دوره و شماره: دوره 5، شماره 23، مهر 1392، صفحه 2-63 
تخیل در روند منظرین

صفحه 53-55

خوان مانوئل پالرم سالازار