تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری شهری (نمونه موردی: خیابان سی تیر تهران)

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.

2 پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر، تهران، ایران.

3 دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

امروزه امنیت به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای اجتماعی انسانی قلمداد می شود و در برنامه ریزی های شهری به نیاز امنیت زنان به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های کیفی توجه خاصی شده است. وجود امنیت اجتماعی در فضاهای باز شهری برای صنعت گردشگری به عنوان یکی از شاخص های پر اهمیت معرفی شده است چراکه تصویر ذهنی ای که نسبت به هر فضا وجود دارد موجب موفقیت و یا عدم موفقیت آن برای جذب گردشگر بوده و در طولانی مدت می تواند بر اقتصاد یک کشور تاثیرگذار باشد. فرضیه این پژوهش این است که با افزایش احساس امنیت زنان، یک فضای گردشگری پررونق تر شده و افزایش استقبال زنان از فضا موجب افزایش کیفیت آن فضا برای همگان است. هدف پژوهش معرفی مؤلفه های کالبدی فضا است که موجب افزایش احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری می شود. روش پژوهش کیفی و پیمایشی است و در این راستا، پس از مطالعات اسنادی و مرور تجارب مرتبط به ارزیابی سنجه های پژوهش در نمونه موردی پرداخته شده است. در نتیجه این ارزیابی، پس از ارائه ی مؤلفه های مؤثر کالبدی بر احساس امنیت زنان و آزمودن آنها در فضاهای باز خیابان سی تیر تهران، یکی از مقاصد گردشگری این شهر، فرضیه پژوهش اثبات شده و به سوالات پژوهش پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Contribution of Physical Components of Women's Sense of Safety to Open Spaces of Urban Tourism, Case study: 30 Tir street

نویسندگان [English]

  • Ali Yaran 1
  • Honey Arjomandi 2
  • Maryam Mesgarian 3
1 Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran.
2 Nazar Research Center, ،Tehran, Iran.
3 University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Safety can be considered as one of the main social-human needs in today’s society. The safety of women is considered as one of the most important qualitative components of urban planning. Social safety of urban open spaces is considered as an important factor in the tourism industry. Since the mental image of a place plays an important role in its success or failure to attract tourists, it can affect the economy of a country in the long term. This study hypothesized that touristic sites could boom and attract more people by increasing the sense of safety in women. Responding women's demands from the space would increase the quality of place for everyone. The aim of this study is introducing the physical components of space, which increases women’s sense of safety in touristic open spaces.
Data for this study was collected through a qualitative survey. Thus, after conducting the data analysis and reviewing previous related researches, research’s factors have been evaluated in a case study. presenting effective physical components on women's sense of safety and testing them in the open spaces of the 30Tir street, one of the touristic destinations of this city. The results of this study supports this hypothesis that the third part of the 30tir st (between sakhai and Imam Khomeini) which responds the demand of women is the successful part of the street and creates the sense of safety among women the most.

کلیدواژه‌ها [English]

  • safety
  • Women
  • Gender
  • Tourism
  • urban open spaces