دوره و شماره: دوره 3، شماره 14، خرداد 1390 
13. گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده

صفحه 74-79

محسن رفیعیان؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبى رفیعیان