دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، خرداد 1389 
10. تفرجگاه شهری و تحقق حیات مدنی

صفحه 20-23

سید عبدالهادی دانشپور؛ مسعود الهی


13. مدیریت کیفی فضای جمعی

صفحه 31-33

نجمه مطلایی؛ احسان رنجبر