دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، تیر 1389 
مشارکت اجتماعی و حمل و نقل

صفحه 40-43

حمیدرضا محملی‌ ابیانه؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی