میراث باغ ایرانی، در جست‌وجوی ردپای باغ ایرانی از شرق تا غرب

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

باغ ایرانی یک کالبد نیست، یک فرهنگ است. مجموعه‌ای است از هنر، معماری، نظام گیاهی، نظام آبیاری، اعتقادات، ادبیات شفاهی، سبک زندگی و قواعد زیبایی‌شناسی. در نتیجه ردپای باغ ایرانی را تا جایی که این فرهنگ حضور دارد، می‌توان دنبال کرد.
اگرچه گسترۀ باغ ایرانی غالباً به سرزمین ایران محدود شده، اما اگر باغ را یک امر فرهنگی در نظر بگیریم، می‌تواند حوزۀ نفوذ وسیع‌تری را در بر گیرد. شواهد ارائه‌شده در این پژوهش که جوانب تازه‌تری از باغ ایرانی را بررسی کرده، حاکی از گسترش باغ ایرانی تا کرانۀ اقیانوس اطلس از غرب و تا میانۀ چین از شرق است. همچنین ردپاهایی از آن در شرق آفریقا و منطقۀ سواحیلی قابل رؤیت است.
بنابراین می‌توان تصویری نو از میراث باغ ایرانی ترسیم کرد که اصالت، غنا و تعامل آن با جهان را توضیح می‌دهد و دلیل ماندگاری آن در طول تاریخ را آشکار می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Heritage of Persian Garden , In Quest of Persian Garden’s Footmark from East to West

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Mehrabani Golzar
Academic member, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The Persian garden is not simply a physical body; it is a ‘culture’. It consists of a set of art, architecture, plant orders, irrigation system, beliefs, oral literature, lifestyle, and aesthetics aspects; therefore, the footmark of the Persian garden can be traced as far as this culture is presented. Although the expansion area of the Persian garden is often limited to the Persian land, it has the capability of having a wider influence if we consider the garden as a cultural issue. The evidence presented here in this study, which explores more different aspects of the Persian garden, indicates its expansion to the borders of the Atlantic coast from the West and middle China to the Eastside. Some other indications of this existence are also visible in East Africa and the Swahili region.
So, it is possible to draw a novel picture of Persian garden heritage that explain its authenticity, richness, and interaction with the other parts of the world and also reveal the reason for its continuing presence over history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian garden
  • Territory
  • India
  • Spain
انصاری، مجتبی. (۱۳۹۰). منظر در ایران و هند. منظر، 3(۱۳)، 6-7.
آنواربه، مانوئل گمز. (۱۳۸۳). باغ‌های ایرانی و اسپانیایی (ترجمۀ ویدا ابیانه). موزه‌ها، (۴۱) (ویژه‌نامۀ همایش و نمایشگاه باغ ایرانی)، 28-29.
براتی، ناصر. (۱۳۸۳). باغ و باغسازی در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی. باغ نظر، 1(2)، 3-15.
براتی، ناصر؛ آل‌هاشمی، آیدا و میناتور سجادی، آرمان. (۱۳۹۶). جهان‌بینی ایرانیان و شکل‌گیری الگوی محوری باغ ایرانی. منظر، (۴۱)، 6-15.
بهشتی، سیدمحمد. (۱۳۸۷). جهان باغ ایرانی. گلستان هنر، (12)، ۷-۱۵.
پیامنی، بهناز و پازکی، معصومه. (۱۳۹۵). نقش ادبیات و فرهنگ ایرانی در معماری باغ‌های هند. سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی، (۳۴)، 263-284.
جمشیدیان، محمد. (۱۳۹۳). زیبایی‌شناسی باغ‌های ایرانی هند. هنر و تمدن شرق، 2(3)، 14-23.
حسین، علی‌اکبر. (۱۳۹۴). منظر هندی-ایرانی باغ‌های دکن در جنوب هند (ترجمۀ رضا کشروی). منظر، 7(۳3)، 56-65.
حیدرنتاج، وحید. (۱۳۹۲). انتقال فرهنگ، روند انتقال باغ ایرانی به هند. منظر، (۲۵)، 6-9.
زانگری، لوئیجی و نازیکاماندانا رحمتی، برونکا لورنزی. (۱۳۹۱). باغ‌های ایرانی-اسلامی (ترجمۀ مجید راسخی و فرهاد تهرانی). تهران: نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی و قطب علمی طراحی شهری.
سابتلنی، ماریا اوا. (۱۳۸۷). باغ خیال: واقعیت و خیال (ترجمۀ داوود طبایی). گلستان هنر، (۱۲)، 16-29.
سلطانی، مهرداد. (۱۳۹۱). زیبایی ایرانی در آندلس. منظر، 4(۱۸)، 6-13.
سلطانی، مهرداد. (۱۳۹۳). بررسی تطبیقی مفاهیم باغ ایرانی در دو سرزمین ایران و هند. هنر و تمدن شرق، (3)، 5-7.
شکاری نیری، جواد. (۱۳۹۸). بررسی جایگاه چشمه‌عمارت در باغسازی ایرانی و گسترۀ آن. اندیشۀ معماری، 3(8)، 190-213.
عرب احمدی، امیر بهرام. (1385). تأثیر زبان فارسی بر زبان و ادبیات سواحیلی. سخن عشق، (31 و 32)، 99-106.
منصوری، سیدامیر. (۱۳۸۴). درآمدی بر زیبایی شناسی باغ ایرانی. باغ نظر، 2(۳)، 58-63.
Anuarbe, M. G. (2003). Jardins du Maroc, d’Espagne et du Portugal: Un art de vivre partagé. France: Actes Sud.
Collins English Dictionary. (2006). Crozier, J. (ed.). New york: HarperCollins.
Leroux, J. B. (2002). The Gardens of Versailles. London: Thames & Hudson.
Mitford, N. (1966). The Sun King. London: Sphere Books.
Morton, J. F. (1987). Fruits of Warm Climates. Vermont: Echo Point Books & Media.
Ruggles, D. F. (2008). Islamic Gardens and Landscapes. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, United States.
Trillo San José, C. (2003). Agua y Paisaje en Granada. Una Herencia de Al-Andalus. Granada: Diputacion de Granada.