دوره و شماره: دوره 4، شماره 21، اسفند 1391، صفحه 3-72 
نور ایران

صفحه 5-5

سید امیر منصوری