نویسنده = ابتهال زندی
1. گردشگری مجازی؛ بررسی ضرورت‌ها و نیازهای شهر تهران

دوره 3، شماره 17، زمستان 1390، صفحه 88-91

محبوبه ملک‌نیا؛ ابتهال زندی