دوره و شماره: دوره 5، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 4-67 
3. نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا

صفحه 10-15

سید امیر منصوری؛ آیدا آل هاشمی؛ محمد جمشیدیان


5. شهر دوستدار کودک

صفحه 20-23

ژیلا رجبی؛ فرزانه حاجی قاسمی