موضوعات = منظر
مقایسه نقش دو رویکرد منظر و برنامه‌ریزی در ارتقا کیفیت سکونت در ایران با تکیه بر مسکن مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/manzar.2023.381389.2221

سینا ناصری؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


بازشناسی ارتباط کوشک با باغ ایرانی از منظر هندسه فرکتال(مطالعه موردی : کوشک های باغ فتح آباد کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22034/manzar.2024.425783.2265

محمدعلی اشرف گنجویی؛ محمد ایرانمنش


قرائت منظر خیابان در باغ ایرانی

دوره 15، شماره 64، مهر 1402، صفحه 6-15

10.22034/manzar.2023.415074.2258

پدرام صدفی کهنه شهری؛ محمد آتشین بار


در میانه کوه و کویر

دوره 7، شماره 31، تیر 1394، صفحه 3-3

سید امیر منصوری