باغ ایرانی به‌مثابۀ رسانه‌ای تعاملی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده

فرهنگ و ارتباطات در روابط، هم‌زیست و در عمل تفکیک‌ناپذیرند. هر رفتار و عمل فرهنگی، رویدادی ارتباطی است و هر کنش ارتباطی، رویدادی فرهنگی محسوب می‌شود. رسانه دروازه‌ای است که از طریق آن فرهنگ به افراد منتقل می‌شود، زیرا محتوای رسانه یک عنصر فرهنگی به شمار می‌آید. امروزه دستیابی به درک کامل و همه‌جانبه از ارتباط رسانه و فرهنگ، بدون انجام پژوهش‌های چندفرهنگی و مطالعات بین‌رشته‌ای امکان‌پذیر نیست. رسانه‌ها جایگاه و فضای بسترسازی فرهنگی، تأمل و ژرف‌اندیشی دربارۀ اهمیت معنا و اندیشه‌ورزی با توجه به متن فرهنگی و ساحت اجتماعی قلمداد می‌شوند که به تقویت و بازسازی الگویی منسجم از معنا و تأسیس کانون ارزشی مبادرت می‌ورزند. باغ، این طبیعت اهلی‌شده، به‌مثابۀ منظر فرهنگی، حاصل یک تعامل پیچیدۀ تاریخی است که در بستر زمان شکل گرفته و همزمان از ارزش‌های زیبایی‌شناختی، متعالی و سودمندی برخوردار است و به واسطۀ ارزش‌های چندگانه‌اش کلیۀ حواس پنج‌گانه را درگیر می‌کند. در انتهای یک سر این تعامل، همواره «انسان» به‌عنوان موجودی اجتماعی که قادر به ساخت یک فرهنگ است قرار داشته و در سر دیگر این تعامل، هر آن چیزی است که انسان در دوران گوناگون با آن برخورد داشته است. در برخورد اول و اساسی او «طبیعت» قرار دارد. در برخوردهای بعدی، انسان با محیط پیرامونش ارتباط برقرار کرده و دستاورد این ارتباط یک فرهنگ ایجاد کرده است. لذا باغ ایرانی این پدیدۀ تاریخی، به‌مثابۀ رسانه‌ای است که علاوه بر آنچه در سنت و کالبد به آن اشاره شده دارای مضامینی است که با دنیای رسانۀ جدید  در ارتباط است و الگوهایی که در رسانه جهت انتقال مفاهیم وجود دارد، به شکلی خاص در وجود خود نهاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Garden as an Interactive Medium

نویسندگان [English]

 • Reihaneh Khorramrouei 1
 • Amin Mahan 2
1 Ph.D candidate in landscape Architecture, University of Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
چکیده [English]

Culture and communication are coexistent in relationships, and inseparable in practice. Every cultural behavior is a communicative event, and every communicative action is a cultural event. Media is the gateway through which culture is transmitted to individuals because media content is considered a cultural element. Today, it is not possible to achieve a complete and comprehensive understanding of the relationship between media and culture without conducting multicultural research and interdisciplinary studies. The media are regarded as the places for laying the cultural groundwork, and deep reflection about the importance of meaning and thinking given the cultural context and social realm, which strengthens and reconstructs a coherent model of meaning and establishes a value center. The garden, the domesticated nature, as a cultural landscape, is the result of a complex historical interaction that has formed over time and at the same time has aesthetic, transcendent and useful values, and through its multiple values engages all five senses. On the one side of this interaction is always "human" as a social being who is able to build a culture, and at the other end of the spectrum is everything that human has encountered at various times. His first encounter is "nature." In subsequent encounters, man has established a connection with his environment, and the achievement of this connection has created a culture. Therefore, the Persian Garden is a historical phenomenon as a medium that, in addition to what is mentioned in the tradition, has themes that are related to the world of new media and the patterns that exist in the media to convey concepts in a special way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media
 • Persian Garden
 • Culture
 • Cultural Landscape
 • باقی، یاسمن. (1390). تفاوت های طراحی در چند رسانه ای، نشریه هنر های زیبا- هنرهای تجسمی، شماره 47، 17-24.
 • تقی زاده، عالمه و علیمحمدی اردکانی، جواد. (1396). بررسی و تحلیل نوشتار (کتیبه نگاری) به مثابه رسانه تبلیغاتی در معماری ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی نگره، شماره 41، 81-94.
 • حسن زاده، المیرا و طاهری جعفر. (1395). بررسی تأثیرات معماری رسانه بر قابلیت اجتماع پذیری فضاهای شهری، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
 • حسینی، سید امیر و عینی فر، علیرضا. (1394). کاربرد تعاملی رسانه ها در آموزش فرایند طراحی معماری، پنجمین همایش آموزش معماری، تهران: پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 • حیدرنتاج، وحید و رضازاده، اسحاق. (1394). همنشینی آب، گیاه و نظر گاه به دنبال کهن الگوی باغ ایرانی، مجله علمی-ترویجی منظر، 7 (33)، 55-48.
 • حیدرنتاج، وحید. (۱۳۸۹). باغایرانی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • جمال الدین، غلامرضا. (1394). باغسازی در ارشاد الزراعه، مجله علمی-ترویجی منظر، 7 (32)، 13-6.
 • خانیکی، هادی. (1376). فرهنگ جمعی و رسانه های نو ، تهران:انتشارات سروش.
 • خیاط مقدم، میترا سادات و همکاران. (1396). باززنده سازی باغ نشاط شهر فیروزه بر اساس مستنات تاریخی و محیطی، پژوهش های باستان شناسی ایران، 15(7)، 219-238.
 • دیباجی، سیدمحمدعلی و رئیس میرزایی، زهرا. (1390). مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1(2)، 65 -49.
 • راس، دیوید.) ١٣٧٧ . (ارسطو).ترجمه: مهدی قوام صفری).تهران:فکر روز.
 • رفیع زاده اخویان، ریحانه و همکاران. (1396). تحلیل پدیدارشناختی واقعیت افزوده به مثابه رسانه در هنر معاصر (هنر واقعیت افزوده در دوسالانه ونیز و استانبول ۲۰۱۱)، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، 22(2)، 21-30 .
 • سیف پور، رضا. (1393). مروری بر نقش رسانه ھای جدید در مقابل خواست دولت ھا، https://basirat.ir/fa/print/265965.
 • شعیری، حمیدرضا و همکاران. (1391). از مناسبات بینامتنی تا مناسبات بینارسانه ای بررسی تطبیقی متن و رسانه: جستارهای زبانی (10)، 131- 152)
 • علیمحمدی، پریسا. (1386). نقش تجربه با واسطه (رسانه ای)در شناخت دانشجویان معماری معاصر ایران، مجله علمی پژوهشی هویت شهر، 1 (1)، 63-71.
 • فرهنگی، علی اکبر و ابطحی، عطا الله. (1392). آینده مدیریت رسانه و مدیریت رسانه های آینده، فصلنامه آینده پژوهی و مدیریت، شماره 99، 83-108.
 • فیاض، ابراهیم. (1382). انسانشناسی ارتباطی ادبیات :فصلنامة نامة انسان شناسی، 4(1)، .177-165
 • قهرمان پور، رحمان. (1380). جهانی شدن رسانه ها و تحول در پارادایم قدرت: فصلنامه رسانه، 12(4)، 62-73.
 • متدین، حشمت الله. (1389). علل پیدایش باغ های تاریخی ایران، مجله علمی-پژوهشی باغ نظر، 7(15)، 62-51.
 • مک کوایل، دنیس و سون ویندال. (1388) مدلهای ارتباط جمعی : ترجمة گودرز میرانیبه سفارش دفتر پژوهشهای رادیو. تهران: طرح آینده
 • منصوری، سیدامیر. (1384). درآمدی بر زیبایی شناسی باغ ایرانی، مجله علمی-پژوهشی باغ نظر، 2(3)، 63-58.
 • منصوری، مریم السادات. (1398). آب، منشا زیبایی در باغ ایرانی، مجله علمی-ترویجی منظر، 11(48)، 43-32.
 • نصیری، بهاره. (1388). جهانی شدن رسانه ها و چالش سیاست گذاری رسانه هـای ملـی، انتشـارات دانشـگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی، تهران.
 • Sandboth, Mike. (2005). “Pragmatic Media Philosophy”, online publication: www. sandbothe.net.