8(37)، 14-21.
 • سلطانی، مهرداد، منصوری، سیدامیر و فرزین، احمدعلی. (1391). تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری. باغ نظر، 9(21)، 3-13.
 • شریعت راد، فرهاد و ندیمی، حمید. (1395). قاب‌بندی مسئله؛ راه طراحانۀ رویارویی با مسئلۀ طراحی. صفه، 26(3)، .5-24.
 • صادقی، رضا. (1398). ماهیت پارادایم و ابعاد کل‌گرایانۀ آن. متافیزیک، 11(27)، 129-156.
 • علی‌پور، لیلا، فیضی، محمد، محمدمرادی، اصغر و اکرمی، غلامرضا. (1395). برداشت صحیح از نمونه‌ها در ایده‌پردازی معماری. هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 21(3)، 81-90.
 • گروت، لیندا و وانگ، دیوید. (1391). روش‌های تحقیق در معماری (ترجمۀ علیرضا عینی‌فر). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • محمودی، سیدامیرسعید و ذاکری، سیدمحمدحسین. (1390). استخراج دانش کاربردی از پیشینه‌ها و تأثیر آن بر خلاقیت در طراحی معماری. هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 3(47)، 39-50.
 • محمودی، سیدامیرسعید و ناری قمی، مسعود. (1393). «ارزیابی پس از بهره‌برداری» یک هدف و یک وسیله آموزشی در معماری. هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 19(1)، 71-82.
 • ملک‌افضلی، علی‌اصغر. (1398). شناسایی و سنجش فنون رایج در «مطالعه موردی برای طراحی معماری». صفه، در نوبت چاپ.
 • Armstrong, H. (2000). Design as Research: Creative Works and the Design Studio as Scholarly Practice. Architectural Theory Review, 5(2), 1-13.
 • Backhaus, A., Fryd, O. & Dam, T. (2017). The Urban Water Challenge. In A. Brink, D. Bruns, H. Tobi & S. Bell (Eds), Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. New York: Rutledge press.
 • Berque, A. (2020). What do we have in common in the landscape?. Journal of MANZAR, 11(49).
 • Boano, C. (2017). The Ethics of a Potential Urbanism: Critical Encounters between Giorgio Agamben and Architecture. New York: Rutledge.
 • Bruns, D., Brink, A., Tobi, H. & Bell, S. (2017). Advancing Landscape Architecture Research. In A. Brink, D. Bruns, H. Tobi & S. Bell (Eds), Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. New York: Routledge press.
 • Corner, J. (1992). Representation and Landscape. In S. Swaffield (2002). Theory in Landscape Architecture: a Reader. Philadelphia: university of Pennsylvania press.
 • Crilly, N. (2015). Fixation and Creativity in Concept Development: The Attitudes and Practices of Expert Designers. Design Studies, 38, 54-91.
 • Crilly, N. (2019). Creativity and Fixation in the Real World: A Literature Review of Case Study Research. Design Studies, 64, 154-168.
 • Deleuze, G. (1968). Difference and Repetition (Translated from French to English by P. Patton). New York: Columbia University Press.
 • Deming, M. E. & Swaffield, S. (2011). Landscape Architectural Research: Inquiry, Strategy, Design. New York: Wiley press.
 • Doherty, G. & Waldhiem, C. (2015). Is Landscape … ? Essays on the Identity of Landscape. London: Routledge.
 • Francis, M. (1999). A Case Study Method for Landscape Architecture. Washington DC: University of California and ASLA foundation.
 • Girot, C. (2013). Topology: Topical Thoughts on the Contemporary Landscape. Berlin: jovis.
 • Groat, L. & Wang, D. (2013). Architectural Research Methods. New Jersy: John Wiley & Sons, Inc.
 • Johansson, R. (2003). Case Study Methodology. A Key Note Speech at the International Conference “Methodologies in Housing Research”. The Royal Institute of Technology in cooperation with the International Association of People–Environment Studies. Stockholm.
 • Langrish, J. (1993). Case Studies as a Biological Research Process. Design studies, 14(4), 357-364.
 • Lenzholzer, S., Duchhart, I. & Brink, A. (2017). The Relationship between Research and Design. In A. Brink, D. Bruns, H. Tobi & S. Bell (Eds), Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. New York: Routledge press.
 • Meyer, E. (1997). The Expanded Filed of Landscape Architecture. In S. Swaffield (2002). Theory in Landscape Architecture: a Reader. Philadelphia: university of Pennsylvania press.
 • Prominski, M. (2017). Design Guidelines. In A. Brink, D. Bruns, H. Tobi & S. Bell (Eds), Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. New York: Routledge press.
 • Sio, U. S., Kotovsky, K. (2015). Fixation or Inspiration? A Meta-Analytic Review of the Role of Examples on Design Processes. Design Studies, 39, 70-99.
 • Svengren, L. (1993). Case Study Methods in Design Management Research. Design Studies. 14(4), 444-456.
 • Swaffield, S. (2002). Theory in Landscape Architecture: a Reader. Philadelphia: University of Pennsylvania press.
 • Swaffield, S. (2017). Case study. In A. Brink, D. Bruns, H. Tobi & S. Bell (Eds), Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. New York: Routledge press.