دوره و شماره: دوره 10، شماره 45، ویژه نامه، زمستان 1397